Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Collaboration in Logistics Operations and Urban Distribution

Tildelt: kr 3,3 mill.

Dagens praksis innen logistikk er at man vanligvis planlegger og bestiller transport fra dør-til-dør før godset sendes. Dette fører til hyppig replanlegging både før og under transporten (pga endringer og avvik), og ressursutnyttelsen blir sub-optimal da hver aktør optimerer kun ut fra egne behov. Prosjektet løser disse utfordringene ved hjelp av logistikknettverk (logitics communities) og studerer mulighetene for dynamisk ruting gjennom slike logistikknettverk i henhold til konseptet Fysisk Internett for gods. Nodene i nettverket er terminaler som f.eks. kan være logistikknutepunkt, distribusjonsterminaler, havneterminaler, grossistterminaler, distribusjonssentre, osv. I hver terminal tas det beslutning om videre rute (til neste terminal) ut ifra hva som gir best mulig fyllingsgrad i lastenheter og transportmidler og mest mulig bruk av miljøvennlig transport. Konseptet er basert på følgende prinsipper 1) Logistikknettvekene har oversikt over tilgjengelige transporttjenester og kapasiteter mellom terminalene i nettet og mot terminaler i andre nettverk. Nettverkene vet også hvilke terminaltjenester terminalene tilbyr. Informasjonen innhentes og oppdateres kontinuerlig via åpne grensesnitt. 2) De som trenger transport, bestiller transport fra et logistikknettverk via åpne grensesnitt. Kun start og sluttlokasjon og ønsker tjenestenivå oppgis. Beslutninger om konsolideringer, ruting og omlastinger overlates til logistikknettverket. 3) Samlasting og videre ruting avgjøres i hver terminal basert på sanntidsinformasjon om hvilket gods som er i terminalen (type, mengde, bestemmelsessted, krav til tjenestenivå, osv.), tilgjengelige transporttjenester og kapasiteter. Samlasting og transport optimeres på tvers av vareeiere for å unngå sub-optimering. Transport bestilles via åpne grensesnitt. 4) Den nye aktørrollen "logistics network manager" introduseres. Denne rollen har ansvar for administrasjon av informasjon om logistikknettverket (transporttjenester, terminaler, gods, rutingsstrategier, etc.) og for optimering av dynamiske samlastinger og rutinger. I praksis kan ulike aktører inneha denne rollen, f.eks. nye aktører som kun fokuserer på de aktivitetene som er nevnt over eller terminaler og speditører som utvider sine roller. SINTEF har beskrevet det nye konseptet og vist at det kan defineres ved hjelp av elementer fra rammeverket "Common Framework for ICT in Transport and Logistics" (utarbeidet av SINTEF i EU-prosjekter som eFreight, DICSwise og iCargo og standardisert i ISO 19845). Den nødvendige informasjonsutvekslingen i det nye konseptet er i stor støttet av ISO 19845. Arbeidet med den konseptuelle delen av løsningen har imidlertid avdekt behov for noen tillegg. Dette er dokumentert, og endringsforslag vil spilles inn til ISO før neste revisjon av standarden. Deler av konseptet beskrevet over er realisert. Det er vist at informasjonsutvekslingen angående transport i et logistikknettverk i Belgia og mot tilsvarende nettverk i Polen i stor grad kan støttes av ISO 19845. Realiseringen har imidlertid også avdekt noen mangler ved ISO-standarden, og ytteligere endringsforslag er dokumentert. Disse vil også spilles inn til ISO. MARLO har videreutviklet løsningen MixMoveMatch til et system som styrer håndtering av gods i Matric terminalene i Karskrina og Gdynia. Hele prosessen fra ankomst av kjøretøy med gods i en terminal til godset forlater den andre terminale dekkes (inkludert fergeoperasjonen mellom terminalene). Dette gir ny forståelse og hvordan maritime "hub"-operasjoner kan utføres på en måte som er tilpasset konseptet Fysiske Internett for gods. Terminalene blir et komplett logistikksenter. Alt gods kan merkes med strekkoder eller IoT brikker, man kan planlegge og gjennomføre cross-docking og utveksle elektroniske dokumenter som erstatter bruk av e-post og papir. MixMoveMatch har også blitt utvidet til å kunne håndtere containere som ankommer på såkalte RoRo kassetter. Dette involverer kommunikasjon mellom vareeier, speditør, sjåfør (i biler som enten bringer gods til terminalen eller henter den derfra), Matric operasjon i utskipshavn og Matric operasjon i ankomsthavn. Løsningen sikrer at alle aktører har riktig informasjon til riktig tid og at ressursene, spesielt i den del av terminalen som håndterer kassetter og containere, blir utnyttet mest mulig rasjonelt. Løsningen er nå ferdigutviklet som en del av prosjektet. Matric terminalen vil ta løsningen i bruk i kommersielle operasjoner.

SINTEF har fått ny kunnskap om realisering av konseptet Fysisk Internett. SINTEF har verifisert en metode for spesifikasjon av innovasjoner innen transport basert på bruk av "Common Framework for ICT in Transport and Logistics". Dette blir nyttig i nye prosjekter. MARLO har fått utvidet sitt produktspekter - noe som gir grunnlag for vekst. MARLO er i kommersielle forhandlinger om bruk av løsningen på sambandet Gdynia-Karlskrona og planlegger å ta løsningen til andre kunder - bl.a. alle Stena Lines forbindelser i Europa og andre Europeiske fergeoperatører. Dette utgjør kommersielle muligheter og vil være gode referanser. Martic-terminalene har fått kunnskap og løsninger som setter dem i stand til å tilby fremtidsrettet logistikk (tilpasset Fysisk Internett). LOGIT One og logistikknettverket med utspring i Central Booking Platform (CBP) i Antwerpen havn kan operere med standardisert informasjonsutveksling og tilby mer effektiv og miljøvennlig transport.

A large portion of hinterland transport to and from the European ports is facilitated by road transport. In addition 30-40 % of transported containers are empty and trucks are on average half empty. The ambition of the project is (i) to facilitate the transfer of cargo from road to other modes to reduce congestions and emissions, (ii) to reduce the transport of empty containers and (partially) empty trucks. At the moment individual freight forwarders organize their transport with their own limited cargo volume. There is a need to merge these cargo volumes for the benefit of better planning by systematically selecting the best from multiple transport options. The proposed solution will enable groups of shippers and freight forwarders to form a collaborative community, merge their transport volumes, and decide on the best transportation options based on this aggregated volume. This is realized by enabling interoperability between several value added services and between multiple regional community initiatives. The enabling SaaS (Software-as-a-Service) platform will enable a one-stop-shopping for planning & executing of all services needed to move cargo either as Full Container Load or via distribution centres as Less Container Load. The platform will benefit from the possibilities of large-scale sharing of information through standards, e.g. available transport services using the standard ?Transport Service Description? and available status using the standard ?Transportation Status? The benefits of the projects are: - Joint procurement of transport services - Enable intermodal links along transport corridors - Deploying intermodal expertise systematically - Reduce movement of (too) empty containers and trucks - Better modal split: More barge & rail

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025