Tilbake til søkeresultatene

EUNETTVERK-EU-nettverk

EU-nettverk Innlandet - Innlandets bioøkonomi medregnet naturbasert reiseliv og fornybare energiressurser til Horisont2020

Tildelt: kr 1,5 mill.

Formålet med EU Nettverk Innlandet (EU INN) var å informere, veilede og skape nettverk med sikte på å motivere til EU søknader. Prosjektet skulle bidra til å fjerne hindre som følger med manglende informasjon og erfaring, fungere som et tverrsektorielt informasjons-, fasiliterings- og mentornettverk, og til utvikling av sentrale områder av regionens næringslivsstruktur. Prosjektperioden var 2016-2019. Region Innlandet har et næringsmessig tyngdepunkt i bioøkonomien, i «grønne næringer», fornybar energi og naturbasert reiseliv. I et nasjonalt perspektiv forvalter regionen en betydelig andel av ressurser som er sentrale for å få til «det grønne skiftet». EU INN har som temaområde bioøkonomi. EU INN har arbeider for at nødvendig kompetanse utvikles og tilflyter regionen gjennom de nettverk som utvikles og Horisont 2020 (H2020) prosjekter som søkes realisert. Deltakelse i H2020 krever tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. Det ble etablert fire innsatsområder: Bioteknologi og reproduksjon Høgskolen i Innlandet og NCE Heidner Biocluster utgjør arbeidsgruppen som arbeidet med sikte på å generere flere søknader. Bioteknologimiljøet i Hamarregionen er sterkt og flere bedrifter hadde omfattende FoU erfaring. Mobiliseringen i EU INN ble derfor først og fremst rettet mot å stimulere til flere søknader, der både erfarne bedrifter og bedriften med lite FoU erfaring var i målgruppen. Trebyggeri og bruk av tre i bygg/ urbant treverk I samarbeid med Østlandsforskning og Norwegian Wood Cluster, har fagmiljøet på NTNU avd. Gjøvik hatt treindustribedriftene i regionen som målgruppe. Tradisjonelt har treindustribedrifter vært lite rettet mot FoU sektoren, og de fleste bedriftene innenfor næringen har liten eller ingen forskningserfaring. Det ble derfor viktig å legge til rette for veiledning/ mentoring med sikte på økt FoU aktivitet, i tillegg til å legge til rette for etablering og gjennomføring av FoU søknadsløp. Naturbasert reiseliv, opplevelser og tradisjons- og kulturprodukter Arbeidet ble knyttet til Senter for reiseslivsforskning. Pga at reiselivstemaene i H2020 programmet var så vidt begrenset førte ikke arbeidet frem til innsendte søknader. Utvikling og bruk av utmarksressurser; utmarksnæringer som vekstimpuls Lang internasjonal erfaring og et veletablert internasjonalt kontaktnett la forholdene til rette for flere prosjektet der bruk av utmarksressurser var tema. Regionen har store naturområder og dette var derfor også et viktig område å lykkes med. Det ble etablert et forskningsnettverk relatert til økosystemtjenester med blant annet University of Aberdeen (Skottland), Agricultural University of Iceland (Island), Fondazione Edmund Mach (Italia) Og University of Oxford (UK). Det ble også etablert en forskergruppe innen økosystemtjenester på HINN og i den internasjonale forskerskolen International Research School om Applied Ecology, samt et nettverk av næringslivsaktører, fylkesmannen og et tysk selskap. Nettside til prosjektet; http://www.eu-inn.no/

EU Nettverk Innlandet har bidratt til at det er utviklet 13 søknader, der 10 ble sendt inn. Den primære målsettingen var 9 søknader til H2020 programmet, men gjennom arbeidet i nettverket viste at andre søknadsintstrumenter var mer egnet for bedriftenes/ FoU institusjonenes faglige utfordringsområder. De ti søknadene fordeles seg på en søknad til hver av områdene LC-RUR og SC5, to INNOSUP søknader, en til FET Open, tre MSCA søknader og to til SMB-instrumentet. Det er etablert en mentorordning rettet mot treindustriens utfordringer/ bruk av tre i bygg. EU INN har bidratt til å styrke FoU aktiviteten innenfor Bioteknologiområdet, og til å gi økt bevisshet innenfor treindustri/ trebaserte næringer om behovet for økt FoU innsats. Det har vært samarbeidet med andre mobiliseringstiltak og virkemidler i regionen, og kompetanse og erfaring utviklet i EU INN overføres til den nye Innlandet fylkeskommune fra 2020.

Innlandet har aktører med erfaring med EU-program, andre ser muligheter men mangler erfaring, nettverk og ressurser, og atter andre mangler kunnskap om muligheter. Det er følgelig behov for fasilitører og mentorer som kan informere, veilede, skape nettverk med formål å motivere til EU-søknader og fjerne hindre som følge av manglende informasjon og erfaring. EU-Inn etableres som et tverrsektorielt informasjons-, fasiliterings- og mentornettverk for målrettet arbeid for deltagelse i EU-prosjekt for næringsliv, offentlig sektor, forsknings- og kompetansemiljø. EU-Inn ser behov for spissing som treffer sentrale områder av regionens næringsstruktur slik den er og kan utvikles. Regionen har et næringsmessig tyngdepunkt i bioøkonomien, i «grønne næringer», i fornybar energi og naturbasert reiseliv. Også i et nasjonalt perspektiv forvalter regionen en betydelig andel av ressurser som er sentrale for å få til «det grønne skiftet», og har et tilsvarende motiv og ansvar for å bidra til et slikt skifte. Til dette hører også utvikling av en sirkulær økonomi som en samtidsutfordring; økonomien må utvikles og måles etter en slik standard. EU-Inn derfor vil ha som temaområde bioøkonomi, medregnet naturbasert reiseliv og fornybare energiressurser, og utvikling av en sirkulær økonomi. EU-Inn vil arbeide for at nødvendig kompetanse utvikles og tilflyter regionen gjennom de nettverk som utvikles og Horisont2020 prosjekter som søkes realisert. Deltagelse i Horisont 2020 krever tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. EU-Inn må derfor etablere og aktivere tverrsektorielle regionale nettverk hvor medlemmer representerer de sektorene som forventes å delta i Horisont 2020; forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor.

Budsjettformål:

EUNETTVERK-EU-nettverk