Tilbake til søkeresultatene

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horizon South Norway - regionalt EU nettverk for Sørlandet

Tildelt: kr 1,5 mill.

Sørlandet har et stort uutnyttet potensial i Horisont 2020. Programmet er en viktig arena for å løfte regionens omstillingsarbeid i samhandling med ledende internasjonale miljøer, men Agder krever kapasitetsheving og mobilisering til å utnytte mulighetsrommet. Det regionale EU-nettverket Horizon South Norway, hvor Sørlandets Europakontor er sekretariat, omfavner toneangivende aktører fra FoU, offentlig sektor, næringsliv og brukere. På den måten bidrar nettverket samlende, og gir en effekt på tvers av de ulike sektorene. Siden oppstart i høst 2016 har HSN-nettverket hatt et veldig høyt aktivitetsnivå. I de siste 3 årene har HSN vært med i over 50 arrangementer, enten som organisator eller bidragsytere og mer enn 2000 personer har vært til stede under disse eventer. Omlagt 70 organisasjoner har i denne perioden benyttet HSN Help Desk tjenesten. Sentralt i nettverkets arbeid har vært utvikling og gjennomføring av HSN-idéverksted konseptet og eventserien om Åpen Innovasjon, som vil være et vesentlig element i Horisont Europa. Til tross for mange aktiviteter må vi bare konstatere at det er en lang vei fra idé til et finansiert (H2020) prosjekt. I arbeidet med å engasjere offentlig sektor har det vært stor interesse for EU prosjekter og satsinger, men det mangler ofte forankring og den nødvendige vilje til å satse. Dette bør adresseres for å løfte innovasjon i offentlig sektor. Nettverkets videre arbeid vil derfor fokusere på ledelsesforankring av FoUoI satsingen. Når det gjelder næringslivet, så mangle det som oftest ressurser og vilje til å satse på langsiktige FOU prosjekter. Når det er sagt, så finnes det selskaper på Agder som har gode forutsetninger for å lykkes. HSN vil derfor arbeide videre med å mobilisere disse til aktuelle utlysninger.

Sørlandet har et stort uutnyttet potensial i Horisont 2020. Programmet er en viktig arena for å løfte regionens omstillingsarbeid i samhandling med ledende internasjonale miljøer, men Agder krever kapasitetsheving og mobilisering til å utnytte mulighetsrommet. Nettverket har siden oppstart i september 2016 hatt et veldig høyt aktivitetsnivå, men det er likevel vanskelig å måle effekter. Det vi imidlertid ser veldig tydelig er at erfaring og kunnskap om EU prosjekter, særlig blant FoU miljøene på Agder øker. Dette kan direkte kobles til nettverkets tiltak for å øke læring og kunnskap om H2020. En ytterliggere virkning kan knytes opp til nettverkets arbeid for kapasitetsheving. Nettverket skapte 4 FoUoI arenaer (innenfor migrasjon, helse og velferdsteknologi, urbane vannutfordringer og droner), som vil fremover være særdeles viktig for å ta ut regionens innovasjonspotensial i samspill med offentlig sektor og næringsliv.

Horisont 2020 (H2020) representerer en mulighet for å omstille regionens næringsliv og modernisere offentlig sektor, samt utvikle ledende internasjonal kompetanse og teknologi. Per november 2015 har kun 2,6 % av total norsk deltakelse i Horisont 2020 kommet fra Agder fylkene, med begrenset uttelling. Det gir en klar indikasjon på at regionen må mobilisere til økt deltakelse, øke kapasiteten til å delta samt heve kvaliteten i de enkelte satsinger. Gjennom regionalt samarbeid og deling vil regionen kunne bidra til økt deltakelse og uttelling i H2020. For å bedre forutsetningene for å satse på H2020 vil toneangivende aktører fra FoU, offentlig sektor, næringsliv og brukere etablere det regionale nettverket Horizon South Norway. Nettverket vil organiseres i en kjernegruppe og en utvidet gruppe, som til sammen representerer de største og viktigste aktørene i Agder-fylkene med potensial til å delta i H2020. Nettverket vil også invitere og involvere andre aktuelle regionale aktører for deltakelse i H2020. Hovedmålet er at Horizon South Norway skal bidra til å styrke Agders næringsliv, offentlig sektor og FoU-institusjoners deltakelse i H2020, hvilket er et nedfelt mål i Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015 - 2030. Den relevante og praktiske koblingen mellom Horizon South Norway og regionale FoUoI-prioriteringer, gjør at fylkeskommunene på Agder har gitt positive signaler om medfinansiering til nettverket. Fire arbeidspakker tilrettelegges for å mobilisere og iverksette konkrete tiltak for å nå målene: WP1: Spredning og forankring WP2: Kapasitetsheving og posisjonering WP3: Prosjektutviklingsstøtte (PUS) WP4: Nettverksledelse Den relevante og praktiske koblingen mellom Horizon South Norway og regionale FoUoI-prioriteringer nedfelt i strategien FoUoI Agder 2030, gjør at nettverket har mottatt positive signaler om medfinansiering til nettverket fra Fylkeskommunene på Agder, hvilket gjør at et ambisiøst og omfangsrikt arbeidsprogram kan realiseres.

Budsjettformål:

EUNETTVERK-EU-nettverk