Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Virtuelle arenaer i medisinsk og helsefaglig utdanning (VirSam)

Alternativ tittel: Virtual reality in health and medicine education (VirSam)

Tildelt: kr 6,0 mill.

I VirSam (Virtuell Samhandling) prosjektet skal vi teste ut bruken av virtuelle verdener i utdanning av helsepersonell. Virtuelle verdener er bruk av datatekniske løsninger til etterligning av den virkelige verden. Det lages dataprogram som forestiller en «verden». I dette prosjektet rom knyttet til helsetjenester slik som et pasientrom på et sykehus. Så kan man delta i den virtuelle verden med en såkalt avatar (dukke) hvor man kan snakke med andre og gjøre oppgaver. Studentene kan gjøre dette foran en PC eller bruke 3D-briller og bevegelsessensorer. I VirSam har vi utvikle situasjoner som er lik virkeligheten og som samtidig kan spilles i en virtuell verden. Vi har prøvd ut både pedagogiske og tekniske løsninger for å finne de som gir best læring. Målet er at vi skal få gode virtuelle læringsarenaer for trening på samhandling og prosedyrer i helsetjenesten som bidrar til å gi studenten en bedre utdanning, og på sikt bedre pasientbehandling. I perioden oktober 2019 til desember 2020 har det vært arbeidet med å analysere og skrive om resultater fra to randomisert kontrollert studie (RCT) med 600 førsteårsstudenter i sykepleie og medisin, innlevering og disputas for PhD kandidat og utvikle en desktop VR løsning for trening på å kommunisere med bruk av ISBAR strukturen. I de randomiserte studiene testet vi effekten av å trene alene eller i en gruppe i VR på å lære seg den systematisk kliniske observasjonsmetoden som kalles ABCDE. Det er en metodikk som kan brukes i alle situasjoner hvor pasienter skal observeres for å sikre at man vet status og fanger opp endringer. Dette er derfor en sentral ferdighet for alle helsearbeidere. Resultatene fra RCT-ene viste at å trene på ABCDE metodikken i VR ga samme læringsutbytte som tradisjonell trening. Det betyr at VR løsningen er et fullgodt læringsmiddel på dette området. ABCDE VR applikasjonen har blitt lisensiert ut til firmaet MakingView på Hamar, som vil kommersialisere produktet. Det er forventet at de lanserer det i først kvartal av 2021. Kommunikasjonsferdigheter er et viktig samhandlingsverktøy for alle i helsetjenesten, spesielt når det skal overføres informasjon om en pasient fra et sted til et annet. Både nasjonalt og internasjonalt er det anbefalt å bruke den såkalte ISBAR modellen for å sikre at man samler inn, prioriterer, formilder og etterspør den viktigste informasjonen om pasienten. For å nå prosjektets mål om bruk av VR til å trene samhandling, er det derfor utviklet en VR løsning for trening på ISBAR kommunikasjon. Ved prosjektslutt foreligger den som en prototype klar for videre utprøving for eksempel i en effektstudie (RCT). Samlet er det i prosjektet gjennom forskningsbasert utvikling og testing funnet fram til løsninger for å få et godt læringsutbytte ved bruk av VR som verktøy både inne samhandling og prosedyretrening slik målsettingen var.

Prosjektet er ledende innen forskning på bruk av VR innen helsefaglig utdanning og har tiltrukket seg oppmerksomhet som i seg selv har bidratt til virkninger og effekter. Formidlingen har foregått i ulike kanaler og på en webside (www.virsam.no) som viser løsningene som er utviklet for å spre kunnskap om funn bredt. De som prøver har sett hvilke muligheter som finnes i VR, noe som har åpnet opp for å tenke nytt om etablerte undervisningsformer. VR løsninger utviklet i prosjektet er tatt i bruk i opplæring og foreløpig er en av løsningene lisensiert ut for å nå et større marked. Den frambragt forskningsbasert kunnskapen er og vil bli publisert, med interesse fra forskere både nasjonalt og internasjonalt. Effekten på lengre sikt er knyttet til at VR åpner opp for nye måter å lære på. Viktigst er muligheten til å trene selv samtidig som man får feedback og motiveres til å gjenta treningen for å bli bedre. Dette frigir tid og ressurser sammenlignet med tradisjonelle læringsmåter.

Tradisjonelt har mesteparten av studenters kontakt med pasienter skjedd gjennom praksis på sykehus Kortere liggetid gjør at tiden den enkelte student får sammen med pasienter blir sterkt redusert. Det er dermed behov for løsninger som gjør at den begrensede tiden de har sammen med pasientene blir brukt mer effektivt. Virtuelle arenaer kan brukes for virkelighetstro trening som forberedelse. Virtuelle løsninger som er web-basert og tilgjengelige for ulike grupper av studenter (grunn og videreutdanning) uavhengig av tid og sted. Dette prosjektet skal bidra med forskningsbasert innovasjon med mål om å tilpasse og implementere slike virtuelle løsninger for samhandlingstrening og prosedyretrening: -Prosjektet initierer på en systematisk måte bruk av virtuelle arenaer, en teknologi for undervisning og læring som har vært brukt i veldig liten grad. -Prosjektet er vel forankret i den internasjonale fronten på forskning om læring i 3D virtuelle arenaer -Prosjektet svarer på det erkjente behovet for økt tid på relevante oppgaver (time on task) og utvikle studenters muligheter for selv-regulert læring -De læringsmessige utfordringene møtes ved å bruke prosjektets kompetanse fra medisinsk og helsefaglig utdanning, IKT / spill teknologi og pedagogikk for å skape innovativ læring. -Studenter og lærere vil bli engasjert i alle deler av prosjektet FoU prosjektet vil følge og gi innspill på to hovedaktiviteter; samhandlingstrening i virtuelt gjenskapte arenaer fra helsetjenesten og prosedyretrening ved bruk av avansert billedteknologi. Det vil dermed pågå et parallelt FoU og implementeringsarbeid hvor ulike organisasjoner og høyere utdanningsinstitusjoner vil være involvert

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren