Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: Nettverk for bærekraftig treindustri

Tildelt: kr 0,40 mill.

Hovedmålet med å utvikle nettverket «bærekraftig treindustri» er generering av større FoU-prosjekter for å støtte opp under utviklingen av industrialisert urbant trebyggeri, og fremme utviklingen av den skog- og trebaserte bioøkonomien. Nettverkets målgrupper og deltakere er forskermiljø med ulik relevant tverrfaglig kompetanse, og den treindustrielle verdikjede fra råvareleverandører til byggherrer. Sammen skal disse bidra til å generere underlaget for FoU-søknader. Det er de siste par årene vokst frem et sterkere trykk for å utvikle den norske treindustrien i retning av urbant industrialisert trebyggeri. Dette har sammenheng med en sterk urbanisering, nye ambisiøse klimamål og «det grønne skiftet», kombinert med treets egenskaper som bærekraftig byggemateriale. Det har vært en kraftig økning i import av trelast og trevarer de siste 20 årene, mye på grunn av en ugunstig kostnadsutvikling. Oljepris- og kronekursfallet har nå skapt mulighet for en utvikling som næringen vil gripe. I den sammenheng står industrien og næringen i Innlandet sentralt med hovedtyngden av skogen og tremekanisk industri. Parallelt arbeides det med å utvikle et tettere klyngesamarbeid i næringen (Arena Tre søknad). Etableringen av NTNU i Gjøvik styrker koblingen mellom Innlandet og fagmiljøene i Trondheim. Nettverket vil være en del av den tverrgående forskningssatsningen, NTNU Bærekraft. Å utvikle industrialisert urbant trebyggeri er en krevende utviklingsprosess som forutsetter et tett samarbeid mellom forskning, næringsliv og offentlig sektor. Dette krever flere grep. Kjernen er industrialisering av byggeprosesser gjennom fleksibel produksjon og bærekraftige forretningsmodeller. Et tett samarbeid mellom relevante fagmiljø og næringslivet er nøkkelen. Deltagerne i nettverket vil utvikle underlaget for større samarbeidsprosjekter innen FoU. Det vil skje gjennom nettverksmøter, fagseminar, studieturer og bedriftsbesøk.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram