Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Randomized controlled trial of Prompt Mental Health Care

Alternativ tittel: Randomisert kontrollert studie av Rask Psykisk Helsehjelp

Tildelt: kr 9,6 mill.

Angst- og depresjonslidelser utgjør sammen med ruslidelser de vanligste psykiske lidelsene i befolkningen. Grunnet utbredelsen i befolkningen er storparten av denne summen relatert til angst- og depresjonslidelser. Samtidig er tilgangen til psykiske helsetjenester der en kan få hjelp for disse lidelsene begrenset og det er beregnet at over 50 % ikke får behandling, selv om de har behov for det. Rask Psykisk Helsehjelp (RPH) er et pilotprosjekt satt i gang i 2012 av Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, med mål om å øke tilgangen til kunnskapsbasert behandling for voksne med angstlidelser og lettere- til moderate nivåer av depresjon. Behandlingen som tilbys er kognitiv atferdsterapi som skal føre til reduserte nivåer av symptomer på angst og depresjon, økt livskvalitet og bedre arbeidsevne. RPH er basert på det engelske programmet «Improving Access to Psychological Therapy (IAPT)», som er etablert i så godt som alle helsekommuner i England. Evalueringer av IAPT og RPH har frem til nå vært basert på et relativt svakt forskningsdesign som gjør det vanskelig å vite i hvilken grad tiltaket virkelig har den ønskede effekten. I denne studien ble RPH sammenlignet med en kontrollgruppe som får behandling som vanlig (ofte oppfølging av fastlegen). Deltakere ble tilfeldig fordelt til enten RPH- gruppen eller kontrollgruppen. Per 1. september 2017 har inklusjonsperioden blitt avsluttet. Mellom november 2015 og september 2017 var det 1187 klienter som tok kontakt med RPH i Sandnes og Kristiansand. Av disse oppfylte 774 inklusjonskriteria til studien. Det viktigste målet med studien er å undersøke hvorvidt RPH behandlingen er mer effektiv sammenlignet med behandlingen i kontrollgruppen med hensyn til symptomer på angst og depresjon, livskvalitet, og arbeidsdeltakelse. Kostnadseffektivitet av RPH skal også studeres. De første resultatene fra studien ble presentert på et nasjonalt nettverksmøte for RPH den 12. juni 2018. I september 2019 ble artikkelen som beskriver disse resultatene akseptert for publisering i et av de ledende vitenskapelige tidsskrifter på feltet «Psychotherapy and Psychosomatics». Ved 6-måneders oppfølging hadde klienter i RPH-gruppen en tilfriskningsrate på 59% mens klienter i kontrollgruppen hadde en tilfriskningsrate på 32%. Gitt det sterke forskningsdesignet, gir denne studien bevis på at RPH er effektivt for å redusere symptomer på angst og depresjon. Behandlingen i RPH førte også til bedre generell fungering og bedre livskvalitet. Effekten av behandlingen på arbeidsdeltakelsen er fortsatt usikker. Data fra FD-trygd registeret vil kunne gi et mer presis estimat av effekten i denne studien, men en større studie er trolig nødvendig for å avgjøre med mer sikkerhet om RPH også fører til økt arbeidsdeltakelse. Data ved 12-måneders oppfølging viste at effekten av RPH var vedvarende. Tilfriskningsraten var 59.4% i RPH-gruppen og 36.6% i kontrollgruppen. Effektene av RPH på generell fungering og livskvalitet også hold seg stabilt ved 12-måneders oppfølging. I tillegg var tilbakefallsraten lav sammenlignet med andre internasjonale studier. I RPH gruppen ble det observert en tilbakefallsrate av 10.0%, mens den var 16.0% i kontrollgruppen. Ph.d.-kandidaten som ble ansatt i prosjektet leverte avhandlingen i juni 2021. Målet med doktorgradsprosjektet var å generere ny kunnskap og innsikt om implementeringsfaktorer og virkningsmekanismer knyttet til RPH-tjenestene. Funnene er i tråd med tidligere evalueringer, noe som indikerer at RPH-tjenestene klarer å følge de viktigste aspektene ved programmet (herunder å nå målgruppen, være lavterskel og kortvarig, samt å ha relativt korte ventetider), samt at klientene rapporterte å være fornøyd med RPH-tjenestene. Imidlertid ble behovet for forbedringer med hensyn til noen avgjørende aspekter fremhevet (herunder øke bruk av veiledet selvhjelp, forbedre samarbeidet med andre tjenester, og fokusere på arbeid under behandlingen). Når det gjelder virkningsmekanismene i RPH -tjenestene, ble ingen av de undersøkte intervensjonsmekanismene (kompetanse og allianse) funnet å være betydelige bidragsytere til klientresultatene. Imidlertid ble det identifisert flere psykometriske problemer med det anvendte måleinstrumentet, noe som kan ha bidratt til mangel på påvirkning fra disse mekanismene. Det ble funnet indikasjoner på klientmekanismer i RPH-tjenestene. Når klienter med symptomer relatert til sosial angstlidelse rapporterte endringer i deres unngåelsesatferd, predikerte det endringer i deres sosiale angstkognisjon ved neste måletidspunkt. Å adressere unngåelsesatferd hos primærhelsetjeneste-klienter som rapporterer symptomer på sosial angstlidelse, kan derfor være avgjørende for å sikre optimal effekt av terapien.

Prompt Mental Health Care (PMHC) is a program implemented in 18 selected municipalities by the Norwegian Directorate of Health (NDH). PMHC represents a new strategy for mental-health care in Norway, advertising broad, quick, and low-threshold access to evidence-based treatment for anxiety and depression. PMHC is based on the English program Improving Access to Psychological Therapies (IAPT), which has been extensively evaluated and generally shown to produce promising results. These results have influenced plans by the NDH to nationally implement PMHC in Norway by 2020. However, the IAPT evaluation has so far relied on comparing the intervention group with benchmark samples. The validity of this comparison depends of the comparability of the benchmark samples, which is difficult to assess. The proposed study aims to conduct a randomized controlled trial in two sites in order to obtain a more valid estimate of the effectiveness of PMHC. The most critical R & D challenges to be faced are ensuring treatment fidelity, cross-site consistency in terms of participant inclusion/exclusion criteria, and to minimize patient drop-out. The therapists in both PMHC and control groups are not blinded, which may influence the patients' evaluation. A number of objective outcomes, such as employment status from registry data, are included. These are less likely to be influenced by lack of blinding. The study will add to the existing body of knowledge in this field by examining to what extent the strong findings from efficacy-based evaluations of cognitive behavioural therapy can be reproduced in an effectiveness study in a new primary health care service-setting. Anticipated potential use of project findings is substantial and may guide the Norwegian Directorate of Health in the decision regarding the nationwide implementation of PMHC.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering