Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The BRIDGE trial: A multicenter RCT to improve continuity and quality in rehabilitation of people with rheumatic & musculoskeletal diseases

Alternativ tittel: BRObygging i rehabilitering: En multisenter RCT for å bedre kvalitet og kontinuitet i rehabilitering av personer med muskelskjelettsykdommer

Tildelt: kr 12,0 mill.

Rehabilitering er et viktig tiltak for å hjelpe mennesker med muskelskjelettsykdommer, -skader og -plager til å leve best mulig med disse tilstandene. I Norge foregår slik rehabilitering i hovedsak ved sykehusavdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten. Vi vet fra tidligere forskning at effekten av slike rehabiliteringsopphold er av begrenset varighet. En antar imidlertid at planlagt egeninnsats og god oppfølging i hjemkommunen etter rehabilitering i spesialisthelsetjenesten har betydning for opprettholdelse av effekt. Samtidig slås det fast i politiske dokumenter at det er lite samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, med brudd i forløp, manglende samhandling, mangel på helhetlig tilnærming og stor variasjon i tilbudet. Videre mangler det kunnskap om hvilke elementer som har betydning for kvalitet i og effekt av rehabilitering. I denne studien er hovedmålet å undersøke hvorvidt et nytt rehabiliteringsprogram (BRIDGE-programmet), som omfatter planlegging av egeninnsats og oppfølging i hjemkommunen, bedrer eller forlenger effekten av rehabilitering for mennesker med muskelskjelettsykdommer, -skader og -plager. I tillegg vil vi bruke et nyutviklet sett med kvalitetsindikatorer til å beskrive, overvåke og sammenligne kvaliteten i rehabilitering på tvers av rehabiliteringsinstitusjoner. I alt åtte sykehusavdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner er med i studien, hvor de først vil tilby sitt tradisjonelle rehabiliteringsprogram, og deretter det nye rehabiliteringsprogrammet i et stepped wedge randomised controlled trial design. Totalt 379 deltagere er inkludert i studien og er fulgt i ett år. Viktigste effektmål er grad av måloppnåelse syv måneder etter avsluttet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Andre sentrale effektmål er fysisk funksjon og helserelatert livskvalitet. Per september 2021 har PhD-studenten publisert sin første artikkel og submittert artikkel nummer 2. Resultatene i artikkel 1 viser at kvalitetsindikatorsettet er responsivt for å fange endringer i rehabilitering for personer med muskelskjelettsykdommer, -skader og -plager, og kan brukes til å overvåke og måle kvalitet i rehabiliteringstjenester over tid. Hun fullførte midtveis-evaluering i PhD-programmet i oktober 2020, og planlegger å levere sin avhandling våren 2022. Post doc kandidaten arbeider med sin første artikkel, hvor hovedmålet er å undersøke om BRIDGE-programmet er mer effektivt enn tradisjonell rehabilitering når det gjelder måloppnåelse, fysisk funksjon og helserelatert livskvalitet. Hun vant pris for beste abstract på the European Congress of Rheumatology 2021 for dette arbeidet, og artikkelen planlegges submittert desember 2021.

The goal of rehabilitation is to help people to reach and maintain their optimal functioning and coping capabilities, and to promote independence and participation in society. According to current political documents, there are large variation in the content and quality of rehabiliation in Norway, and systems to improve coordination and communication are needed. This application presents a collaborative project between 8 centres across Norway, investigating whether a new program aimed at bridging gaps in rehabilitation across levels of care increase and/or prolong the effect of rehabilitation for people with rheumatic & musculoskeletal diseases. Additionally, we will use a newly developed set of quality indicators to monitor and compare the quality of rehabilitation across different centres, and explore relationships between adherence to structure and process indicators and the outcomes of rehabilitation. The effects will be evaluated in a multi-centre stepped wedge randomized controlled trial, where participating centres switch from control (current rehabilitation program) to intervention phase (adding the BRIDGE program to the current program) in a randomized order. Primary outcome is goal attainment after seven months, and secondary outcomes are health related quality of life and function. The results will give insight in the content and organisation of current rehabilitation programs, what follow up people want and receive in primary care, their planned and completed efforts to implement and maintain life style changes, and predictors for improvement following rehabilitation in specialist health care. Results will also have consequences on how rehabilitation is to be organized in the future regarding follow-up and coordination across levels of care. The study has been developed in close collaboration with patient research partners, clinicians and international experts, who will also contribute in the process of integrating study results in clinical practice.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering