Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Det er i møte med bruker verdien av NAVs arbeid først og fremst oppstår. -En kvalitativ studie av veiledningens suksesshistorier.

Alternativ tittel: Its primarily in the meeting with the client that the value of NAVs work emerges -A qualitative study of the success stories of counselling

Tildelt: kr 1,5 mill.

Brukerens møte med NAV er en spesiell kontekst for veiledning. Brukerne er ofte i en sårbar situasjon der jobbutsiktene kan være usikre. Veiledningssituasjonen er utfordrende ved at veilederen skal balansere mellom forvalterrollen med et regelverk og en veilederrolle der en skal stimulere bruker til å tenke muligheter mer enn begrensninger. Dette prosjektet vil fokusere på muligheter som ligger i veiledningen i en NAV-kontekst. En vil intervjue veiledere, med veiledningskompetanse, og et utvalg av deres brukere, som har erfart hvordan veiledning kan bidra inn i brukers prosess tilbake til arbeid. Hovedmålet er å utvikle kunnskap om hvordan veiledning kan bidra inn i brukers prosess tilbake i arbeid. En tar sikte på å identifisere hvilken veiledningskompetanse som er viktig for at NAV skal kunne nå sin målsetting om «[...] kunnskapsbaserte veilednings- og oppfølgingsmetoder som bidrar til å skape tillit og respekt, og som motiverer brukere til arbeid og fremmer sosial inkludering.» Dette, for å bedre brukerens opplevelse av møtene, styrke den enkelte i å se muligheter og bli aktør i eget liv.

Studiens resultater vil kunne bidra til kompetanseutvikling blant veilederne våre, da de konkretiserer hva veilederne kan gjøre i møte med bruker for å støtte opp under brukers prosess tilbake i arbeid. Funnene kan bidra til refleksjon og diskusjoner om hvordan vi bør arbeide i veiledningen av sårbare brukergrupper i NAV. Videre kan avhandlingen bidra til å utvide perspektivet på hvordan veiledning forstås i NAV. Dette vil kunne bidra til bedre veiledning for de som strever og har falt utenfor arbeidslivet. Studien vil kunne bidra med prosessuell og kontekstuell kunnskap om hvordan NAV-veiledning kan forstås til forskningsfeltet.

"Det er i møte med bruker verdien av NAVs arbeid først og fremst oppstår. [...] For å øke brukerrettingen i NAVs tjenester og redusere byråkrati må det derfor være brukermøtet som kvalitetssikres"(Vågengrapporten). Rollen som NAV-ansatt er endret fra saksbehandler til veileder, og med dette har kravene til kommunikasjons- og veiledningskompetanse økt. NAVs kompetansestrategi viser til ambisjoner om at ansatte skal bidra til aktive brukere gjennom gode ferdigheter innen veiledning, samt bidra i endringsprosesser. "Vår innsats og samhandling skal møte den enkeltes behov slik at brukeren kan ta ansvar for eget liv." Brukerens møte med NAV er en spesiell kontekst for veiledning. Brukerne er ofte i en sårbar situasjon der jobbutsiktene kan være uklare. Veiledningssituasjonen er utfordrende ved at veilederen skal balansere mellom forvalterrollen med et regelverk og en veilederrolle der en skal stimulere bruker til å tenke muligheter mer enn begrensninger. Dette prosjektet vil fokusere på muligheter som ligger i veiledningen i en NAV-kontekst. En vil intervjue veiledere, med bred veiledningskompetanse, og et utvalg av deres brukere, som har erfart hvordan veiledning kan gi suksess. Hovedmålet er å innhente kunnskap om hvordan veiledning bidrar til brukerens vei tilbake i arbeid. Hensikten er å innhente kunnskap for å bedre brukerens opplevelse av møtene, styrke den enkelte i å se muligheter og bli aktør i eget liv. En tar sikte på å identifisere hvilken veiledningskompetanse som er viktig for at NAV skal kunne nå sin målsetting om i 2020 å ha "[...]innført kunnskapsbaserte veilednings- og oppfølgingsmetoder som bidrar til å skape tillit og respekt, og som motiverer brukere til arbeid og fremmer sosial inkludering."

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder