Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Canada-Norway Partnership in Electrochemical Energy Technologies

Alternativ tittel: Kanada-Norge samarbeid innen elektrokjemisk energiteknologi.

Tildelt: kr 3,6 mill.

INTPART-prosjektet Canopener har bidratt til, og videreutviklet et meget vellykket og sterkt transatlantisk partnerskap innenfor det dagsaktuelle tematiske området elektrokjemisk energiteknologi. Elektrokjemiske prosesser spiller en viktig rolle i utviklingen av effektive energikonverteringssystemer, og vil være essensielt for å overvinne dagens globale utfordringer med klimaendringer og energisikkerhet. De opprinnelige samarbeidspartnerne i Canopener var NTNU, SINTEF, University of Victoria og Simon Fraser University. Prosjektet ble etablert med bakgrunn i forskningsaktivitet i flere eksisterende forskningsprosjekter knyttet til elektrokjemisk energiteknologi, finansiert av norske og europeiske finansieringskilder fra norsk side, samt et prestisjefylt Canadian Discovery Frontiers forskningsprosjekt, NiElectroCan, på kanadisk side. Målsetningene og aktivitetene i prosjektene Canopener og NiElectroCan viste seg å være perfekt tilpasset til hverandre, noe som ledet til et utvidet samarbeid med flere kanadiske universiteter og forskningsgrupper i prosjektperioden. Siden oppstarten har Canopener arrangert arbeidsseminarer, symposium og utdanningsprogrammer, deltatt i konferanser og prosjektmøter, samt tilrettelagt for effektiv utveksling av studenter og vitenskapelig ansatte mellom prosjektpartnere i Norge og Canada. Den første CANOPENER-begivenheten ble avholdt i Trondheim i juni 2017 med rundt 50 deltakere og over 20 vitenskapelige foredrag samt et tredagers utdanningsprogram på elektrokjemisk impedansspektroskopi. Kursmateriellet brukes i nye og reviderte PhD og mastergradsemner (NTNU: TMT4166, MT8110). I mai 2018 arrangerte prosjektet et seminar i Victoria med 34 deltakere. Det ble holdt flere vitenskapelige foredrag og posterpresentasjoner fra involverte studenter samt forelesninger relatert til væsketransport og spektroelektrokjemi, sentralt i forståelsen av elektrokjemiske prosesser. I juni 2019 arrangerte prosjektet et arbeidsseminar og utdanningsmodul i Trondheim med 14 studenter fra prosjektpartnere i begge land. Utdanningsprogrammet bestod av en praktisk og teoretisk sesjon knyttet til brenselceller og vannelektrolyse. Deler av kursmateriale er tatt i bruk i masteremner (TMT4285), og er planlagt gjenbrukt i fremtidige sommerskoler og kurs ved Norsk brenselscelle- og hydrogensenter. Utdanningsmodulen i Trondheim ble holdt i forbindelse med den andre internasjonale konferansen på elektrolyse (ICE2019) i Loen med over 200 deltakere. Denne konferansen ble ledet av Sintef med bistand fra prosjektdeltakere i CANOPENER. To etterfølgende og vellykkede arrangementer ble deretter gjennomført i desember 2019. Først en kombinert konferanse og arbeidsseminar i Trondheim (2-3 desember) og deretter i Kingston, Canada, som en del av avslutningsmøtet i det store kanadiske samarbeidsprosjektet NiElectroCan. En planlagt internasjonal konferanse i juni 2020 (ECAT2020, og senere også erstatningskonferansen ECAT2022) med flere hundre deltakere ble avlyst i starten av 2020 som følge av den globale pandemien og innføring av strenge reiserestriksjoner. Forskerutveksling ble dermed ikke mulig før i midten av 2022. Samarbeid i nye prosjekter, medveiledning og sampublisering fortsatte likevel i 2020 og 2021 men på digitale plattformer gjennom hyppige digitale møter. I juni 2022 arrangerte prosjektet et siste 2-dagers seminar med 32 deltakere fra norske og kanadiske samarbeidspartnere. Seminaret bestod av korte vitenskapelige presentasjoner og relevante forelesninger. CANOPENER har vært meget vellykket i å få norske partnere til å bli bedre knyttet til internasjonale anerkjente grupper i Canada innen fagområdet elektrokjemisk energiteknologi. Dette har blitt oppnådd gjennom flere utvekslinger, årlige seminarer og møter, konferanser og kurs rettet mot studenter, stipendiater og fast personale. Disse har fungert meget godt og gitt involverte deltakere muligheten til å presentere og diskutere deres arbeid, samt få kontakt med internasjonale eksperter og studenter innen deres eget fagområde. Det har vært gjennomført 24 kortere eller lengre utvekslinger i prosjektperioden, utenom de organiserte arrangementene. Flere studenter fra Canada har vært på utveksling til NTNU og SINTEF, noe som tidligere har vært utfordrende å få til på grunn av finansieringsvansker og undervisningsforpliktelser. Prosjektet har ført til felles studenter (medveilederskap), sampublikasjoner og felles forskningsprosjektsøknader (og tilslag), som peker på et fruktbart og engasjerende samarbeid på høyt faglig nivå. Prosjektet har også ført til en sterkere tilknytning mellom de to gruppene ved NTNU og den lokale SINTEF-gruppen, noe som speiles i det økte antall felles studenter, publikasjoner og prosjektdeltakelse. Prosjektet har bidratt med felles møtearenaer for fruktbare diskusjoner om både vitenskapelige og pedagogiske spørsmål og fremtidige felles aktiviteter – utover sluttdatoen for prosjektet.

Canopener has facilitated 24 reciprocal exchanges between Norwegian and Canadian partners, which has (so far) resulted in 17 joint scientifically per-reviewed journal articles and one granted research project. Scientific collaborations are on-going between the Norwegian groups, SFU and UQTR. Interests for future scientific collaborations with other partners are mutually agreed upon, but requires joint funding or separate funding on similar topics in particular for in-bound exchanges to Norway. The project identified that the tuition fee component of the student salary combined with lower NSERC allocations are the main hurdles for efficient student exchanges to Norway. This implies that future collaboration involving student exchange without joint dedicated project resources depends on students that are able to secure individual grants and scholarships that can pay off duty work. Canopener was very succesful in providing faculty members and students with several important meeting arenas, not only for scientfic discussions and educational activities, but also allowing for elaborating on the differences in graduate studies between the two countries. This, in combination with very attractive and state-of-the-art laboratories and interaction with highly skilled and knowledgeable staff members at NTNU and SINTEF, enabled Canopener to be very successful in attracting students and faculty members to Norway. One graduate from SFU and one graduate from UOttawa have started in researcher positions at the associated Sintef group, while one graduate from NTNU has started a postdoctoral position at UToronto. A merited professor from NTNU has moved to Université du Québec À Trois-Rivières (UQTR) for a Canadian research chair position. These connections will help secure long-term relations between these Norwegian and Canadian partners also after the end date of the project. The educational programs on electrochemical impedance spectroscopy, fluid flow and spectroelectrochemistry, as well as the theoretical and practical fuel cell and water electrolysis laboratory course, are central topics that will be and are already partly implemented in graduate courses at NTNU and Canadian partner universities. Although education is a common platform for all involved universities, the seemingly best way for long-lasting joint commitments is through joint research activities and student supervision. NTNU and SINTEF benefitted greatly in Canopener and affiliated researcher projects from the state-of-the-art hydrogen and fuel cell centre as well as the well-equipped NanoLab and electrochemistry laboratories. In particular, the fuel cells and water electrolyzer test stations were (and still are) very attractive reasons for international collaboration. This facility has in other words been pivotal in creating new collaborations and strengthening existing collaborations with Canadian partners, as well as between Sintef and NTNU.

Electrochemical processes are essential in successful development of highly efficient energy conversion systems. Electrochemistry is cross-disciplinary and naturally bridges the gap between nanotechnology, biotechnology, chemistry and materials science, rendering it highly desirable in any venture aiming for a zero-emission society. Cultivating the next generation of industrial leaders, political decision makers and scientists with future-oriented knowledge is the most important task of a modern university. Graduates with a deeper understanding of electrochemical energy technologies are essential to overcome the current global challenges of climate changes and green energy implementation. Based on existing research projects and a newly awarded Canadian Discovery Frontiers research grant, the partners NTNU, University of Victoria, Simon Fraser University and SINTEF acknowledge the importance of continuing and further extending the research collaboration within the theme of electrochemical energy technologies. The main objectives in this partnership project are thus to sustain and expand the fruitful research collaboration, provide higher academic quality in both research and education through effective transfer of students, postdoctoral fellows and faculty members in the area of electrochemical energy technologies. Exchange of graduate students with joint supervision will ensure strong and long-lasting international collaboration.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research