Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

A Randomized Controlled Trial of CBT vs MCT in the Treatment of Generalized Anxiety Disorder and Depression in Older Adults

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektet er tredelt med overordnet mål om å informere forskning om statusen til angst og depresjon hos elder mellom 60 og 80 år i Trondheim kommune. The tre prosjektene er: 1. Etablere prevalens av angst og depresjon hos eldre i Trondheim kommune og beskrive potensielle deltakere i fremtidige studier samt angi gjennomførbarhet. Metode: kryss-seksjonell survey med et representativt utvalg. I alt deltok 1069 eldre i surveyen, men en respons rate på 35,62%. Studien gir indikasjoner på prevalensen av angst og depresjon hos eldre i Trondheim kommune, og om deltakere har mottatt behandling for angst og depresjon og i så fall av hvilken profesjon. 2. Beskrive erfaringene og innspill fra eldre med angst og depresjon ved bruk av fokusgruppe intervjuer, noe som kan påvirke hvilke intervensjoner som velges i en hovedstudie. Metode: Fokusgruppe intervjue. Fokusgruppe intervjuer ble foretatt med både brukere og behandlingspersonale. Målet med fokusgruppeintervjuene var å undersøke hvordan brukere erfarte det å ha angst og depresjon, hvilke behandling de fikk tilbud om og å utvikle eksempler på hvordan sykdomsdrivende transdiagnostiske prosesser som ruminering og bekymring ble uttrykt i et utvalg eldre. I tillegg ble brukere spurt om hvilke hoved utfordringer de så for seg for hjelpesøkende atferd i sin aldersgruppe. Behandlingspersonale gav informasjon knyttet til vansker med diagnostisering av angst og depresjon i den relevante aldersgruppen, hvilke behandlings alternativer som var mest vanlig i henhold til deres erfaring. Samt i hvilken grad sykdom drivende prosesser som bekymring og ruminering ofte forekommer i denne aldersgruppen. De gav også innspill til hvordan behandling for angst og depresjon kan forbedres for eldre og mulige hindringer for at eldre søker behandling. 3. Gjennomføre en litteratur gjennomgang for behandling av angst og depresjon hos eldre, som deretter vil informere status for behandlingstilnærminger som er utprøvd blant eldre samt antyde behov for forbedringer i forskningsfeltet. Litteraturgjennomgangen fokuserte på nyere publikasjoner av høy kvalitet med store sample og stringente design som RCTer og gav en oppdatert sammendrag av resultater. Funnene konkluderer med at angst og depresjon ikke nødvendigvis er to separate lidelser men at de kan dele underliggende mekanismer som inkluderer negative repeterende tenkning som ruminering og bekymring. Av den grunn er det relevant å bruke transdiagnostiske behandlingstilnærminger som adresserer slike prosesser. Litteratur gjennomgangen sammenliknet resultater fra kognitiv atferdsterapi (CBT) og metakognitive terapi (MCT) for depresjon og generalisert angst. Disse resultatene indikerte at MCT er mer effektiv enn CBT. Men, MCT har ikke blitt utprøvd blant eldre. Gjennomgangen anbefaler at disse to behandlingene bør testes ut i et utvalg endre med angst og/eller depresjon i en randomisert kontrollert studie.

The observed inflated prevalence estimates of anxiety and depression in the elderly group, and the high healthcare costs associated with it, suggest that this is a very important field for research. The current first line psychological treatment for depression and anxiety is cognitive behaviour therapy (CBT). However, despite the success of CBT only 30% remain recovered at follow-up. A new treatment approach to depression and anxiety is metacognitive therapy (MCT) which has reported very promising treatment results with recovery rates ranging from 65-90%. The primary aim of the main research project is therefore to conduct the first randomized controlled trial on group based MCT and CBT for 150 elderly patients with depression and/or anxiety. Close collaboration between the Norwegian University of Science and Technology, the international scientific advisory board, Trondheim Municipality, and the service user organization will ensure the quality and integration of the project. As we are laying the groundwork for this main project we first propose to conduct a pre-project which will be used for three main activities: 1. A survey registering the prevalence and characteristics of our population (late-life anxiety and depression) in Trondheim municipality, which gives an estimation of the prevalence of late-life anxiety and depression in Trondheim which will inform the main study with regard to feasibility and characteristics of potential participants 2. Conduct focus group interviews with elderly suffering from these problems, describing the experiences and suggestions of people with late-life anxiety and depression which may influence the interventions chosen in the main study 3. Conduct meta-analysis summarizing research findings on treatments for this population, which will inform the main study regarding needed improvements in the research field

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering