Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Web-basert kartleggingssystem for kommunale psykiske helsetjenester

Tildelt: kr 0,26 mill.

Systematisk kartlegging er en forutsetning for å kunne tilby behandling av høy kvalitet, og for å oppdage effekten av behandlingen som gis. Dessverre mangler kommunehelsetjenesten både tilgang til forskningsbaserte verktøy og kunnskap om bruk av disse. I samarbeid med tjenestene vil vi derfor undersøke muligheten for å innføre ulike validerte måleinstrumenter i kommunale, tverrfaglige psykiske helsetilbud for barn og ungdom. Samtlige instrumenter vil være elektroniske, noe som krever en løpende monitorering og revisjon av den tekniske løsningen, etter tilbakemeldinger fra deltagerne i nettverket. Forprosjektet er tenkt å være begynnelsen på et nasjonalt samarbeid mellom forskningsmiljøet ved RBUP og RKBU og kommunale psykiske helsetjenester for barn og unge. I tillegg skal vi etablere et samarbeid med andre aktuelle internasjonale og skandinaviske forskningsprosjekter. Gjennom forprosjektet ønsker vi å øke praksisrelevansen til allerede pågående forskning, samt å skape grunnlag for en brukerorientert utvikling av større forskningsprosjekter sammen med tjenestene. Samtidig vil vi utarbeide et system for å få mer systematisk og detaljert tilbakemelding fra brukerne av våre tjenester. Et viktig fokus er blant annet hvordan helsesøster tidlig kan identifisere de som trenger samtale og evt. videre oppfølging. I Norge er det også en ny Nasjonal veileder for helsestasjon, skolehelsetjenesten og ungdomshelsestasjon på trappene. I henhold til hva vi vet om denne, vil en kartleggingssystem for førstelinjetjenesten være relevant. Vi har vært i kontakt med ulike tjenester og helsesøstre, som synes et slikt verktøy virker nyttig og spennende. En systematisk innhenting av data blant barn og ungdom vil være interessant og nyttig med tanke på tidlig indentifisering for eventuell videre kartlegging og målrettet innsats. Gjennom to samlinger vil vi spre ny kunnskap til praksisfeltet og bidra til å oppdatere tjenesteytere om utviklingen innenfor forskningsbaserte kartleggingsmetoder.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering