Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Partnership for Research and Education in energy efficient resource utilization in Food value chains between Norway and India

Alternativ tittel: Internasjonalt partnerskap for forskning og utdanning i energieffektiv ressursutnyttelse i verdikjeder for mat mellom Norge og India

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektet RE-food har resultert i økt samarbeid mellom flere institusjoner i Norge og India. Prosjektpartnerne har jobbet med integrerte fremgangsmetoder for å hanskes med de bioøkonomiske utfordringene knyttet til den økende globale etterspørselen etter ingredienser til mat og fòr. Re-FOOD har fokusert på å bygge et langsiktig samarbeid mellom de norske partnerne SINTEF Ocean og NTNU, og de indiske partnerne Amity University, CSIR-CFTRI, IIT Kharagpur og tilknyttet partner BITS Pilani, samt flere andre industri- og offentlige aktører i disse landene. Dette har inkludert organisering av felles symposium, Master- og PhD-studenter med kombinert veiledning av studenter samt gjensidig utveksling av forskere og studenter mellom India og Norge. De årlige symposiene i prosjektet har blitt brukt for å spre forskning, innovasjon og utdanningsresultater som har blitt oppstått gjennom Re-FOOD prosjektet. Dette har også vært en plattform hvor deltagerne har dannet nye kontakter for å styrke videre samarbeid innen bioøkonomi og andre viktige forskningsområder. Det første symposiet ble avholdt til BITS Pilani, Goa februar 2018, og ble organisert i fellesskap av IIT, BITS Pilani og SINTEF Ocean. Temaet var Sustainable Technologies for Food Processing and Preservation og det hadde 51 deltakere, inklusive forskere, studenter, relevante aktører og andre interessenter fra begge land. Mer enn 30 presentasjoner ble holdt under symposiet og 19 posters ble vist frem. Etter symposiet ble det sammenstilt en bok med alle abstracts, totalt 26 stykk fordelt på fire temaer. Flere forskningsutvekslinger har også blitt gjennomført gjennom prosjektperioden. Mihir M. Hazarika fra IIT var hos NTNU EPT og SINTEF Ocean i Trondheim i nov/des 2017. Dr. Maitri Thakur fra SINTEF Ocean var hos IIT Kharagpur og Amity, New Delhi fra november 2017 til februar 2018 og samarbeidet med forskerne på disse instituttene. INNO-Indigo-prosjektet ReValue involverer Amity og BITS Pilani, så en del av forskningsoppholdet i utlandet ble brukt til å samarbeide i dette prosjektet. Forsker Guro Møen Tveit fra SINTEF Ocean var hos Amity University, New Delhi og CSIR-CFTRI, Mysore i jan/feb 2017, og jobbet også med ReValue-prosjektet. Det andre symposiet ble avholdt i Mumbai i november 2018 og det hadde 43 deltakere. Dette symposium gikk over to dager, hvor deltakerne den første dagen besøkte Kaiko surimi prosessanlegg og den andre dagen hørte på presentasjoner og hadde diskusjoner. Det ble holdt 15 presentasjoner av både forskere og industrideltakere. I september 2019 ble det gjennomført en "Open day" i Trondheim, i samarbeid med prosjektet ReValue. På seminaret deltok flere fra de indiske instituttene og de besøkte også SINTEF og NTNU. I forbindelse med dette var 5 PhD-studenter på besøk til SINTEF og NTNU, noen en uke, andre opptil to måneder. Disse studentene har også veiledere fra SINTEF i tillegg til sine professorer i India. Det tredje symposiet ble avholdt i Kolkata i desember 2019 og det hadde 54 deltakere. Symposiet var inndelt i fem sessioner og det ble holdt 20 presentasjoner. Deretter ble det gjennomført gruppediskusjoner på temaet UN sustainable development goals. Det ble diskuter både hva som er viktig å jobbe med globalt og hva konkret vi bør jobbe med. Dagen etter symposiet ble det arrangert et industribesøk til IFB Agro Industries Limited, som viste flere deler av prosesseringen av reker. Etter symposiet i desember 2019 deltok flere fra Norge på en workshop i Kochi, hvor totalt 26 personer deltok. Her ble det også holdt flere presentasjoner innenfor temaet bioøkonomi og vi ble omvist på forskningsinstituttet CIFT samt på en rekefabrikk. I tillegg har deltakere i prosjektet vært med på ulike andre konferanser og seminarer, dels for å beskrive vårt arbeid i våre prosjekter, dels for å bidra innenfor viktige globale temaer som bioøkonomi, klimavennlige kuldemedier, økt samarbeid mellom India og Norge etc. Prosjektaktiviteter og nettverksbygging førte til flere prosjektsøknader som involverte deltakere fra begge land og flere av instituttene. I 2020 ble prosjektet OMEGA startet (finansiert av NFR). SINTEF Ocean, NTNU og Amity, vil sammen med andre jobbe med teknologier som gjør det mulig å opprettholde kvaliteten på marine ingredienser og berike matprodukter. Et annet prosjekt, INDEE+, har blitt tildelt midler fra UD og starter opp i 2021. Det inneholder flere ulike aktiviteter innenfor kuldeteknikk og som skal bidra til mer miljø- og klimavennlig teknologi i India, for at man skal klare å oppfylle kravene i Kigaliavtalen. INDEE+ koordineres av NTNU og SINTEF deltar sammen med bl.a. BITS Pilani og CIFT. Disse har alle deltatt i aktiviteter i Re-FOOD. I tillegg til de prosjektene som er nevnt over, så fortsetter arbeidet også i andre prosjekter. Det er også flere felles publikasjoner fra RE-food sendt inn til fagfellevurdering, eller som planlegges å sendes inn i 2021. Samarbeidet med felles veiledning av studenter fortsetter også i 2021.

This project has been very successful when it comes to collaboration between Norway and India. The Norwegian research institute SINTEF and university NTNU have had continuously communication with many Indian universities and research institutes throughout the project period. Three symposiums were organized, where all project partners and new relevant participants met. The project has resulted in several joint proposals and three new projects within the topic of sustainable utilization of food resources: ReValue, OMEGA, and INDEE+. There have been several students involved in the project, which gives them education in international work and research, valuable for their further contribution in the field of research and innovation. There are differences between the two countries, but there are also many similarities, which becomes clear only through cooperation and communication. This gives a very good foundation for long-term collaboration and further projects together.

Re-FOOD will develop an integrated approach to deal with the challenges in the field of bioeconomy with focus on sustainable utilization of food resources to meet the growing global demand for food and feed ingredients. Re-FOOD will focus on building a long-term cooperation between Norwegian partners SINTEF Ocean and NTNU and Indian partners TERI; CSIR-CFTRI and IIT as well as other industry and governmental stakeholders in both countries. This partnership will include organization of joint symposiums; joint Master and PhD programmes through dual supervision of Master students and PhD candidates; exchange of researchers between India and Norway and student internships in industry. An annual symposium will be organized to disseminate the research; innovation and education results achieved by Re-FOOD as well as an opportunity to create new contacts to strengthen the cooperation on bioeconomy.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research