Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Societal transformation in conflict contexts

Alternativ tittel: TRANSFORM

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektnummer:

261718

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2017 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I en tid preget av sterk usikkerhet og endring: Hvordan kan enkeltmenneskers handlinger inspirere til kollektiv handling? Eller lede til at institusjoner endrer praksis på en slik måte at retningen samfunnet tar forandres? Hva kan vi lære fra konfliktområder om hvilke krefter som driver fram endringer i samfunnet? TRANSFORM undersøker hvordan små hverdagshandlinger av vanlige mennesker i krigssituasjoner kan utfordre tendenser til umenneskeliggjøring, utestengning og overgrep. Det nye med dette prosjektet er at det vil gå dypt inn i bakgrunnen for individuelle handlinger i krigssituasjoner, og hvordan slike handlinger kan fungere som inspirasjon for kollektiv handling og ny institusjonell praksis. Slike individuelle, sosiale og institusjonelle drivkrefter for endring har aldri før blitt undersøkt systematisk innenfor ett forskningsprosjekt, fordi skillelinjer mellom fagdisipliner ofte hindrer at innsikt fra forskning på ett fagfelt kommer andre fagfelt til gode. TRANSFORM kombinerer teoretisk nysgjerrighet om moraldrevne handlinger i situasjoner preget av sterk usikkerhet med empirisk forskning på faktiske handlinger og prosesser i krig og konflikt i Syria, Somalia og Myanmar. Det vil skje datainnsamling som kombinerer livshistorier og institusjonell etnografi med en ny metode som benytter grafiske illustrasjoner i samtaler i fokusgrupper. Dette vil skje i disse tre landene og blant flyktninger fra disse landene både i regionen og i Norge. Forskningsgruppa er et samarbeid mellom Institutt for fredsforskning, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), University of London og Universidad de Extremadura, Spania. TRANSFORM vil resultere i noe så ulikt som akademiske artikler og tegneserier om enkeltmenneskers historier fra krigsområder. I Myanmar-casen har det blitt utført feltarbeid i Myitkyina og Yangon. Videre er et MA-forskningsprosjekt om studentprotesten mot den nasjonale utdanningsloven i Myanmar i 2014, blitt gjennomført (og publisert som tidsskrift-artikkel). På den syriske casen, som fokuserer på utdanning, er det blitt gjennomført intervjuer i Frankrike, Libanon og Tyrkia, i tillegg til flere Skype-intervjuer. Somalia-casen fokuserer på en historisk sak om en gruppe profesjonelle (kjent som uffo), som var involvert i transformativ kollektiv handling nord i landet, under diktaturet til Siad Barre. For å studere denne saken gjorde stipendiaten feltarbeid i seks uker januar-februar 2018, samt seks måneder sommeren 2018 i Hargeisa, Somaliland. Denne studien bygger på mer enn 100 intervjuer med mennesker som var til stede på denne tiden, inkludert livshistorier og TV-intervjuer med gruppen av profesjonelle (uffo-gruppen), samt arkivmateriale. Parallelt har Tamar Groves, forskningspartner fra Spania, benyttet flere forskeropphold på PRIO til å jobbe med utdanningens rolle i transformasjon, og utviklet artikkelideer med forskerne på casestudiene. I mai 2019 kom teamet sammen for et prosjektverksted og skriveopphold, for å bevege analyse- og skriveprosessen fremover, samt legge en plan for animasjonene og tegneseriene som skal utvikles. I løpet av prosjektet er det utviklet en rekke alternative datainnsamlings- og formidlingsmetoder. I Somaliland er uffo-saken ikke veldig kjent blant den yngre generasjonen, og har trukket mye oppmerksomhet og interesse. Et initiativ i samarbeid mellom PRIO Global Fellow Mohamed Hassan, doktorgradsstipendiat Ebba Tellander og en rekke forskningsassistenter og frivillige i Somaliland, var produksjonen av et TV-program i 13 episoder på Star TV, med sentrale medlemmer av uffo-gruppen. TV-programmet inkluderer omfattende TV-intervjuer med dem, samt involvering av familiemedlemmer og allmennheten. For mer informasjon se: http://www.rakoresearch.com/uffo/. I Oslo har vi samarbeidet med Center for Culture and Violent Conflict i en samtaleserie med tittelen 'Art, Peace and Conflict: Conversations with Artists?. Serien består av samtaler mellom en kunstner og en forsker som arbeider med konfliktrelaterte temaer (inkludert i Syria og Somalia ), og legger til rette for å utforske deres potensielle roller i samfunnsendringer. Arbeidet med PositiveNegatives, som har produsert tre separate historier som animasjoner eller tegneserier, er fulført. I Somaliland har en 10-sider lang animert historie om uffo-gruppen blitt laget. Denne blir presentert som en tegneserie i 5 deler, som kan sees som enkle animasjoner på nettet. Dette formatet ble valgt for å garantere at dybden og kompleksiteten i denne gruppehistorien skulle skinne gjennom. I Syria har vi jobbet med den syriske kunstneren Diala Brisly om en animert historie om kvinnelige aktivister som gir utdanning til fordrevne barn i Syria. Animasjonen for Myanmar-casen viser historien om en landrettighetsaktivist. Her jobber landrettighetsaktivisten selv direkte med den burmesiske kunstneren Kue Cool og animatør AKhila Krishnan fra Storbritannia for å utvikle historien.

In times of radical uncertainty and flux, how do individual deeds inspire collective action or lead to new institutional practices in ways that determine the direction a society takes? What can we learn from conflict contexts about the driving forces of societal transformation? TRANSFORM studies the small but often heroic everyday acts of common people who attempt to challenge dehumanizing trends of exclusion and abuse in violent conflict and civil war. The project involves a close examination of the origins of individual deeds in violent conflict, and the process by which these acts encourage collective action and new institutional practices. The individual, social and institutional drivers of transformation have not been studied systematically within one project, as disciplinary divides often prevent insights on one from informing research on the others. Thus, the project aims to make a theoretical contribution to the agency-structure impasse in the social sciences and humanities - an impasse that hides a fundamental disagreement about the driving forces of societal transformation. TRANSFORM combines a strong social-anthropological and political philosophical curiosity about the normative aspects of moral acts in situations of radical uncertainty with empirical research on actual practices and processes during transformative moments in the history of violent conflict and civil war in Syria, Somalia and Myanmar. Data collection combines life histories and institutional ethnography with a new method that uses graphic illustrations in focus group discussions, and will take place in the three countries and/or among refugee communities from these countries in the region and in Norway. Collecting data on the societal impacts of ordinary citizens' moral counter-acts of empathy, care and protection in conditions of suffering and marginalization, TRANSFORM aims to make a ground-breaking contribution to the newly established field of the 'anthropology of the good'.

Aktivitet:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam