Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Arctic cooperation between Norway, Russia, India, China and US in satellite Earth observation and Education

Alternativ tittel: Arctic cooperation between Norway, Russia, India, China and US in satellite Earth observation and Education

Tildelt: kr 2,4 mill.

Polhavet har fått økende global oppmerksomhet blant annet på grunn av store enderinger i utbredelse og tykkelse av sjøisen. Stadig nye minimum i total sjøisutbredelse har blitt rapportert i september de siste 10-årene. Disse endringene kan bidra til økt tilgjengelighet og derfor nye muligheter for utnyttelse av naturressurser, energi og seilingsruter som den Nordlige sjørute (NSR). Økende tilstedeværelse medfører nye muligheter, utfordringer og kunnskapsbehov. En av årsakene til at internasjonal skipsfart ikke vesentlig har satset på økt bruk av den nordlige sjørute ligger både med hensyn til markeds og regulatoriske vilkår, samt tilgang på kunnskap og infrastruktur. Russland gjør store investeringer for å tiltrekke seg internasjonal skipsfart til å benytte NSR for transitt skipsfart mellom Europa og Asia. Polhavet dekker store utilgjengelige og fjerntliggende områder med lite utbygget infrastruktur, som gjør behovet for oppdatert informasjon større. Bruk av jordobservasjonssatellitter til overvåkning av Arktis er derfor vesentlig for innsamling av nødvendig informasjon om havets og isens overflate. Hovedmålet med ARCONOR var å utvikle langsiktig internasjonalt samarbeide mellom forskningsinstitusjoner i Norge, Russland, India, Kina og USA for å fremme forskning, utdanning og rekruttering innen anvendelser av jordobservasjonssatellitter for å bedre kunnskapsgrunnlaget for marin og sjøis overvåkning og varsling i Arktis. ARCONOR har organisert utvekslingsbesøk for forskere, og studenter mellom det deltakende institusjonene. Prosjektet har organisert tre internasjonale forskerskoler i hhv. Norge (Svalbard), India og Russland. Én planlagt forsker skole i Kina måtte avlyses på grunn av Covid restriksjoner. Samarbeidet har bidratt til kunnskapsutveksling og kompetanse heving mellom partnerne og andre relevante institusjoner og er et tatt opp i undervisningskurs ved UNIS. ARCONOR forskerskolene har blitt arrangert i samarbeid med Horisont 2020 forskningsprosjektet INTAROS, Nansensentrene i Norge, India, Russland og Kina, Nansen Scientific Society, Norwegian Scientific Academy for Polar Research, og de nasjonale vertsinstitusjonene. I løpet av prosjektet har samarbeidet blitt utvidet til å også omfatte Sør-Korea. ARCONOR har bidratt til sammen med 13 kapitler publisert i fagbøker, hvor av ni i boken Sea Ice in The Arctic - past, present and future. Deltakere på forskerskoler, ARCONOR PhD. studenter og prosjektmedarbeidere fra alle samarbeidende partnerne har bidratt til 17 vitenskapelige artikler publisert i fagfellejournaler. I forbindelse med sjøis minimum i september måned har ARCONOR pubsliert informasjon som har blitt formidlet i nyhets- pg medieoppslag. Et titalls andre formidlingstiltak har blitt iverksatt for å øke oppmerksomheten på endringene av sjøisen i Polhavet. Alle de tre ARCONOR Ph.D kandidater forventes å ha disputert i løpet av 2022, inkludert en i 2021. Samlet har nær 90 studenter deltatt på de tre ARCONOR forskerskolene og nær 50 forelesere har bidratt med forelesninger og nytt interdisiplinært undervisningsmateriale for å bidra til å bedre tilgjengeligheten til sikre operasjoner i Polhavet.

xx

The Arctic Ocean has obtained increased international attention due to decreasing sea ice conditions facilitating the accessibility, as well as the exploitation of its natural resources (minerals, oil and gas & fisheries), energy, and new seasonal & year around sailing routes that are creating new challenges and opportunities. Although transportation into, within and/or through the Arctic waters has been on the agenda for several decades, the Arctic is not yet an arena for large-scale international marine transportation. Integrated research and education related to the Arctic Ocean is needed in order to maintain expertise for future use of the region. Satellite Earth Observation techniques are crucial for monitoring of the waste areas of in accessible and remotely located sea ice and oceans of the Arctic, including input to sea ice prediction. The on-going research in SONARC & IceMotion projects contributes to develop both research and education in this respect. Europe has through the Copernicus program established and is developing a system for sustainable use of satellite EO for environmental and climate monitoring and contribution to forecasting, also covering the Arctic Ocean. Norway, Russia and US are among the Arctic five nations with direct exclusive economic zones and interests in the Arctic. India and China have both an expressed interest and increased presentence in the Arctic, including expressed research and educational expertise and ambitions. Accordingly the need to devolve and integrated multi-disciplinary curriculum on Shipping in the Arctic is timely and needed. ARCONOR will capitalize on the existing and develop new research and educational cooperation between partners in Norway, Russia, India, China and US in order to jointly develop such a curriculum to be implemented at UNIS, Svalbard and other Universities in the cooperation, e.g. St. Petersburg State University. ARCONOR will also implement student, scientists and guest lecture exchange visits.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research