Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Arctic cooperation between Norway, Russia, India, China and US in satellite Earth observation and Education

Alternativ tittel: Arctic cooperation between Norway, Russia, India, China and US in satellite Earth observation and Education

Tildelt: kr 4,5 mill.

Polhavet har fått økende global oppmerksomhet på grunn av blant annet store enderinger i utbredelse og tykkelse av sjøisen. Endringene i sjøisen kan bidra til økt tilgjengelighet og derfor nye muligheter for utnyttelse av naturressurser (metaller, fisk etc.), energi (olje, gass) og nye seilingsleder i de nordlige delene av verdenshavene. Økende tilstedeværelse medfører nye muligheter, utfordringer og kunnskapsbehov. Selv om transport til, innen og gjennom Polhavet har vært diskutert i flere ti-år har ikke Arktis enda blitt et viktig område for internasjonal shipping. Polhavet dekker store utilgjengelige og fjerntliggende områder med lite utbygget infrastruktur. Bruk av jordobservasjonssatellitter til overvåkning av Arktis er derfor vesentlig for innsamling av nødvendig informasjon om havets og isens overflate. Forskningsprosjekter ved Nansensenteret, finansiert av blant annet Norges forskningsråd, bidrar til å utvikle kunnskapsgrunnlaget innen anvendelser av jordobservasjonssatellitter i Arktis. Hovedmålet med ARCONOR er å sikre langsiktig internasjonalt samarbeide mellom forskere fra Norge, Russland, India, Kina og USA for å fremme forskning, utdanning og rekruttering for kunnskap om og anvendelse av jordobservasjonssatellitter for å bedre marin og sjøis overvåkning og varsling i Arktis. Informasjonen blir lagt til rette for anvendelse av framtidig skipsaktivitet i Arktis. ARCONOR organiserer utvekslingsbesøk for forskere, ledelse og studenter mellom det deltakende partnerne. Prosjektet organiserer forskerskoler og vitenskapelige møter for å sikre kunnskapsutveksling og kompetanse heving mellom partnerne og andre relevante institusjoner. Et interdisiplinært undervisningsprogram på Universitets nivå vil bli forslått med fokus på konkrete behov knyttet til navigasjon i den Nordlige Sjørute. ARCONOR sikrer også videre samarbeid mellom partene og utvikling av annen relevant kompetanse. Utdanningsaktivitetene i ARCONOR har vært fokusert på planlegging og gjennomføring av internasjonale interdisiplinære PhD og Post-doc forskerskoler: - "The Arctic Ocean and the Marginal ice Zone (MIZ)" ved UNIS, Svalbard i samarbeid med Norwegian Scientific Academy for Polar Research. 23 internasjonale studentdeltakere, 29. juli til 6. august 2017. - "The Arctic Ocean: atmosphere, ice and ocean interactions - implications for future climate and human activities" ved National Centre for Polar and Ocean Research (ESSO-NCAOR) i Goa, India 28. oktober to 2. november, 2018 med 30 studenter og 22 forelesere. - "Observing and Modelling the Arctic Environment-Climate processes, prediction and projection" ved Nansen International Environmental and Remote Sensing Center (NIERSC), St. Petersburg, Russland, 8.-13. september 2019 med 32 studenter og 22 forelesere. INTPART-ARCONOR forskerskolene har blitt arrangert i samarbeid med prosjektene H2020 INTAROS, Nansensentrene i Norge, India, Russland og Kina, Nansen Scientific Society, Norwegian Scientific Academy for Polar Research (i 2017), og de lokale vertsinstitusjonene. Et flertall av studentdeltakerne kommer fra vertslandene og resterende var rekruttert internasjonalt - Canada, Finland, Kina, Iran, Norge, Sverige, Syria, Tyrkia og Tyskland. Erfarne forskere fra Norge, India, Russland, Australia, Danmark, Finland, Island, Kina, Tyskland, UK og USA bidrar på forskerskolene med forelesninger, tematiske praktiske gruppeoppgaver og interaktive diskusjoner. Studentene publiserer en daglig Facebook Blogg og lager et første utkastet til en faglig studentrapport i løpet av forskerskolen. Denne danner grunnlaget for en vitenskapelig publikasjon med alle studentdeltakerne som med-forfattere. Studentene fra sommerskolen i 2017 publiserte artikkelen «Cruising the Marginal Ice Zone: Climate change and Arctic Tourism» i Polar Geography i 2019. Studentene fra forskerskolen i India i 2018 har arbeidet videre med fagfelle evalueringene av manuskriptet «Comparing recent changes in the Arctic and the Third Pole - linking science and policy.» (Fernandez og 29 medforfattere) i journalen Polar Geography. ARCONOR har etablert et omfattende internasjonalt ?alumni? nettverk innen polar forskning. Tre internasjonale ARCONOR PhD kandidater fra hhv. Russland, Kina og India har fortsatt i 2021 med sine doktorstudier finansiert med individuelle stipend fra Nansen Scientific Society. Den kinesiske ARCONOR student disputerte i mai 2021 ved University of Chinese Academy of Sciences i Beijing med avhandlingen The impacts of autumn and winter Arctic sea ice and Eurasian snow on the Eurasian winter temperature. De tre studentene har ledet eller bidratt til publisering av ytterligere fire egne vitenskapelige fagfellevurderte publikasjoner i 2021. Det har ikke vært mulig med fysiske utvekslingsopphold eller møter i 2021 på grunn av Covid-19. ARCONOR bidro til utgivelse av boken «Sea Ice in The Arctic - past, present and future» (575 sider) og flere av dens kapitler på Springer forlag i 2020.

The Arctic Ocean has obtained increased international attention due to decreasing sea ice conditions facilitating the accessibility, as well as the exploitation of its natural resources (minerals, oil and gas & fisheries), energy, and new seasonal & year around sailing routes that are creating new challenges and opportunities. Although transportation into, within and/or through the Arctic waters has been on the agenda for several decades, the Arctic is not yet an arena for large-scale international marine transportation. Integrated research and education related to the Arctic Ocean is needed in order to maintain expertise for future use of the region. Satellite Earth Observation techniques are crucial for monitoring of the waste areas of in accessible and remotely located sea ice and oceans of the Arctic, including input to sea ice prediction. The on-going research in SONARC & IceMotion projects contributes to develop both research and education in this respect. Europe has through the Copernicus program established and is developing a system for sustainable use of satellite EO for environmental and climate monitoring and contribution to forecasting, also covering the Arctic Ocean. Norway, Russia and US are among the Arctic five nations with direct exclusive economic zones and interests in the Arctic. India and China have both an expressed interest and increased presentence in the Arctic, including expressed research and educational expertise and ambitions. Accordingly the need to devolve and integrated multi-disciplinary curriculum on Shipping in the Arctic is timely and needed. ARCONOR will capitalize on the existing and develop new research and educational cooperation between partners in Norway, Russia, India, China and US in order to jointly develop such a curriculum to be implemented at UNIS, Svalbard and other Universities in the cooperation, e.g. St. Petersburg State University. ARCONOR will also implement student, scientists and guest lecture exchange visits.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research