Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Arctic Field Summer Schools: Norway-Canada-USA collaboration

Alternativ tittel: Arktiske sommerskoler: et samarbeid mellom Norge, USA og Kanada

Tildelt: kr 4,5 mill.

Dette INPART prosjektet støtter samarbeid innen forskning og utdanning mellom UiT Norges Arktiske Universitet, University of Alaska Fairbanks (UAF) i USA og University of Calgary i Canada. Tre sommerskoler har engasjert masters- og doctorgrads-studenter fra Norge, USA og Canada i vitenskapelige spørsmål knyttet til arktiske utfordringer. Studentene fikk praktisk innføring i arktisk feltarbeid, kunnskaper om hvordan bakkemålinger utføres for å understøtte vitenskapelig forskning, og lærte hvordan man kan bruke avansert fjernmålingsteknologi til å studere og overvåke endringer i miljøet. Utdanningspartnerne fikk felterfaring, observasjonsdata og annet relevant materiale som kan brukes videre i universitetenes undervisningskurs, samt ekte forskningsdata publisert i vitenskapelige tidsskrifter. Prosjektet er knyttet til CIRFA (http://cirfa.uit.no), som er en SFI som gjør forskning og utvikling på integrert fjernmålingsteknologi. INPART-programmet vil dra nytte av kunnskap og erfaringer til forskere og samarbeidet med CIRFAs partnere. Det første kurset ble arrangert våren 2017 og bestod av et en-ukes feltkurs om bord på R/V Lance i isbelagte farvann nordvest for Svalbard, pluss en en-ukes «Workshop» i Tromsø med forelesninger og bearbeiding av innsamlet data. Felttoktet hadde som mål å gjøre 15 studentene kjent med hvordan en tar vannprøver av sjøvann, måler snø-egenskaper, tar iskjerneprøver, samtidig med at en gjør observasjoner fra droner og satellitter, og en generell innføring i navigasjon og sikkerhetsaspekter ved arktiske operasjoner. Den påfølgende Workshop'en i Tromsø hadde forelesninger om aktuelle temaer knyttet til forskning på sjøis og snø, og ga studentene innføring i teknikker for praktisk analyse av data. De startet også med å utforske bakkemålingene og satellitt-dataene, som ble samlet inn under felttoktet. INTPART sommerskolen i 2018 inkluderte et ti-dagers feltkurs i Utqiagvik (Barrow), helt nord i Alaska, i tillegg til en en-dagers workshop i Fairbanks. Kurset introduserte et nytt sett på 15 studenter til teknikker for snø og is målinger, UAV/drone observasjoner, og satellittdata opptak og -behandling. Dette året introduserte vi bildesekvenser (for a studere utvikling og endring), samt at vi fokuserte på kulturell og generell bevissthet i Arktis. Et populærvitenskapelig arrangement i Utqiagvik ga studentene mulighet til å få kontakt med mennesker som bor i det isolerte samfunnet. Seminardelen i Fairbanks bestod av studentprosjektrapporter og tiltrakk seg en rekke tilhørere fra UAF og Fairbanks. Den tredje feltskolen sommeren 2019 var et 15-dagers «Capstone Workshop» i Kluane Lake, Yukon, Canada, med 19 studentdeltakere. Kluane Lake er den største innsjøen i Yukon, og er lokalisert ved siden av verdens største ikke-polare isfelt. Arbeidet ble rettet mot feltmetoder og analyse av data om isbreer og permafrost, og syntese av informasjon fra tidligere skoler for å vurdere konsekvenser av klimaendringer på kryosfæren, økosystemene og menneskene i disse områdene. I tillegg til øvelser i klassen og felt, kunne deltakerne lære om Holocene miljø- og menneskets historie i den sørvestlige Yukon-regionen, det store bildet av klimaendringer i Arktis og Sub-Arktis, og First Nations samfunn som bor i området under disse endringene. Det er satt opp et felles dataregister ved UiT som inneholder alle datasettene (feltdata, satellittbilder, forelesninger, rapporter) samlet i løpet av alle de tre sommerskolene. De blir gjort tilgjengelig for alle partnere og deltakere for videre fremtidig samarbeid. Forskningsutvekslingsstipend for å oppmuntre til vitenskapelig samarbeid mellom studentene og forskere ved partnerinstitusjonene vil fortsette inn i 2020 og utvidet til 2021 på grunn av COVID-19-pandemien. Som eksempel kan nevnes sponsing av utveksling av en doktorgradsstudent fra Norge for å samarbeide om en vitenskapelig artikkel med Alaska som er resultat av arbeid utført under feltskolen 2018. Dette samarbeidsprosjektet har til formål å øke unge forskere sin kunnskap om arktiske utfordringer, og styrke interessen for arktisk forskning. Fjernmåling er et viktig verktøy for ressursforvaltning i Arktis, særlig med hensyn til marine ressurser, offshore utvikling og farer. Programmet skaper bevissthet om utfordringer relatert til sjøis, isfjell, hav og meteorologiske forhold, og konsekvenser og behov for arktiske samfunn.

This INTPART project supports research and education collaboration among UiT-the Arctic University of Norway, University of Alaska Fairbanks (UAF), USA and University of Calgary (UC), Canada. Through a series of summer schools, we have engaged graduate students from Norway, USA and Canada in exploring science questions related to Arctic challenges. The students gained field experience from the physical Arctic environment, hands on knowledge on how measurements are performed to support scientific questions, and learned how environmental changes can be studied and monitored through the use of advanced remote sensing technologies. To help integrate activities across the three summer schools and to sustain this effort beyond the duration of the project, we have adopted an assessment framework along the lines of the Arctic Council's Snow, Water, Ice and Permafrost Assessment (SWIPA). The assessment framework also ensured that students not only developed a common understanding of knowledge gaps, research methods, technologies and data analysis requirements in Arctic monitoring, but were able to tie this work into pressing societal information needs. The proposed project is affiliated with CIRFA (http://cirfa.uit.no), an SFI conducting research on remote sensing technologies, aiming to advance satellite remote sensing and to develop complementary technologies using UAVs and ground-based sensors. The INTPART program benefited from the involvement of CIRFA partners, such as researchers from the Norwegian Polar Institute and Norut Northern Research Institute. The first course was in the Spring of 2017 and included a one-week field course on board R/V Lance to the marginal ice zone (MIZ) in Svalbard waters, plus one week in Tromsø. The second course was organized at Barrow, Alaska in 2018 in a setting that has been a venue for advanced interdisciplinary education in the past. The third course was a Capstone Synthesis Workshop at the Kluane Lake Research Station, Canada in 2019. Further collaboration is encouraged with a funded exchange program for staff and students between the partner institutes.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research