Tilbake til søkeresultatene

LÆREEFFEKT-Lærertetthet og læringseffekt

Educational resources and student performance

Alternativ tittel: Lærertetthet og elevprestasjoner

Tildelt: kr 6,1 mill.

Forholdet mellom ressursbruk i utdanning og elevprestasjoner er et av de mest debatterte temaene både innenfor utdanningsforskning og utdanningspolitikk de siste 40 årene. På tross av utallige studier, finnes det liten eller ingen konsensus om hva som er effekten av økt ressursbruk på elevprestasjoner. Resultatene varierer betydelig både mellom land og utdanningsnivå. For politikkutforming innebærer dette at det er et behov for studier i en norsk kontekst. Sammen med forskere fra NTNU og The Rockwool Foundation Research Unit i København skal NIFU evaluere effekten av økt ressursbruk på prestasjoner innen regning, lesing og engelsk for elever i 5. klasse i Norge. For å måle hvordan ressursbruk påvirker elevenes prestasjoner, skal forskerne utnytte utformingen av et tiltak som ble initiert av norsk myndigheter i 2015 for å øke lærertettheten i 1-4. klasse. Måten dette tiltaket ble utformet åpner for å benytte såkalte kvasieksperimentelle metoder for å identifisere den kausale effekten av lærertetthet på elevprestasjoner i norsk skole. Prosjektet vil tillegg belyse om skoleeiere bruker de ekstra ressursene de blir tildelt på den måten myndighetene har tenkt, og om effekten av ressursene avhenger av spesielle kjennetegn ved skoleeierne. Vi har arbeidet spesielt med problemstillinger knyttet til hvordan skoleeierne har brukt de ekstra ressursene de ble tildelt i 2015. I dette arbeidet benytter vi i hovedsak data fra GSI, samt kommunedata fra SSB. Vi undersøker både hvordan bruken av midler varierer med kommunekjennetegn, og hvordan kommunene fordelte midler mellom skoler. Interessenter er i hovedsak innenfor utdanningsfeltet (i første rekke Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet), men resultatene har også mer generell interesse, ettersom de vil si noe om i hvilken grad sentrale myndigheter kan bruke «øremerkede» tilskudd til å påvirke kommunal tjenesteproduksjon. Resultater fra dette arbeidet er innarbeidet i en engelskspråklig artikkel som ble presentert på to konferanser i 2019, IIPF Annual Congress og XXVIII Meeting of the Economics of Education Association. Artikkelen ble i 2021 antatt i the European Journal of Political Economy. Vi har også skrevet et working paper om hva vi vet om effekter av økt lærertetthet på elevers skoleprestasjoner med særlig fokus på den skandinaviske konteksten. Forskerteamet har også bidratt inn i pågående debatter om effekter av økt lærertetthet. Prosjektet planlegger en internasjonal konferanse med tittelen "Educational resources and student performance" våren 2022. Konferansen ble avlyst på grunn av pandemien og vi håper den lar seg gjennomføre til våren. Mer informasjon finnes på prosjektets nettside: http://www.nifu.no/grunnutdanning/educational-resources-and-student-performance/

-

The relationship between educational resources and student performance is one of the most debated topics in educational research. Despite numerous studies, the evidence of the effect of resources on educational outcomes is still inconclusive, both across countries and levels of education. For policy, this implies that studies of the causal effect of resources on student performance for separate levels of education and countries are warranted. The aim of the proposed project is to provide a causal understanding of how teacher density in lower elementary school affects student performance in a Norwegian context. The project will also gain knowledge on how the central government can affect the level of services and output provided by local governments. The ideal research design to identify the causal effect of teacher density on student performance is a randomized experiment where one manipulates teacher density. However, this is not how the central government and the school districts operate when resources and teachers are allocated. There will always be a question about the external validity of such experiments, and the understanding of the effect of teacher density will thus be enhanced by other research designs. One such alternative is to exploit the grant policy initiated by the Norwegian government in 2015. The government decided to introduce a special government grant to increase teacher density in grades 1-4 where the intention was to strengthen early intervention and improve student learning. This grant design provides an opportunity to use quasi-experimental approaches to identify the causal effect of teacher density on student performance. In addition, it can be used to investigate to what extent school districts allocate additional grants in the way intended by the central government, and whether the allocation of the grant and the effect of the grant on student performance depend on school district characteristics.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

LÆREEFFEKT-Lærertetthet og læringseffekt

Finansieringskilder