Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Fremstilling av modifisert Si-materiale til anode i Li-ion (Li) - batterier

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektnummer:

263498

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2016 - 2017

Organisasjon:

Geografi:

Idéen er basert på tanken om at Si-partikler i Li-anoder bør være små og ha en så stor spesifikk overflate som mulig, alternativt at de bør ha et ytre eller indre strukturelt nettverk som kan dempe de negative effektene av materialekspansjonen. Tanken er å benytte KeraNors egenutviklede metode for effektiv og høyhastighets produksjon av keramiske silika-tape, basert på bl.a. Elkems microsilica. Under bestemte produksjonsparametre vil disse i utgangspunktet være mikroporøse. Disse silika-tapene kan deretter de-oksideres (reduseres) vha FCC Cambridge Prosessen til en Si-plate med stort spesifikt overflateareal. Den videre utviklingen av dette materialet (i et fullt FoU-prosjekt) vil måtte bli et samarbeid mellom fagkompetanse på anoder (IFE) og materialindustri (KeraNor, Elkem). Spørsmål om belegging, innkapsling eller partiell fjerning av oksygenet i silikaen vil måtte studeres målrettet, og ytelsen vurderes opp mot annen teknologi/materialbruk. I forprosjektet bør det diskuteres hvilke andre Partnere som skal inkluderes i et større utviklingsprosjekt. Dette gjelder i første rekke: i. Industri som disponerer en saltsmelte elektrolyttisk prosess for de-oksidering av metalloksider. ii. Batteriprodusent med interesse for utvikling av anoder. Forprosjektet er organisert med KeraNor som prosjektleder, med hovedoppgave å få satt sammen et arbeidsdyktig og komplett konsortium for et videre utviklingsprosjekt. KeraNor vil ta seg av reising og møtevirksomhet med aktuelle Partnere i inn- og utland, og formulere rapporter og prosjektforslag i samarbeid med IFE og Elkem. Elkem vil delta i forprosjektet med diskusjoner, defineringen og planleggingen av et større utviklingsprosjekt, og sammen med IFE utføre en analyse av oksygen-innholdet i prosesserte silika materialer. IFE vil delta i forprosjektet med diskusjoner, defineringen og planleggingen av et større utviklingsprosjekt, og sammen med Elkem utføre en analyse av oksygen-innholdet i prosesserte silika materialer.

Aktivitet:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale