Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

BOOST: Building social relationships to BOOST resilience in young people (Vaccine: Booster shot: It is intended to increase immunity agains

Tildelt: kr 0,14 mill.

H2020 Topic SC1-PM-07-2017: Promoting mental health and well-being in the young Bakgrunn/hovedutfordring WHO peker på at stressrelaterte helseplager vil være den nest største helseutfordringen i den vestlige verden i løpet av 2020. Kommunene har veltilpasset ungdom med tanke på rus, kriminalitet med mer, men stress faktorer, utenforskap og levekårsutfordringene øker. Hverdagen til barn og unge er kompleks, og antall risikofaktorer, positive faktorer og motstandsdyktighet påvirker dette. Det er behov for tidligere innsats i samarbeid med foreldre, på tvers av sektorene av ulike tjenesteytere og sammen med sivilsamfunnet. Målgruppe: barn og unge fra 0-19 år. Universell tilnærming Holistisk og tverrsektorielt perspektiv som omfatter et pedagogisk, psykologisk og biologisk perspektiv. Mulige arbeidspakker: 1. Tidlig tverrfaglig innsats med familieperspektiv 0-6 år som fremmer relasjoner og trygg tilknytning/oppvekst (Arendal kommune) 2. Utvikle pedagogisk modell for utvikling av læringsmiljø som fremmer gode relasjoner og nysjerrighet på relasjoner.(Modum kommune/kommune i Europa/Buskerud fylkeskommune) 3. Tjenesteinnovasjon 4. System for utvikling av brukermedvirkning (Trento?) Utfordringer for å få etablert prosjekt: 1. Få en felles konseptbygging på tvers av partnerne på kort tid. 2. Finne aktuelle partnere i Europa 3. Finne gode indikatorer man kan forske på, på kort sikt. Endring på levekårsindikatorer tar tid, og god psykisk helse er sammensatt. 4. God nok bestillerkompetanse slik at man kan bruke resultatet i kommunen etterpå.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020