Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Resident AUV for overvåkning av anleggsstruktur, fisk og miljøforhold i oppdrettsmerd

Alternativ tittel: Resident AUV for surveillance of structures, fish and production environment in sea based aquaculture farms

Tildelt: kr 0,15 mill.

For sikker og effektiv drift av sjøbaserte oppdrettsanlegg er det viktig å skaffe seg helhetlig og oppdatert informasjon om anleggstilstand, fiskens tilstand og produksjonsmiljø. Ved bruk av eksisterende teknologi og metoder er det svært krevende, og i mange tilfeller ikke mulig, å skaffe seg denne informasjonen. Ny teknologi som muliggjør løpende rapportering om tilstanden i hver enkelt merd er derfor nødvendig for å kunne utføre effektiv produksjonsoptimalisering og beslutningsstøtte. Disse behovene adresseres gjennom prosjektideen "MerdDrone" hvor en resident (fast installert) og autonom frittsvømmende farkost i hver merd benyttes til tett overvåkning av sentrale tilstander innenfor merdvolumet. Hovedkomponenten i konseptet er en AUV (Autonomous Underwater Vehicle) tilknyttet en undervannsdockingstasjon for batterilading og overføring av data, samt et landbasert senter for analyse og presentasjon av innsamlede data fra de ulike merdene. MerdDronen vil kunne benyttes til å innhente sensordata fra hele merdvolumet, og sentrale oppgaver vil være inspeksjon av anleggsstruktur, overvåkning av miljøforhold, fiskens adferd og tilstand. Teknologien vil være relevant for eksisterende åpne merder, fremtidens eksponerte anlegg samt lukkede anlegg i sjø. En MerdDrone, utstyrt med sensorsystemer for å kunne gi objektiv informasjon, og gi oppdretteren en helt nytt verktøy for å kunne følge anleggene og fisken tett for planlegging av vedlikehold og produksjonsoptimalisering. Dette vil bidra til å løse mange av næringens utfordringer knyttet til rømming, lus og parasittkontroll, sykdomsbekjempelse, svinn og fiskevelferd i tillegg til økonomisk gevinst gjennom produksjonsoptimalisering. Prosjektinnhold i forprosjektet vil være prioritering av relevante applikasjonsområder, definere forskningsinnhold og etablere et konsortie som innehar nødvendig kompetanse.

For sikker og effektiv drift av sjøbaserte oppdrettsanlegg er det viktig å skaffe seg helhetlig og oppdatert informasjon om anleggstilstand, fiskens tilstand og produksjonsmiljø. Ved bruk av eksisterende teknologi og metoder er det svært krevende, og i mange tilfeller ikke mulig, å skaffe seg denne informasjonen. Ny teknologi som muliggjør løpende rapportering om tilstanden i hver enkelt merd er derfor nødvendig for å kunne utføre effektiv produksjonsoptimalisering og beslutningsstøtte. Disse behovene adresseres gjennom prosjektideen "MerdDrone" hvor en resident (fast installert) og autonom frittsvømmende farkost i hver merd benyttes til tett overvåkning av sentrale tilstander innenfor merdvolumet. Hovedkomponenten i konseptet er en AUV (Autonomous Underwater Vehicle) tilknyttet en undervannsdockingstasjon for batterilading og overføring av data, samt et landbasert senter for analyse og presentasjon av innsamlede data fra de ulike merdene. MerdDronen vil kunne benyttes til å innhente sensordata fra hele merdvolumet, og sentrale oppgaver vil være inspeksjon av anleggsstruktur, overvåkning av miljøforhold, fiskens adferd og tilstand. Teknologien vil være relevant for eksisterende åpne merder, fremtidens eksponerte anlegg samt lukkede anlegg i sjø. En MerdDrone, utstyrt med sensorsystemer for å kunne gi objektiv informasjon, og gi oppdretteren en helt nytt verktøy for å kunne følge anleggene og fisken tett for planlegging av vedlikehold og produksjonsoptimalisering. Dette vil bidra til å løse mange av næringens utfordringer knyttet til rømming, lus og parasittkontroll, sykdomsbekjempelse, svinn og fiskevelferd i tillegg til økonomisk gevinst gjennom produksjonsoptimalisering. De mest sentrale utfordringene ved å etablere prosjektet vil være knyttet til prioritering av relevante applikasjonsområder, definere forskningsinnhold og etablere et konsortie som innehar nødvendig kompetanse.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2