Tilbake til søkeresultatene

KINA-Kina-programmet

Reisestøtte: Utdanning for bærekraftig utvikling i Kina og Norge

Tildelt: kr 9 999

Utdanning for bærekraftig utvikling i Kina og Norge (UBU-KINNOR) Søkere: Elin Sæther (Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo) Marielle Stigum Gleiss (Avdeling for religion og samfunn, Det teologiske Menighetsfakultet) Klimaendringer og miljøspørsmål er komplekse problemer som krever ny kunnskap og tverrfaglige tilnærminger. Å møte disse utfordringene krever samarbeid på tvers av fagdisipliner og landegrenser. Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) er et internasjonalt satsningsområde (UNESCO, 2005). I norsk kontekst har UBU styrket sin posisjon i skolen, og dermed også i lærerutdanningen, gjennom Ludvigsen utvalgets rapport ?Fremtidens skole? (NOU, 2015). For å forstå og videreutvikle UBUs rolle og utforming i skolen og lærerutdanningen er det behov for kontekstuelle tilnærminger som tar innover seg hvordan ulike lands utdanningssystemer preges av den politiske, økonomiske og kulturelle konteksten skolesystemet og høyere utdanning er en del av. Gjennom et tentativt forskningsprosjekt med tittelen «Styresett og påvirkningskraft: Lærerstudenters diskurser om påvirkning på klimaendringer og miljøproblemer i Kina og Norge» vil vi studere hvordan studentenes forståelse av eget aktørskap får fram grunnleggende trekk ved de utdanningssystemene de er del av. Et komparativt design kan gi kunnskap om hvordan et sentralt tema som klima- og miljøproblemer rammes inn i to ulike kontekster. Diskurser om klima- og miljøproblemer er samtidig diskurser om årsaker, virkninger og påvirkningsmuligheter. Analyser av disse diskursene vil bidra til utviklingen av samfunnsfagdidaktisk praksis, fordi lærere trenger kunnskap om hvordan kontroversielle og vanskelige tema skal formidles på en måte som gir elevene kunnskap om problemenes kompleksitet, men som også ivaretar elevenes tro på at endringer er mulige. Dette prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Det teologiske Menighetsfakultet.

Budsjettformål:

KINA-Kina-programmet