Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Detection and inactivation of parasites on berries: development and implementation of food safety tools for the industry.

Alternativ tittel: Påvisning og inaktivering av parasitter på bær: utvikling og implementering av verktøy for sikring av mattrygghet i industrien.

Tildelt: kr 3,9 mill.

I de siste tiårene har det norske konsumet av fersk frukt og grønnsaker vært økende. Samtidig har nye mattrender ført til at vi bruker disse råvarene annerledes; tidligere var det mer vanlig å koke syltetøy, nå lager vi heller smoothies, og mens grønnsakene i større grad ble kokt før i tiden, blir frukt og grønt heller brukt i salater uten videre varmebehandling. I samme periode har importen av frukt og grønt til Norge økt kraftig, og vi kan i dag nyte friske bær og frukt gjennom hele året. Det er mange helsefordeler knyttet til disse kostholdsendringene, men det er også en del utfordringer, spesielt med tanke på mattrygghet. Norge er fortsatt regnet som et av landene med lavest forekomst av alvorlig smittsomme sykdommer i verden. Denne situasjonen kan endre seg, blant annet ved at vi innfører slike sykdommer via reisende mennesker og dyr, eller ved import av mat. Smittsomme sykdommene som kan importeres og smitte via mat inkluderer bakterier, virus, sopp og parasitter. Av disse har matbårne parasitter fått større oppmerksomhet de senere årene, delvis fordi de har vært knyttet til en rekke store utbrudd. Parasitter er gjerne vanskelige å påvise, og fordi de ofte er veldig hardføre, så er det også vanskelig å inaktivere dem uten å samtidig ødelegge maten. Enkelte parasitter, feks. revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) kan forårsake svært alvorlig sykdom hos mennesker. Mangelen på gode metoder for å påvise parasitter i mat har så langt gjort det utfordrende å gjennomføre gode studier av forekomsten i mat og deres betydning for helsa vår. Norges Miljø og Biovitenskapelie Universitet tar disse utfordringene på alvor, og gjennom PARA-BERRY prosjektet har, i samarbeid med industrien og andre forskere, utviklet metoder for påvisning av parasitter i bær. Gjennom PARA-BERRY har vi brukt disse metodene til å analyser importerte og norske bær for ulike parasitter, slik at industrien kan gjøre de nødvendige tiltakene for å hindre smitte til mennesker. Siste delen av PARA-BERRY være å kjøre ferdig en screening av importerte og norsk bær på det norske markedet. Vi påvist parasitter i 2.9% (Toxoplasma), 6.6% (Cyclospora), and 8.3% (Cryptosporidium) av bærprøvene. E. multilocularis var ikke påvist. Parallelt med dette har stipendiaten i prosjektet utviklet en molekylær metode for å vurdere parasittenes viabilitet og vi har også utført studier for å sammenlikne ulike metoder som forbrukerne kan bruke for å fjerne parasitter på bær. Kost-nytte analysering for ulike tiltak som kan begrense overføring av parasitter med mat skal bli ferdig etter prosjektet er avsluttet og skal bli gjort sammen med samarbeidspartneren ved NIBIO.

Outcomes: -method for detection of important parasites on berries; already implemented in other research groups and relevant for others. -viability assay based on upregulation of genes following oxidative stress. -data on parasite contamination of berries in Norway; of value for stakeholders. -increased collaboration with researchers & stakeholders; e.g EFSA-funded project on molecular detection methods to improve risk assessment capacity for foodborne protozoan parasites; in US-based consortium applying for federal funding for Cyclospora Collaborative for Outreach, Research, and Education (CycloCORE). Potential outcomes (work incomplete): -effects of sanitizers and inactivation methods on parasite viability -analysis of economic effects of foodborne parasites on fresh produce. Potential impacts include: -improved awareness (consumers & industry) on foodborne parasites -inspire industry to be pro-active e.g. information to consumers on washing berries.

Raw fresh produce is an essential part of a balanced diet, but a healthy diet should also be a safe diet, and fresh produce can be a vehicle for transmission of pathogens. Parasites are the pathogen group for which foodborne transmission has the greatest lack of information. PARA-BERRY will develop tools for detection of parasites as contaminants of berries (an increasingly consumed fresh product group, usually consumed raw) and generate data on their prevalence to be able to address potential contamination. Many parasites have the potential for transmission via fresh produce, and PARA-BERRY will focus on three that are of particular relevance to Norway in terms of research needs: i) Echinococcus multilocularis, ii) Toxoplasma gondii, and iii) Cyclospora cayetanensis. A major challenge related to parasites that may be transmitted by contaminated produce is their tough transmission stages that enable their prolonged survival. Although heating and desiccation inactivate the infective stages, such measures are inappropriate for use on berries to be eaten raw. PARA-BERRY will therefore explore methods for inactivation and removal of the transmission stages from contaminated berries. In order to address this question, PARA-BERRY will also develop and optimize methods for assessment of whether parasite transmission stages on berries are viable. New understandings of potential threats generate benefits for consumers, but may come at an economic cost that should not be neglected. Cost-benefit analyses will be used to determine how the methods developed can be most usefully implemented in the fresh-produce chain in order to improve the Pareto efficiency. It should not be forgotten that consumers tend to trust industries that are serious regarding reducing the risks associated with their products. PARA-BERRY is a knowledge-generating research project, with a timely and definitive industry benefit. Industry interests will be kept in focus through the reference group.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri