Tilbake til søkeresultatene

Ukjent-Ukjent

Securing education for children in Tanzania

Alternativ tittel: Å sikre barn i Tanzania utdanning

Tildelt: kr 14,2 mill.

Gode leseferdigheter er vesentlig for læring, for å klare eksamen og for videre utdanning og jobb. Alle barn i Tanzania tar nasjonale eksamener etter sju obligatoriske år i barneskolen. På grunn av svake leseferdigheter er imidlertid strykprosenten høy. For noen kan dette skyldes synsvansker som ikke er oppdaget siden det ikke gjennomføres synsscreening av elevene i Tanzania. Konsekvensen er at verken foreldre, lærere eller barnet selv vet om synet er normalt. Det er lite kunnskap om barns syn selv i skolen til tross for at leseaktiviteten starter som en visuell prosess og barns syn utvikles gjennom hele skoleløpet. Svært store klasser og en alvorlig mangel på lærebøker gjør tavlen til lærerens viktigste pedagogiske hjelpemiddel. Alle tekster skrives der, og elevene må kopiere disse i skrivebøkene. Dette er utfordrende for mange. Mangelen på gode visuelle inputs på grunn av redusert syn og dårlige lysforhold, får alvorlige konsekvenser for læring, selvtillit og motivasjon, og for mestring av prøver og eksamener. Prosjektet fokuserte på synets betydning for lesing og læring, og utdannet på to år 30 pedagoger i Tanzania i videreutdanningen Vision for reading and learning (30 stp) ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). Studentene lærte å evaluere elevers funksjonelle syn og utarbeide øvelser og stimulerende metoder for å styrke visuelle elementer som er nødvendig i leseprosessen. Seks av dem har fullført en mastergrad i tematikken ved lokale universiteter med støtte fra prosjektet mens to arbeider mot en PhD. Det langsiktige målet er at flere elever skal få en tilpasset opplæring, mestre sine eksamener og få et bedre liv. Aktiviteter og resultater knyttet til prosjektmålene: * Innovasjon knyttet til grunnleggende lesing og syn: Vi har vurdert om elevenes funksjonelle syn passer med de visuelle kravene i skolen. Nye undervisningsmetoder er prøvd ut. Disse har vist en positiv effekt på elevers visuelle oppfattelse og lesing. Nesten seksti elever har fått et individuelt undervisningstilbud og et eksperiment er gjennomført i samlet klasse. Gjennomførte masterarbeider og en PhD er knyttet til dette prosjektmålet. * Metoder som avdekker elevers visuelle utfordringer: Ved to barneskoler ble ca. 250 barn synstestet med standardiserte metoder. En øyesporer utviklet ved HVL ble benyttet for å avdekke øyemotorisk aktivitet under lesing. Nesten 40 prosent av elevene sliter med ulike grader og former for visuelle forstyrrelser. Flere trenger tilrettelegging eller synspedagogisk opplæring. Lærerne har fått økt forståelse for enkeltelevers visuelle utfordringer, konsekvensene av disse og stimulerende metoder som kan hjelp. Også her var masterstudenter delaktig. * Den spesialpedagogiske videreutdanningen er gjennomført av 21 pedagoger ved Patandi College og ni lærere ved ulike barneskoler. Barneskolelærerne anvender nå kunnskapen i sine skoler, mens lærere ved Patandi holder kurs for skolemyndigheter, implementerer kunnskapen i utdanningene for grunnskolelærere og spesialpedagoger. Skolemyndighetene lokalt og nasjonalt er interessert i tematikken og ønsker kunnskapen inn i læreplaner på flere nivå og inn på høgskoler og universiteter. Dette vil bli sikret gjennom NORHEDII-prosjektet Learning is Visual (2021-2024). Forskningsresultater er presentert i mastergrader, konferansebidrag og internasjonale artikler. Tema har vært: synsvurdering og stimulering, lesing hos elever med albinisme, øyesporing og behovet for synskompetanse hos lærere. Den internasjonale digitale konferansen Securing Education through Vision ble arrangert som avslutning av prosjektet ved Patandi i april 2021. Prosjektpartnere: Patandi College of Special Needs Education, Tanzania; Koblenz University of Applied Sciences, Tyskland og Høgskulen på Vestlandet.

Outcomes Special needs teachers with CPD-course in vision, Masters and PhDs. Improved learning outcomes in primary schools. New teaching methods in primary-/special needs education. Higher competence in the special needs teacher's education. More focus on children's learning, their vision and viewing conditions in class. Established an assessment center. Improved the eye-tracking program. Better digital tools and digital education. Impacts Through the up-comming NORHEDII-project Learning is Visual: Curriculum changes in the education of special needs teachers. Mandatory vision screening. Implement vision competence in all teacher's education in Tanzania. CPD-courses in vision. Master's program in vision education. More PhD-students in the field.

Vision is a critical factor for learning in Tanzanian primary school where pupils lack textbooks and are educated in crowded classrooms were the blackboard is the dominant pedagogical resource. Teaching normally takes place by the students copying what the teachers write on the blackboard. The vision of this project is to reduce poverty through stimulating better reading capabilities among students and, consequently, increase the percentage of students passing the final exams in Tanzanian Primary Schools, based on better viewing conditions in the classrooms and improving vision functions among students with vision disturbances. The overall goal is to increase the efficiency of Tanzanian education addressed by four interlocking aims: * Innovation of new methodologies for teacher?s basic reading education and general teaching practice. This educational program is based on new insight into the influence of vision in learning and especially in pupils reading skills. * Introduce methods for identifying pupils with vision challenges, including eye motoric disturbances, reduced visual attention as well as pupils with a visual impairment. * Establish a continuing professional development (CPD) in special needs education of vision disturbances inspired after the CPD at Bergen University College (HiB 2016) where vision functions significance in reading are focused. * Carry out joint research concerning the conditions for large-scale implementation. a) Identify vision problem and grasp the relation between viewing conditions in Tanzanian classrooms and reading problems, as well as effects of the planned interventions. b) Identify contextual criteria for large-scale implementations through analyses of local customs and learning culture, organizational and governance facilitators and barriers.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

Ukjent-Ukjent