Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Positive emotions and environmental enrichment in pigs

Alternativ tittel: Positive emosjoner hos avvente griser

Tildelt: kr 1,4 mill.

Vi studerte atferdsmessige uttrykk for positive emosjoner når sosiale grupper av griser får tilgang til en begrenset mengde med spesifikke rotematerialer to ganger om dagen i hele avvenningsperioden. Del 1 gikk ut på å teste atferdsresponser på tilskudd av halm, surfôr, torv, kombinasjon av de tre ulike materialene vs. en kontrollsituasjon uten annet enn en liten mengde flis som ble gitt i alle grupper av hygieniske grunner. Vi testet flere grupper i hver behandling, og studerte en lang rekke positive atferder som lek, utforsking, positiv sosial kontakt samt positive tilstander vist blant annet gjennom krøll på halen og logring med hale. Tilsvarende observerte vi også negative atferder som aggressive interaksjoner, øre- og halebiting og hvor ofte de hadde rett hale. Torv og en kombinasjon av torv, lang halm og surfôr i samme mengde gav det absolutt beste resultatet med færrest negative atferder og flest positive atferder. Lang halm og surfôr kom i en mellomstilling som enkeltmaterialer, mens grupper som ikke fikk rotematerialer viste mer problematferder som aggresjon og halebiting. I del 1 var målet også å undersøke effekten av rotematerialer og kombinasjonen av disse på aktivitetsbudsjett hos avvente smågriser. Resultatene viser at ved å tilby en kombinasjon av flere rotematerialer stimulerer man grisene til å utføre flere positive atferder enn kontrollgruppen og gruppene med bare ett rotemateriale. I forsøk 2 har tok vi også inn Felleskjøpets miljøfôr som en egen behandling, samt vi videreførte halm og torv og kombinasjon av torv, halm og miljøfôr som behandling i forsøket. Vi ønsket å undersøke hvilke konsekvenser de ulike rotematerialene og kombinasjonen av disse hadde på atferd, tilvekst, læringsevne, frykt og håndterbarhet. Her kombinerte vi videoobervasjoner av forsøksgruppene og kontrollerte atferdstester. Fra forsøk 2 konkluderte vi at rotematerialer, spesielt torv og en kombinasjon av pellets, halm, og torv, økte forekomsten av positive atferder. Tilgang til rotematerialer reduserte frykt for fremmende objekter, og en kombinasjon av materialer reduserte frykt for ukjente mennesker. Kombinasjon av materialer medførte også økt evne til samarbeid i en problemløsningsoppgave som gikk ut på å åpne en eske med lokk for å få tilgang til materiale. Dette viser at kombinasjon av materialer gitt to ganger om dagen virker veldig stimulerende på grisen. Vi er i ferd med å utvikle et automatisert, digitalt system for atferdsgjenkjenning og har annotert bilder fra noen av videoene våre for å se om vi klarer å identifisere enkeltindivider, samt bestemme posisjon, hale- og hodeposisjon. Resultatene er lovende med mer enn 90% presisjon.

Prosjektet har gitt oss innsikt i viktigheten av miljøberikelse til unge griser som velferdsfremmende tiltak. Vi vet litt mer om hva de foretrekker og hvor ofte de bør stimuleres, og har noen nye ideer hvordan vi praktisk kan få dette til. Griser som får torv eller en kombinasjon av flere rotematerialer er mindre fryktsomme og aggressive, viser mer lek og utforskning og har større evne til samarbeid med kullkamerater om å løse en enkel oppgave. De har mer krøll på halen og logrer mer, ja alt i alt viser de alle tegn på en positiv emosjonell tilstand og velferd. Det ligger videre et stort potensial i å undersøke sammenhengen mellom positive emosjonell tilstand og fysisk helse hos griser som blir stimulert på denne måten. På denne måten kan vi også studere mer langsiktige konsekvenser. Er konsekvensene også mindre sykdom og lavere veterinærutgifter? Det er i alle fall uomtvistelig klart at det gir grisene en langt bedre livskvalitet.

We hypothesize that behavioural indicators of positive emotions can be induced by satisfying basic behavioural needs in both weaned pigs: the need to explore and root in a social setting. We also hypothesize that positive stimulation will reduce fear and frustration, enhance learning capacity,and improve physical health status. The following, two sources of pleasure previously described by Cabanac (2002) will be used to induce positive affect in the present study: desire/fulfilment of a need and pleasure in solving cognitive challenges. In pigs, the approach will be to first provide access to a preferred rooting stimulus together with social companions and then later to use a cognitive task rewarded with this preferred rooting stimulant. In the first phase of the project when asessing positive behavioural indicators, this will be studied in our experimental, university herd. Pigs will be given free access to different rooting stimulants, followed by an experimental situation where they have to work for the stimulus that initiated the largest number of positive behaviours, included rooting, exploration and play behaviour. Play behaviour will be studied in more detail. The next phase when we are investigating effects of the most preferred rooting stimulant, will be conducted in a commercial herd. The design will be to compare the behavioural indicators of positively stimulated young, weaned pigs vs. control groups (both groups being clinically healthy). In summary, we first want to study the effects on two different rooting stimulants and to compare this to a control group in an experimental setting. In the next step , we will develop a practical device, a dispenser from which the pigs can get access to the preferred rooting stimulant and work for access to the substrate. Finally this device will be tested in commercial pig farms to become a commercial product.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri