Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Greening the Fleet - Sustainability Transitions in the Maritime Shipping Sector

Alternativ tittel: En grønnere skipsfart - bærekraftige overganger i sjøfartsnæringen.

Tildelt: kr 11,8 mill.

Forskerprosjektet GREENFLEET analyserte utfordringer og muligheter ved en overgang til lav- og nullutslipps energiteknologier i skipsfarten. Ulike typer barrierer (teknologi, økonomi, praksis/kultur) gjør at slike bærekraftige omstillinger er kompliserte og tidkrevende prosesser. Utfordringene kan sies å være av organisatorisk, kontekstuell eller systemisk art. "Det grønne skiftet" handler derfor ikke bare om ny teknologi, men også om håndtering av andre forhold, som f.eks. etablerte konvensjoner, markedsetterspørsel og usikkerhet rundt teknologivalg. GREENFLEET ble finansiert av Forskningsrådet over EnergiX-programmet, med støtte også fra Kystverket. Prosjektet ble ledet av SINTEF Digital (avd. Teknologiledelse), og gjennomført i samarbeid med NTNU (Institutt for tverrfaglige kulturstudier), Universitet i Oslo (TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur), Lund Universitet (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi) og Chalmers Tekniska Högskola (Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation). Forskningsarbeidet ble utført i samspill med et referansepanel med representanter fra Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Enova, Rederiforbundet, NHO, NCE Maritime Cleantech, Bellona, Statens Vegvesen og DNV GL. Basert på det teoretiske rammeverket "teknologiske innovasjonssystem" (TIS) er det utført analyser av egenskaper ved tre teknologiområder som kan bidra til utslippsreduksjoner i skipsfarten: batteri, hydrogen og biodrivstoff, samt hybrider av disse. Hvert av de tre områdene kan forstås som et TIS med ulik grad av modenhet og kompleksitet. Utvikling og modning av TIS er avhengig av: 1) utvikling og spredning av ulike typer kunnskap, 2) incentiver til investering i teknologisk utvikling, 3) markedsutvikling, 4) ressursmobilisering, 5) legitimitet, 6) entreprenørskap og 7) utvikling av eksterne fordeler. I prosjektet er det gjennomført mer enn 75 dybdeintervju med ulike aktører i og tilknyttet maritim sektor, samt en omfattende spørreundersøkelse blant norske skipseiere. Analyser er dessuten basert på omfattende dokumentstudier og data innsamlet på ulike seminarer og arrangementer. GREENFLEET har gitt ny kunnskap om muligheter og utfordringer for bærekraftig omstilling i skipsfarten. Sentrale funn i prosjektet viser at det er betydelig variasjon mellom ulike lav- og nullutslipps energiteknologier med hensyn til styrker og svakheter fra et innovasjonsperspektiv. Prosjektet avdekket også store forskjeller mellom ulike segmenter innen skipsfarten når det gjelder drivere og muligheter for et teknologiskifte. Disse forskjellene skyldes ulike faktorer, inkludert foretaksspesifikke (ressurser, motivasjon) og rammebetingelser gitt av politikk, virkemidler og markedsdynamikk. I tillegg til ny empirisk kunnskap har prosjektet bidratt teoretisk på ulike områder, herunder bærekraftig omstilling i etablerte næringer, samspill mellom ny og gammel teknologi, kunnskapsnettverk, og sektorkoblinger. Ved prosjektslutt er det publisert fem artikler i internasjonale fagfelle-vurderte vitenskapelige tidsskrift, ett bokkapittel, en rapport, og to masteroppgaver. I tillegg er en rekke arbeider innsendt, og det forventes at prosjektet vil resultere i minimum femten tidsskriftsartikler helt eller delvis finansiert av prosjektet. Mange forskere (inkl. 4 postdocs) har vært involvert i GREENFLEET, som også har hatt synergier med havneprosjektet TRAZEPO og forskningssentrene INTRANSIT og FME NTRANS. Prosjektet har også fungert som en plattform for nettverksbygging og nye søknader og samarbeid nasjonalt så vel som internasjonalt.

GREENFLEET har gitt et vesentlig bidrag til utvikling av forskningsområdet 'sustainability transitions' i Norge og Norden, og bidratt med ny kunnskap om en sektor (maritim transport) som så langt har fått lite oppmerksomhet innen dette fagområdet. Prosjektet har vært viktig med tanke på faglig utvikling og nettverksbygging for mange yngre forskere ved de ulike partnerinstitusjonene. GREENFLEET har resultert i ny kunnskap om innovasjonsprosesser i den maritime næringen, og avdekket sentrale drivere og barrierer for bærekraftig omstilling i norsk nærskipsfart. Dette kan danne grunnlag for politikk- og virkemiddelutforming for å understøtte et grønt skifte i denne sektoren. I prosjektet er det gjennomført jevnlige møter med et referansepanel bestående av representanter for ulike organisasjoner som spiller viktige roller i bærekraftig omstilling av nærskipsfarten i Norge. Prosjektet har også nytt godt av synergier med andre prosjekt samt forskningssentrene FME NTRANS og INTRANSIT.

A 'green shift' in the maritime shipping sector (MSS) refers to a transition from currently dominant fossil-fuel based energy solutions (i.e. diesel, crude oil) to low- or zero-carbon (LoZeC) energy technologies and fuels. Emission reductions in the MSS as a result of a transition to sustainable fuels and technologies is important for Norway to reach its 40% emission reduction target by 2030. It is however widely acknowledged that 'sustainability transitions' in mature and complex sectors such as transport are lengthy processes with multiple obstacles. To analyse the development, implementation and diffusion of LoZeC technologies in the MSS, we employ the technological innovation systems (TIS) framework as our main conceptual apparatus. Drawing on the wider sustainability transitions literature as well as perspectives from organizational and innovation theory and strategic management, GREENFLEET will make scientific contributions to understanding how TIS development is influenced by contexts and agency. To provide a better understanding of how new technologies can be implemented in the Norwegian MSS and how the industry can potentially benefit from innovation and new value creation GREENFLEET thus employs an interdisciplinary approach. Our mixed-methods research design includes interviews, document analysis, case studies, a firm survey, context analysis and foresight workshop. Project work will be conducted in close collaboration with a user panel with key private and public stakeholders in the Norwegian MSS. Knowledge generated through GREENFLEET will help industry actors identify and exploit opportunities for innovation and value creation associated with the green maritime shift, provide decision makers with a more holistic understanding of the interplay between innovation processes, industry dynamics, policy instruments and framework conditions, and provide policy advice on how to facilitate and nurture necessary innovation and transformation processes.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi