Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Ethical capture and killing methods in trawl fisheries

Alternativ tittel: Etisk fangst og avliving i trålfisket

Tildelt: kr 8,8 mill.

Det har vært begrenset fokus på velferd og andre etiske aspekter ved fangst og avliving av villfisk. Innen havbruk er fiskevelferd tatt inn i lover og reguleringer, mens dette er vanskeligere for fangst av villfisk. Villfisk er likevel inkludert i Dyrevelferdsloven, og i 2014 gav Rådet for dyreetikk følgende råd for kommersielle fiskerier: a) Fangsttiden kortes ned, særlig den tiden fisk opplever høy grad av stress, frykt eller smerte; b) Det må tilstrebes mer skånsom håndtering og minst mulig skader i fangsttiden; c) Det må legges opp til hurtig bedøving med elektrisitet, slag eller andre metoder, fulgt av avliving ved utblødning; d) Uønsket bifangst må i størst mulig grad reduseres; e) Fisk som har vært i kontakt med redskap, men som ikke blir fanget eller som slippes etter fangst, bør være uten skader og i fysisk stand til å overleve etterpå. Dette prosjektet har reflektert rundt etikk og hvordan integrere etikk i utviklingen av nye metoder og teknologi, i den hensikt å bidra til å forbedre fiskevelferd i enkelte nøkkelfaser og -prosesser i trålfiske. Mer spesifikt har prosjektet etablert et rammeverk for etisk vurdering av ny teknologi, og evaluert en ny trålpose for forbedret fiskevelferd og metoder for bedøving og avliving. Etableringen av et etisk rammeverk ble gjennomført ved en post doc i prosjektet. Aktører som fiskere, leverandører, myndigheter og forskere ble intervjuet, og arbeidet og intervjuene danner grunnlag for flere vitenskapelige publikasjoner. Varianter av en skånsom trålpose har blitt testet i 2018 og 2019. Flere vitenskapelige artikler som omhandler effekten på fangstskader og seleksjon er publisert, der omfanget av fangstskader er en indikasjon på fiskevelferd i den aktuelle delen av redskapet. Det er gjennomført feltforsøk for bedøving/avliving av levende oppdretts-torsk, for å vurdere om fiskevelferden kan bedres og om stressbelastningen fisken utsettes for ved tradisjonell ombordtaking av trålpose med påfølgende overføring til tørr-binge kan reduseres ved å pumpe fisken om bord. Resultatene er foreløpig oppsummert i tekniske notat, og planlegges publisert dersom resultatene tillater det. Prosjektet har vært et samarbeid mellom to norsk og to nederlandske forskningsinstitusjoner; SINTEF og NTNU i Norge, og Universitetet i Utrecht og FoU-instituttet Wageningen UR Livestock Research i Nederland.

Key outcomes are the contributions to the scientific literature and knowledge base in fisheries, and the international collaboration between research groups in ethics and fisheries technology. While catch quality, fish welfare and sustainability are often discussed, introducing ethical reflections offers a wider perspective and basis for discussing new innovations. The project results offer a better understanding of what ethics in fisheries may entail and how to apply it. The results have increased the competence in the project group and the involved institutions, and thus have a clear potential to influence future research and innovation projects where these institutions participate. The results are also disseminated to the industry and scientific community and may enhance the focus not only on fish welfare but also on ethics in fisheries. A key potential impact from the project increase the general awareness and level of ethical reflections with stakeholders as well as consumers.

As stated in the MARINFORSK Work program, limited focus has been placed on fish welfare and other ethical aspects of catching and killing processes for wild fish. Recent studies reveal that teleost fish have a capacity for mental awareness, and there is a growing concern for the welfare of fish. For farmed fish, welfare requirements are included in laws and regulations, but for wild fish, the industry and government, probably for practical and economic reasons, has not prioritized animal welfare. Wild fish is included in the Norwegian Animal Welfare Act, and in 2014, the Norwegian Council for Animal Ethics gave the following advices for commercial fisheries; a) Strive to shorten the harvesting time, particularly the time fish are experiencing high levels of stress, fear or pain; b) There must be made more gentle handling and minimal damage in the capture time; c) The fish has to be stunned by electricity or percussion stunning, followed by killing by bleeding; d) Bycatch must as far as possible be reduced, e) Fish that have been in contact with the gears, but that does not get caught or released after capture, should be undamaged and physically able to survive afterwards. In response to this, this project seeks to reflect on and integrate ethics in the development of new technologies and methods, with the aim of improving fish welfare in some key phases and processes in trawl fisheries. Trawling is a dominant fishing method in Norway and internationally, and improvements here can have significant overall impact. Specifically, the project will establish a framework for ethical assessement of new technology, develop and evaluate a new trawl cod-end for improved fish welfare, and investigate and assess stunning and killing methods. The project is a cooperation between two Norwegian and two Dutch research institutions; SINTEF and NTNU in Norway, and Utrecht University and Wageningen UR Livestock Research in the Netherlands.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø