Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The impact of pre- and postnatal exposure to mixtures of chemicals on catch-up growth, obesity and cardiometabolic health in children

Alternativ tittel: Betydningen av pre- og postnatal eksponering for blandinger av kjemikalier på tidlig vekst, fedme og kardiometabolsk helse blant barn

Tildelt: kr 5,1 mill.

I CATCHUP-prosjektet undersøker vi effekten av tidlig eksponering for miljøkjemikalier for barns kardiometabolske helse, vekst og risiko for fedme. Vi setter søkelys på perioder med økt sårbarhet (graviditet og tidlige barndom) for de toksiske effektene av miljøgifter da foster og små barn er ekstra sårbare for utviklingseffekter. I dette prosjektet er det viktig å undersøke kostholdets betydning for eksponeringer fordi mange matvarer inneholder både viktige næringsstoffer og miljøkjemikalier, og kosthold er en viktig medvirkende faktor for kardiometabolsk helse, vektutvikling og risiko for fedme. Samlet sett viser resultatene fra CATCH-UP-prosjektet at eksponering for miljøkjemikalier er knyttet til kostvaner og sosioøkonomiske forhold. Kosthold, og spesielt inntak av fisk og frukt, er nøkkelfaktorer for å redusere eksponering for miljøkjemikalier i samsvar med helsebaserte kostholdsanbefalinger. Våre resultater viser at fiskeinntak i svangerskapet i tråd med gjeldende anbefalinger ikke er forbundet med skadelige effekter på barns vekst, risiko for overvekt og metabolske helse. Resultatene i prosjektet indikerer at eksponering for per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) i fosterlivet, men ikke etter fødsel, bidrar til en ugunstig kardiometabolsk profil i barndommen. En mulig forklaring er at disse stoffene bidrar til økt nivå av inflammatoriske biomarkører og endrer omsettingen av aminosyrer og lipider. Våre funn bekrefter også at dårlig kosthold i tidlig barndom er forbundet med økt risiko for fedme senere i livet, og at norske barn i likhet med mange andre grupper i befolkningen har et kosthold som i for liten grad er i tråd med myndighetens anbefalinger for et helsefremmende kosthold, et funn som krever oppmerksomhet. Resultatene i prosjektet inkluderer åtte vitenskapelige artikler i topprangerte fagfellevurderte tidsskrifter, en masteroppgave og flere formidlingsaktiviteter, som presentasjoner på vitenskapelige konferanser, inviterte forelesninger i akademia og nyhetsmeldinger. Ytterligere resultater i prosjektet er fortsatt under utarbeiding og det forventes flere publikasjoner etter prosjektets slutt. Prosjektet har også bidratt til samarbeid og nettverksbygging med andre pågående vitenskapelige prosjekter (finansiert av Forskningsrådet og EU) med lignende overordnede mål. I løpet av prosjektperioden var forskeren i CATCH-UP prosjektet på et forskningsopphold i USA ved Universitet of Sør-California. Dette styrket samarbeidet og var avgjørende for viktige resultater i CATCHUP-prosjektet. Våre vitenskapelige publikasjoner er et viktig bidrag til det vitenskapelige feltet for miljø-eksponeringer og helse ved å framskaffe ny kunnskap om samspill/interaksjon mellom næringsstoffer og miljøkjemikalier med felles kostkilder, om helse (beskyttende, synergistiske, additiv effekter) og om mulige underliggende biologiske forklaringer. Dette er et felt med høy forskningsaktivitet. Forskere innen dette feltet er klar over at det å undersøke eksponerings-blandinger er en mer realistisk tilnærming for å studere helseeffekter av miljøkjemikalier enn å studere enkeltstoffer, og vårt prosjekt bidrar til videreføringen av denne tilnærmingen. Fordi vi bruker en tilnærming som også tar hensyn til kosthold, er våre vitenskapelige resultater også av interesse for kostholdsforskere, og vi forventer å øke bevisstheten om at kosthold ikke bare er en kilde til næringsstoffer, men også en kilde til eksponering for skadelige forurensninger som kan medvirke til sykdomsbyrde. Våre funn kan bidra med ny kunnskap inn i nasjonale og internasjonale myndigheters arbeid med risikovurdering og regulering av miljøkjemikalier. Det overordnede målet er å vurdere både nytte og risiko ved inntak av ulike matvarer og å bidra til beslutninger og råd for å bedre folkehelsen. På lang sikt forventer vi at forskningsresultater fra dette prosjektet kan bidra til å beskytte sårbare grupper i samfunnet fra skadelige effekter av miljøkjemikalier i mat og miljø og bidra til et trygt og helsefremmende kosthold.

Through the CATCH-UP project, we have achieved to build an international scientific network and a fruitful environment for academic development. We contributed with novel and innovative scientific knowledge in the fields of environmental health and nutrition science. Our project results will contribute to evidence-based regulatory work by national and international authorities. We anticipate that our studies on fish intake in pregnancy will be included in the ongoing assessment of risk and benefits of fish intake by the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM) and in the new Nordic Nutrition dietary recommendations, (both to be published 2022). In addition, our findings can be used in future risk assessment by Norwegian (VKM, Miljødirektoratet) and international authorities (EFSA, ECHA). In the long-term, we anticipate that our research contributes to the protection of the society from the harmful effects of chemicals and the promotion of safe and healthy diets.

The prevalence of metabolism related disorders, including obesity, cardiovascular disease and diabetes is rapidly growing across the globe followed by a dramatic increase in the rates of childhood obesity. Childhood obesity damages health early in life and it is a multifactorial issue related, among others, to environment and genetic factors operating even in-utero. We need to identify modifiable risk factors that contribute to the development and continuity of unhealthy weight, in order to address the personal and population-wide health burden of the obesity epidemic. We aim to investigate how environmental factors in-utero and early childhood may impact early growth and metabolic disorders in childhood, using an exposome-type approach focused on environmental contaminants and genetics. Our study population includes ~80,000 mother-child pairs from the largest pregnancy cohort worldwide (The Norwegian Mother and Child Cohort Study; MoBa) and 1,200 mother-child pairs from a six-country EU project, the HELIX. We will incorporate extensive questionnaire data,biomarker measurements,clinical examination and genetic data to achieve our aims. Innovative approaches and strengths of this project are:i)the study of mixtures of environmental toxicants that better represent real-life exposures;ii)the use of advance growth models to study child growth by incorporating the vast amount of longitudinal anthropometric measurements throughout childhood;iii)the use of adiposity and other cardiometabolic factors to provide information on clinical health effects; the incorporation of genetic data, as genetics are a large part of the etiology of obesity. By using cutting-edge research methods and in cooperation with national and international expert researchers, this inter-disciplinary project will contribute new scientific knowledge in areas with large existing knowledge gaps in Norway. Such knowledge is essential for Norwegian public administrationa and public health policy design.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling