Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

VRI Rogaland - mobilisering til innovasjon gjennom forskning

Alternativ tittel: VRI Rogaland - mobilization programme to increase the use of research based innovation

Tildelt: kr 12,6 mill.

Rogalands mobiliseringsprosjekt i FORREGION heter VRI Rogaland. Vi har i perioden 2017-2020 hatt følgende satsingsområder: 2017-2019: Teknologi med framtid og Bioøkonomi 2020: Klimasmart verdiskaping Prosjektet tilbyr fire virkemidler: kompetansemegling, forprosjekter, nettverksmøter og student til låns. 2019-2020 har vi i tillegg tilbudt forprosjekt med student og opplæring/kurs i søknadsutvikling. Resultater fra 2017: 9 kompetansemeglere ble engasjert fra april. De hadde møter med 145 bedrifter og ga kompetansemegling til 121 av disse. Kompetansemeglerne bidro til at 19 søknader om forprosjektstøtte ble levert til VRI Rogaland. 18 av disse ble innvilget. I tillegg ble det gitt støtte til 11 andre prosjekter (nettverksmøter og student-til-låns-prosjekter). 44 søknader ble levert til andre programmer. De som gikk gjennom, utløste til sammen 48 millioner i støtte. Resultater fra 2018: Kompetansemeglerne bisto 120 bedrifter over tid og hadde i tillegg avklarende møter med 61 bedrifter og grundere. Kompetansemeglerne bidro til at 37 søknader om forprosjektstøtte ble levert til VRI Rogaland. Alle ble innvilget. Forskningsinstitusjoner fra Rogaland, andre fylker og Irland deltar i prosjektene. I tillegg er det gitt støtte til 5 nettverksmøter og 1 student-til-låns-prosjekt. 55 søknader ble levert til andre programmer. 31 av disse ble innvilget og utløste til sammen 187 millioner kroner. Resultater fra 2019: Kompetansemeglerne bisto ca. 100 bedrifter over tid. I 2019 hadde vi hatt ekstra fokus på mobilisering til virkemiddelet student til låns. Det ble gitt tilsagn til 25 forprosjekter, 16 student-til-låns-prosjekter som totalt involverer 20 studenter - derav 13 kvinner, samt 9 nettverksmøter. I tillegg ble det holdt 3 kurs i søknadsutvikling med til sammen 18 deltakende bedrifter. Det ble gjennom bistand fra kompetansemeglerne sendt inn 63 søknader til andre programmer. Innvilgede søknader utløste til sammen ca. 103 millioner kroner. Resultater fra 2020: Kompetansemeglerne bisto 121 bedrifter over tid og hadde i tillegg avklarende møter med 62 bedrifter og grundere. Kompetansemeglerne bidro til at 37 søknader om forprosjektstøtte ble levert til VRI Rogaland. Alle ble innvilget. Forskningsinstitusjoner fra Rogaland, andre fylker og Tyskland deltar i prosjektene. I tillegg ble det gitt støtte til 11 nettverksmøter og 5 student-til-låns-prosjekt. Det ble avholdt kurs i søknadsutvikling for 16 bedrifter. 36 søknader ble levert til andre programmer. Innvilgede søknader utløste til sammen ca. 145 millioner kroner.

VRI Rogaland har et tilbud til bedriftene som ingen andre aktører i det regionale innovasjonssystemet har. Vi utgjør dermed en forskjell for bedriftene og bidrar sterkt til mobilisering av prosjekter til andre støtteordninger. Vi gjør bedriftene bedre rustet til å ta egne ideer videre, og de får trening i å samarbeide med forskere. Samtidig bidrar vi til at forskningsmiljøene i regionen får oppdrag og bygger kunnskap som gjør dem mer relevante som samarbeidspartnere for næringslivet. De fleste av prosjektmidlene som er delt ut i perioden (totalt 22 657 000) har via bedriftene tilfalt forskningsmiljøene som deltar i prosjektene. Samtidig får bedriftene økt kunnskap og eierskap til resultatene som de kan bygge videre på.

VRI Rogaland skal oppnå sine mål ved hjelp av de fire virkemidlene som er beskrevet i programplanen for FORREGION, og i tillegg vil vi opprette to nye virkemidler for å øke antallet studenter i bedrift og gjøre bedriftene i bedre stand til å utvikle prosjekter på egen hånd. - Kompetansemegling (9-10 kompetansemeglere) - Forprosjekter (inntil 150 000 korner i støtte) - Nettverksmøter (inntil 50 000 kroner i støtte) - Student til låns (inntil 30 000 kroner i støtte) - Forprosjekt med student (inntil 200 000 kroner i støtte) - Opplæring i søknadsutvikling (gratis kurs for bedriftene) Basert på erfaringer fra inneværende periode vil vi for 2020 sette opp følgende aktivitetsmål: 10 kompetansemeglere vil bistå ca. 250 bedrifter i å identifisere og utvikle prosjekter, finne best egnet forskningsmiljø, identifisere rett virkemiddel og bistå i søknadsprosesser. Bedrifter skal få opplæring i søknadsutvikling, og det vil bli arrangert 8 tematiske nettverksmøter. Aktiviteten skal resultere i 13 student-til-låns-prosjekter og ca. 30 forprosjekter (inkl. forprosjekter med student). Vi skal mobilisere søknader til følgende ordninger/virkemidler: - RFF Rogaland: 16 søknader - Skatte-FUNN: 25 søknader - Norges forskningsråd: 10 søknader - Horizon 2020:10 søknader - Innovasjon Norge: 25 søknader - PES (NFR): 20 søknader

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene