Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i industrien på Helgeland

Alternativ tittel: Mobilization for research-based innovation in industry in Helgeland

Tildelt: kr 9,7 mill.

Nordland innretter Forskningsrådets regionsatsing til å forsterke næringslivets konkurransekraft og verdiskaping gjennom forskningsbasert innovasjon. Helgeland er et industrielt tyngdepunkt i Norge, og industrien har et stort potensial i økt bruk av forskningsbasert kompetanse. I tillegg er flere av de nasjonale offentlige institusjonene lokalisert i regionen, som Nasjonalbiblioteket, Brønnøysundregistrene og NAV. Flere av disse er ledende innenfor sine fagfelt, og det anses å ligge et stort potensial i å koble offentlig sektor med industribedrifter i regionen. Satsingen rettes derfor inn mot industri og store offentlige institusjoner på Helgeland. Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i industrien på Helgeland (MoFI) ble igangsatt andre halvår 2017, og skal gi resultater i form av økt forskningsaktivitet i industrien gjennom en offensiv bruk av kompetansemegling, nettverksarenaer, mobilitetstiltak og forprosjekter. I 2020 har pandemien medført at individuelle møter og mindre arrangementer har blitt gjennomført på digitale plattformer. Denne omstillingen har redusert muligheten til nettverksbygging og bedriftsbesøk, men samtidig viser resultatene fra 2020 at det er gjennomført flere møter med bedrifter enn tidligere år. Samtidig viser antall innsendte søknader en økning fra tidligere år. Dette kan antyde at næringslivet på Helgeland har taklet utfordringene med pandemien på en god måte, og at mange har prioritert utviklingsprosjekter til tross for ulike former for markedssvikt. Innenfor offentlig sektor er det etablert to store samarbeidsinitiativer som skal videreføres med mål om egnet finansieringsløsning i 2021. Siden 2017 har prosjektets kompetansemeglere gjennomført individuelle møter med nærmere 200 selskaper på Helgeland, hvor målet har vært å identifisere samt utvikle forskningsbaserte utviklingsprosjekter. Med bakgrunn i de individuelle møtene har kompetansemeglerne bistått til at det er sendt inn 59 søknader til Forskningsrådets programmer, Regionale Forskningsfond Nordland, SkatteFUNN, Innovasjon Norge, internasjonale programmer, m.m. Generelt har bedriftene i målgruppen en meget god utvikling, og stadig flere ser verdien av forskning på en helt annen måte enn for bare 3-4 år siden. Indikasjoner på denne utviklingen kan blant annet sees i statistikk fra SkatteFUNN som viser en sterk økning i antall innsendte søknader fra virksomheter på Helgeland, og at stadig flere og mer komplekse forskningssøknader sendes inn av bedrifter i regionen.

-Det har skjedd en kulturendring blant industri og næringsliv i prosjektets geografi. Styremedlemmer etterspør informasjon og nøkkeltall knyttet til gjennomførte og planlagte FoU-prosjekter. Flere bedrifter har investert i intern FoU-kapasitet og flere signaliserer interesse for nærings-phd ordningen. Det er generelt vesentlig høyere FoU-aktivitet blant bedrifter i regionen. -Industri og næringsliv har tatt store steg med hensyn til å utnytte virkemiddelapparatet i sine utviklingsprosjekter. -Prosjektet har koordinert og etablert koblinger mellom aktørene i innovasjonssystemet. -Bedrifter samarbeider i økende grad om å nå sine ambisjoner om utvikling, og dette kan til dels forklares av at prosjekter defineres i formaliserte søknader med definerte rollefordelinger.

Prosjektet skal forsterke regionens industrielle konkurransekraft og verdiskaping gjennom økt forskningsbasert innovasjon. Industri er valgt som primært satsingsområde fordi det er et stort og viktig næringsområde for Nordland, og fordi det i denne næringen er et stort potensial for innovasjon og styrket konkurransekraft ved økt bruk av forskningskompetanse. Utvikling av nye og bærekraftige produkter, prosesser eller tjenester i industrien vil i tillegg til å styrke bedriftens konkurransekraft også ha en stor miljø- og samfunnsmessig betydning. I 2020 utvides fokus til å inkludere tverrsektorielle koblinger, der metodisk kompetanse og utviklingstrender legges til grunn for målrettet mobilisering av digitaliseringsprosjekter i store offentlige virksomheter. Kompetansemegling er prosjektets hovedverktøy for å jobbe systematisk med utvikling av industrielle og offentlige aktørers evne og vilje til å ta forskning i bruk. Det er nødvendig å jobbe over tid med ulike ledelsesnivåer for å åpne opp for forskningsbaserte innovasjonsprosjekter. I kompetansemegling 4.0 vil innsatsen fokuseres inn mot færre aktører og intensiveres over tid for å utvikle og utløse forskningsbaserte innovasjonsprosjekter. Det er viktig å få opp prosjekter som gir resultater, og at disse historiene videreformidles til inspirasjon for andre. De øvrige virkemidlene, nettverksmøter, mobilitetsmidler og forprosjektmidler, er kompetansemeglernes verktøy i arbeidet for å øke forskningsintensiteten blant i industrielle og offentlige aktører på Helgeland. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid er helt nødvendig for å lykkes med ambisjonene.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene