Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Tilpassede matprodukter som dekker måltidsdøgnet for hjemmeboende seniorer

Alternativ tittel: Food products covering the daily meal plan for seniors living in their homes

Tildelt: kr 7,4 mill.

Basert på kunnskap om preferanser, ernæringsanbefalinger og kunnskap om kostholdsrelaterte aldringsprosesser, har MATLYST skaffe ny og nødvendig innsikt om hjemmeboende eldres daglige liv, ønsker, behov og utfordringer slik at bedre måltidsløsninger gjennom et måltidsdøgn kan utarbeides. I MATLYST er vi spesielt opptatt av forebyggingsaspektet for å kunne optimalisere mulighetene for en god helse i alderdommen. Kunnskap om hvilke faktorer som er med på å påvirke matvalg og matvaner hos aktive eldre er derfor grunnleggende for å fremme en sunn og aktiv aldring som kan gi god helse i alderdommen. Dette vil gi grunnlag for utvikling av produkter og løsninger som kan motivere og tilrettelegge for sunnere kosthold og frisk alderdom og bidra til utvikling av treffsikre innovasjoner i norsk matindustri. I prosjektet er det gjort en omfattende survey for å kartlegge aldersbetingede forhold knyttet til mat, matvaner og matrelatert adferd hos hjemmeboende eldre. Innsiktene fra surveyen ligger til grunn for dyperegående forbrukerundersøkelser som skal se hvordan endrede fysiske og psykiske forhold påvirker matrelatert adferd og aksept for mat. Innsiktene vil være retningsgivende for utvikling av prototyper for tilpassede produkter i industrien. Prosjektet ble lagt opp slik at bedriftene samarbeidet om prototyp/konseptutvikling som skal ivareta ernæringsbehovene hos hjemmeboende eldre gjennom et måltidsdøgn. En viktig faktor knyttet til utvikling av nye produkter er å ta hensyn til og teste ut hvordan endret fordøyelse påvirker næringsopptaket. Utvikling av en hurtigmetode for å teste hvordan nye produkter og prosesser påvirker fordøyelsen vil være et viktig hjelpemiddel for industrien. I prosjektet har formidlings- og kommunikasjonsaktivitetene en svært sentral rolle siden temaet måltidsdøgn krever en helhetlig tilnærming og så mange ulike aktører er involvert. Nye tilnærmingsmåter til formidling og kunnskapsoverføring har blitt implementert og testet. Prosjektet har hatt dialog med helse-og omsorgsdepartementet. Resultater fra fordøyelsesforsøk, sensorikk og forbrukerstudier av shot ble presentert. Litteratur på tarmflora og dens betydning for helse og eldre ble også gjennomgått. I 2019 har en jobbet fram en protein- og fiberanriket dessert som er testet på samme måte som Shotèn. Arbeidet for å studere effekt av kommunikasjon på eldres preferanser og valg er gjennomført og resultater er presentert for partnerne.Konsistens målinger av prototyper er gjennomført og en har gjort vurderinger av mulig konsistensmerking av mat. Prosjektet har gjennom prosjektperioden utarbeidet blogg innlegg som er lagt på www.matlyst.org. Deltagerne har publisert en rekke artikler og deltatt og presentert på konferanser innenlands og utenlands.

Prosjektet har gitt deltakerne en god innsikt rundt behov og preferanser hos hjemmeboende eldre. Vi har fått frem fiber og proteinberikede mellommåltider (prototyper). Disse er testet sensorisk og i forbrukertertesting mot eldre for å belyse preferanser. Prototypene er testet i egen in vitro "eldremodell" for å undersøke fordøyelighet. Ulik metodikk for måling av konsistens og tekstur er beskrevet og brukt. Ulike inspirasjons workshop for å teste dialog med eldre mhp "matlyst og sunne/ gode matopplevelser"er gjennomført. En har fått opp en rekke ideer til nye produkt- og konsept innovasjoner. Industrideltakerne har implementert kunnskapen og lansert ulike innovasjoner. Det er brukt egen web side for populærvitenskapelig kommunikasjon med eksterne.

Basert på ny kunnskap om preferanser, ernæringsanbefalinger og kunnskap om kostholdsrelaterte aldringsprosesser, vil MATLYST skaffe ny og nødvendig innsikt om hjemmeboende eldres daglige liv, ønsker, behov og utfordringer slik at bedre måltidsløsninger gjennom et måltidsdøgn kan utarbeides. I MATLYST er vi spesielt opptatt av forebyggingsaspektet for å kunne optimalisere mulighetene for en god helse i alderdommen. Kunnskap om hvilke faktorer som er med på å påvirke matvalg og matvaner hos aktive eldre er derfor grunnleggende for å fremme en sunn og aktiv aldring som kan gi god helse i alderdommen. Dette vil gi grunnlag for utvikling av produkter og løsninger som kan motivere og tilrettelegge for sunnere kosthold og frisk alderdom og bidra til utvikling av treffsikre innovasjoner i norsk matindustri. I prosjektet skal vi gjøre en omfattende survey for å kartlegge aldersbetingede forhold knyttet til mat, matvaner og matrelatert adferd hos hjemmeboende eldre. Innsiktene fra surveyen skal ligge til grunn for dyperegående forbrukerundersøkelser som skal se hvordan endrede fysiske og psykiske forhold påvirker matrelatert adferd og aksept for mat. Innsiktene vil være retningsgivende for utvikling av prototyper for tilpassede produkter i industrien. Prosjektet er lagt opp slik at bedriftene vil samarbeide om prototyp/konseptutvikling som skal ivareta ernæringsbehovene hos hjemmeboende eldre gjennom et måltidsdøgn. En viktig faktor knyttet til utvikling av nye produkter vil være å ta hensyn til og teste ut hvordan endret fordøyelse påvirker næringsopptaket. Utvikling av en hurtigmetode for å teste hvordan nye produkter og prosesser påvirker fordøyelsen vil være et viktig hjelpemiddel for industrien. I prosjektet har formidlings- og kommunikasjonsaktivitetene en svært sentral rolle siden temaet måltidsdøgn krever en helhetlig tilnærming og så mange ulike aktører er involvert. Nye tilnærmingsmåter til formidling og kunnskapsoverføring vil bli implementert og testet ut.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram