Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling av nye materialer for kontrollert og reproduserbar frigjøring av immobiliserte spermier og dokumentasjon av dette in vivo

Alternativ tittel: Development of new materials for controlled and reproducible release of immobilized sperm and documentation thereof in vivo

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektnummer:

269144

Prosjektperiode:

2017 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

SpermVital AS har utviklet og patentert en teknologi for immobilisering og dypfrysing av spermier. Selskapet har lansert produktet i markedet for oksesæd, i Norge og i flere europeiske land, og det er stor interesse internasjonalt. Hensikten med teknologien er å gjøre tidspunktet for kunstig sædoverføring (KS) mindre kritisk, og derved oppnå bedre fruktbarhet. Spermiene immobiliseres i en homogen gel basert på kommersielt tilgjengelig alginat, som skal løses opp gradvis og kontrollert inne i hunndyret etter KS, frigi spermier over tid, og slik gjøre at befruktningsdyktige spermier er tilstede over et forlenget tidsrom. Teknologien er basert på det biologiske produktet alginat. En rekke forsøk har dokumentert effekten av produktet, både ved KS tidlig og ved normal timing relativt til tidspunktet for eggløsning hos hunndyret. Hovedmålet med prosjektet var å etablere spesialtilpassede materialer og metoder for immobilisering av spermier som gir SpermVitals produkter en stabil og godt dokumentert effekt og kvalitet ved anvendelse i storskala produksjon. Dette skulle oppnås ved å identifisere, definere og produsere alginat-kvaliteter som muliggjør optimale formuleringer tilpasset SpermVitals behov, samt å etablere kostnadseffektiv produksjon av alginat med tilpasset kvalitet. Effekten skulle dokumenteres gjennom studier i laboratoriet. Videre skulle oppløsning, frigjøring og overlevelse dokumenteres i hunndyret ved anvendelse av videoendoskopi samt gjennom inseminasjonsforsøk i felt. Flere typer alginater er karakterisert, behandlet og testet for vesentlige egenskaper. In vitro analyser har vist god kvalitet ved ulike analysemetoder, og preliminære tester in vivo har vært lovende. Egenskaper i form av viskositet, produksjonseffektivitet og gelens egenskaper har hatt fokus, og det er utarbeidet kravspesifikasjon for alginat som senere skal anvendes i kommersiell produksjon. Det er utført småskala produksjon av denne typen alginat og produksjons- og kostnadseffektiv opp-skalering er igangsatt hos leverandør av alginat. Produksjon for et større feltforsøk var planlagt i år, men blir gjennomført tidlig neste år på grunn av covid19 situasjonen. En mindre produksjon er imidlertid gjennomført og resultater vil foreligge i 2021. Det har derfor vært utført mer utdypende testing in vitro og ved karakterisering av gelen. Resultater fra det store feltforsøket ville ikke kommet i løpet av prosjektperioden uansett, men vil ha stor betydning som resultat av prosjektet.

SpermVitals teknologi er basert på det biologiske materialet alginat. Resultatene som er oppnådd i dette prosjektet har potensiale til å gi SpermVitals produkter en reproduserbar og dokumentert kvalitet. Videre har resultatene gitt grunnlag for en opp-skalering av produksjon av fortynningsvæske til oksesæd, kostnadsreduksjon og produksjonseffektivitet. Dette gir igjen grunnlag for å utvide markedet og øke antall kunder internasjonalt.

SpermVital AS har utviklet og patentert en teknologi for immobilisering og kryokonservering av spermier. Selskapet har lansert produktet i markedet for oksesæd, i Norge og i flere europeiske land, og det er stor interesse internasjonalt. Hensikten med teknologien er å gjøre tidspunktet for kunstig sædoverføring (KS) mindre kritisk, og derved oppnå bedre fruktbarhet. Spermiene immobiliseres i en homogen gel basert på kommersielt tilgjengelig alginat, som skal løses gradvis og kontrollert opp inne i hunndyret etter KS, frigi spermier over tid, og slik gjøre at befruktningsdyktige spermier er tilstede over et forlenget tidsrom. Teknologien er basert på det biologiske produktet alginat. Tilgjengelige alginat-kvaliteter har betydelige variasjoner i egenskaper fra batch til batch. En rekke forsøk har dokumentert effekten av produktet, både ved KS tidlig og ved normal timing relativt til tidspunktet for ovulasjon. Overgang til nye batcher med alginat har imidlertid vist seg å kreve stor grad av produkttilpasning, uten at produktkvaliteten kan dokumenteres å være fullt ut reproduserbar. Stabil og reproduserbar kvalitet er en kritisk faktor for SpermVital når det gjelder å lykkes i markedet. Hovedmålet med prosjektet er å etablere spesialtilpassede materialer og metoder for immobilisering av spermier som gir SpermVitals produkter en stabil og godt dokumentert effekt og kvalitet ved anvendelse i storskala produksjon. Dette skal oppnås ved å identifisere, definere og produsere alginat-kvaliteter som vil muliggjøre optimale formuleringer tilpasset SpermVitals behov, samt å etablere kostnadseffektiv produksjon av alginat med tilpasset kvalitet. Nye og optimaliserte metoder for immobilisering og kontrollert frigjøring av spermier vil utvikles basert på spesielt utvalgte og designede alginater. Effekten skal dokumenteres gjennom in vitro studier. Videre skal oppløsning, frigjøring og overlevelse dokumenteres in vivo ved anvendelse av digital videoendoskopi samt gjennom feltforsøk.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram