Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Preventing Food Waste in the Food service sector

Alternativ tittel: Forebygging av matsvinn i hotell- og serveringssektoren

Tildelt: kr 5,0 mill.

Målet med "KuttMatsvinn2020 Forskning" var å forebygge og redusere matsvinnet i serveringsbransjen, støtte opp om "Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn "og bransjeprosjektet "KuttMatsvinn2020", som har mobilisert en større del av serveringsbransjen til å redusere matsvinn med 20 % frem mot 2020. Forskningsprosjektet er nå avsluttet og det er skrevet en faglig rapport om metode og resultater oppnådd i de deltakende bedrifter. Det er gjennomført systematisk måling av matsvinn hos de deltakende hoteller, restauranter og kantiner og KBS. I tillegg har flere offentlige virksomheter har levert data. Datagrunnlaget er brukt til å beregne nøkkeltallet «gram matsvinn per gjest» hos deltakende virksomheter og videre til å beregne nasjonal bransjestatistikk for matsvinn ved å oppskalere med økonomiske tall for de ulike delene av serveringsbransjen. Det gjennomført plukkanalyser hos enkelte serveringssteder for å få bedre kunnskap om sammensetningen av matsvinn. Plukkanalysene er gjennomført i 2017 og 2019 og i 2019 er plukkanalysen supplert med dybdeintervju med fokus på konkrete årsaker til at matsvinn oppstår og hvilke tiltak som er gjennomført. Resultatene herfra er brukt i arbeidet med å redusere matsvinn både på serveringssteder og i samarbeid med leverandører. I prosjektet er det blitt utarbeidet kommunikasjonsmateriell mot de ansatte i virksomhetene som skal gi økt bevisstgjøring om matsvinn. Det er også utarbeidet et kommunikasjonskonsept mot gjester, som er tatt i bruk hos flere deltakere ved kampanjer om matsvinn og effekten av kampanjene er testet gjennom spørreundersøkelser som viste økt bevissthet om matsvinn. På NHOs møtesenter er matsvinn fra møtemat kartlagt, det er gjennomført intervjuer og workshop med nøkkelpersoner for å få innsikt i årsaker til at dette svinnet oppstår og ideer til tiltak. En spørreundersøkelse med hovedfokus på årsaker og tiltak til matsvinn er gjennomført. Resultatene skal brukes videre i det internasjonale SUSFOOD prosjektet «AVARE», hvor tilsvarende undersøkelse er gjennomført i Sverige, Finland og Tyskland. På Forum i oktober ble både en veileder og en kortfattet guide til «Trygg gjenbruk og redistribusjon av mat» publisert. Veilederen er basert på en omfattende gjennomgang av litteratur og databaser, og rådene som gis i veilederen er basert på en risikovurdering. Det er også laget en egen veileder tilpasset til bruk på sykehjem.

Arbeidet med matsvinn i privat serveringssektor og offentlig sektor er kommet godt i gang hos mange bedrifter og kommuner, men det gjenstår fortsatt mye for å få gode og representative data. Prosjektet har imidlertid vist at det kan oppnås resultater på kort tid hvis det er fokus på å iverksette effektive reduksjonstiltak. Prosjektet har også bidratt til en solid plattform for det videre arbeidet i serveringssektoren, både når det gjelder verktøy og rutiner for registrering av data, metoder for beregning av nøkkeltall og oppskalering til bransje og sektor. Dette arbeidet vil bli videreført som en del av "Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn".

Ideen bak prosjektet er å bidra til reduserte kostnader, forbedret lønnsomhet og økt miljø- og ressurseffektivitet i den norske hotell- og serveringssektoren gjennom å forebygge og redusere matsvinnet (den spiselige andelen av matavfallet) i samtlige faser av verdikjeden fra innkjøp og lager til produksjon og servering. Prosjektet skal bidra til at bransjen er i stand til å oppfylle FNs bærekraftsmål for 2030, og vil danne et viktig grunnlag for arbeid med å implementere en bransjeavtale med myndighetene om redusert matsvinn. Det er forsket lite på matsvinn og systematisk analyse av årsakene til at det oppstår matsvinn i hotell- og serveringsbransjen, og det er følgelig heller ingen god oversikt over hva som potensielt kan spares gjennom forebyggende tiltak. Disse utfordringene henger tett sammen med mangelen på gode metoder for å analysere og dokumentere omfang og sammensetning av matsvinn i denne bransjen. Prosjektet skal bidra til økt innovasjon i den norske hotell- og serveringssektoren gjennom å tilpasse og teste ut nye metoder, teknologi og løsninger for kartlegging av omfang, sammensetning av og årsaker til at matsvinn oppstår. Prosjektet skal også bidra til implementering av nye løsninger for forebygging av matsvinn, både av teknisk og prosessuell karakter i den enkelte virksomhet. Dette skal oppnås gjennom konkrete samarbeidscase med partnerne i prosjektet. Relevante prosessrelaterte og tekniske tiltak kan f. eks. være endring av rutiner eller bruk av ny teknologi for lagring av mat, løpende registrering av matsvinn, samt endring av meny og resepter, serverings- og oppbevaringsrutiner. Andre relevante tiltak kan være nye samarbeidsformer, som bl.a. donasjon av overskuddsmat fra buffetservering til veldedige organisasjoner, eller samarbeid mellom matindustrien og serveringsstedene om bestillingsrutiner, pakkestørrelser og rutiner for håndtering og oppbevaring av mat.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram