Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Alginor`s Ocean Refining Total utilizing Application (AORTA)

Alternativ tittel: Alginors teknologi for totalutnyttelse av biomarine råstoff (AORTA)

Tildelt: kr 4,5 mill.

Innen 2050 er det estimert at matproduksjonen bør øke med 70% for å holde tritt med befolkningsøkningen og den økonomiske veksten. Bare 2% av maten i dag kommer direkte fra havet. Dette gir gode forutsetninger for ny og bærekraftig verdiskapning. Makroalger (tang og tare) er blant de største uutnyttede biomassene i verden og Norge har klare komparative fortrinn med sine 60 millioner tonn langs norskekysten. Det påpekes i midlertidig at for å kunne utnytte disse ressursene effektivt er det nødvendig med en teknologi som utnytter hele biomassen og som ivaretar kommersiell utnyttelse av de mest verdifulle komponentene - et bioraffineri. Gjennom «AORTA» teknologien (Alginors Ocean Refining Total utilizing Application) skal Alginor ASA etablere det første bioraffineriet i Norge som vil fokusere på totalutnyttelse (dvs. opptil 100 % bruk av biomassens tørrvekt) og ressurseffektiv prosessering av tang & tare for produksjon av unike og veldefinerte produkter. AORTA innovasjonen vil bidra til 1) Effektiv ressurshåndtering gjennom bærekraftig produksjon av produkter som vil imøtekomme globale behov i næringsmiddel- og fôrindustrien, 2) Miljøvennlige produksjonsprosesser som bidrar til nullutslipp og 3) Bruk av fornybar energi for en blå sirkulær økonomi. Totalutnyttelse av biomarine råstoff kan enkelt oppnås ved fullstendig og utelukkende å tørke hele råstoffmassen. En bioøkonomisk verdiskapning bør i midlertidig frembringes gjennom bærekraftig og lønnsom foredling, produksjon og totalutnyttelse av råstoffet. Gjennom prosjektet skal Alginor separere, isolere og raffinere alle komponenter i råstoffet til rene, unike og formel spesifikke produkter av høyeste kvalitet. Produktporteføljen vil bli fremstilt i pulverform for å imøtekomme kvalitets- og markedskrav fra de mest krevende kundene. Et suksesskriterium er at resultatene fra denne forskningen anvendes industrielt og patenteres. Ved prosjektslutt har Alginor utviklet en unik prosess for forbehandling av råstoffet. Prototypene har blitt optimalisert fortløpende under testing og gjenspeiler nå en forbehandlingsteknikk som stabiliserer råstoffet under høsting og dermed muliggjør langsiktig lagring av råstoff uten at produktkvalitet påvirkes. Like viktig muliggjør forbehandlingsteknikken et videre ekstraksjonsforløp som ikke krever bruk av toksiske kjemikalier, som igjen gir grunnlag for ekstraksjon av alle råstoff komponentene. Dette gjenspeiler Alginors grønne profil og rettede fokus mot miljøvennlige løsninger. Alginors innovative forbehandlingsteknikk tilrettelegger for ekstraksjon av rene og formel-spesifikke produkter fra råstoffet. Prosessen for ekstraksjon av prosjektets definerte produkter er gjennomført med høy renhetsgrad og teoretisk maksimalt produktutbytte. Nå gjenstår en støtte pilotering og verifisering av alle prosessene i én og samme prosesslinje. Alginors grønne tilnærming muliggjør større produktutbytter, høyere omsetning, bedre kostnadsdekning og mer inntjening per råstoffenhet. En naturlig sideeffekt av denne teknologien er mindre utslipp grunnet et større produktutbytte. Denne grønne tilnærmingen til økt ressursutnyttelse og verdiskapning synes å være svært attraktiv for våre kunder. Like viktig for kundene er sporbarhet. Alle produktene i Alginors Produkt Portefølje vil ha full sporbarhet, da vi har kontroll på hele verdikjeden, fra høsting av råstoff til produksjon av ferdige produkter. Alginor deltar aktivt på relevante konferanser og messer både nasjonalt og internasjonalt. Vi markedsfører våre produkter på større arenaer og har skaffet en rekke viktige kontakter på kundesiden. Vi er i direkte kontakt og har signert intensjonsavtaler med en rekke markedsledende aktører innen spesielt næringsmidler og farmasi. Like viktig gir konferanser og messer muligheten til å oppdage og bli kjent med mindre (og gjerne mer ukjente) forskningsnettverk som kan bidra med unike tilnærminger og innspill til Alginors problemstillinger. Dette har allerede vist seg å være en stor suksess!

Prosjektet har løst målsettingen i prosjektet og muliggjort totalutnyttelse av stortare gjennom forbehandling og raffinering av tarekomponentene. Prosessen utføres uten bruk av toksiske kjemikalier. Alginors prosjektresultater kan relateres til en rekke av FNs bærekraftsmål. Økt ressursutnyttelse bidrar til økt matsikkerhet og bedre ernæring. Ved å unngå bruken av formalin og utslipp av biomasse i havet, bekjemper vi klimaendringer og konsekvensene av dem. Vi bidrar til å bevare og bruke marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Alginor fremmer varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for våre ansatte. Alginor ønsker å bidra til økt kompetanse og satsing innen havressurser og tareindustrien. AORTAs økte produktutbytte gir høyere omsetning, bedre kostnadsdekning og mer inntjening per råstoffenhet. Innovasjonens maksimale potensial er som plattform for en helt ny verdikjede innenfor biomarin industri.

Gjennom «AORTA» teknologien skal Alginor ASA etablere det første bioraffineri i Norge som vil fokusere på totalutnyttelse (dvs. 100 % bruk av biomassens tørrvekt) og ressurseffektiv prosessering av biomarine råstoff for produksjon av unike og veldefinerte produkter som primært skal markedsføres innenfor næringsmidler og fôr. Målsettingen er å utvikle en teknologi som muliggjør totalutnyttelse av råstoff til høyverdige produkter, produsert med nullutslipp og med anvendelse av reststoffer til bioenergi i egen produksjon. Gjennom separasjon, isolering og totalutnyttelse oppnås høyere verdiskapning og lavere produksjonskostnader, som gjør utnyttelsen av råstoffet kommersielt mulig. Formålet med prosjektet: Ny metode for forbehandling, separasjon og ekstraksjon av råstoff som gir bærekraftig totalutnyttelse med høy verdiskapning og minimalt utslipp fra produksjonen. Mest sentrale FoU-utfordringer: 1) Forbehandling av råstoff for å opprettholde høy kvalitet ved lagring og helårig produksjon som er tilpasset sesongvariasjoner. 2) Separasjon og håndtering av sentrale komponenter uten at de resterende produktene går tapt i prosessen. 3) Produksjonsprosess som isolerer, ekstraherer og renser produkter for å oppnå totalutnyttelse. Alginors forskningsarbeid gir grunnlag for en kunnskapsplattform for ny bruk av råstoff i blå sektor med miljøvennlig produksjon og utvikling av nye produkter som blant annet fremmer fiskehelse og bidrar til å dekke det økende globale behovet i oppdretts- og næringsmiddel industrien.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø