Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Pathways to work. Achieving coordinated services in work integration of groups on the margins of the labour market - INTEGRATE

Alternativ tittel: INTEGRATE - et kjernemiljø om forskning på koordinert innsats for inkludering av marginaliserte i arbeidsmarkedet

Tildelt: kr 25,1 mill.

INTEGRATE utvikler et kjernemiljø for forskning om koordinert innsats for å oppnå arbeidsinkludering for grupper som er marginalisert i arbeidsmarkedet. Helhetlige og sammenhengende brukerforløp rettet mot arbeidslivdeltakelse fordrer koordinert innsats mellom hjelpesystemet og arbeidslivet fordi nøkkelen til arbeidslivsdeltakelse ligger hos arbeidsgiverne og på arbeidsplassene, og mellom skole, helsetjeneste og arbeids- og velferdstjenester fordi mange som er marginalisert i arbeidslivet sliter med helseproblemer. Videre er samhandlingen mellom tjenestene og den enkelte avgjørende. INTEGRATE bygges av forskere fra OsloMet - storbyuniversitetet og Høgskolen i Innlandet. INTEGRATE er koblet til Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet. Gjennom PhD- og postdoc-stillinger og samarbeid med internasjonale eksperter utvikler INTEGRATE forskningskapasitet og forskningsbasert kunnskap for nasjonale og internasjonale fagmiljøer (se nettside https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/integrate og forskernes publikasjoner). Forskningsoversikter om samordning rundt arbeidsinkludering har vist at det finnes ulike, men nokså adskilte forskningsstrømmer, både generelt og rundt utsatte unge spesielt, og at både norsk og internasjonal forskning om samordnede tjenester er teorisvak. Så vel forskningen som praksisfeltet vil være tjent med kunnskapsutveksling på tvers, synteser av empirinære studier og mer bruk av organisasjonsteoretiske perspektiver. Forskere i INTEGRATE har utviklet et analytisk rammeverk om «doble bindinger» for å analysere konsekvenser av motstridende krav som offentlige tjenester ofte står overfor. En empirisk studie viser for eksempel at motstridende styringskrav kan fungere som en ressurs og en verktøykasse for ledere og ansatte, men kan også begrense mulighetene for tjenesteinnovasjoner. INTEGRATE-forskere har videre pekt på at tjenestene møter krav om å være brukervennlige, men også om å skape verdi som gagner samfunnet som helhet, og at slike doble forventninger må innarbeides dersom kundefokuserte servicemodeller overføres fra privat til offentlig sektor. Videre har INTEGRATE-forskere utviklet en modell over arbeidsplassers inkluderingsmulighet, inkluderingskapasitet og ledelsesorientering som peker på at kontrollorientert ledelse krever tettere oppfølging på arbeidsplassen fra NAVs side enn deltakelsesorientert ledelse. Empiriske studier fra INTEGRATE viser videre at unge som vokser opp med helseproblemer har større sjanser for å ikke fullføre videregående skole og ende som uføre når de fyller 21 år. En analyse av unge som ikke har fullført videregående skole, og deres livsbaner før og etter NAV-reformen, viser at flere unge blir fanget opp av NAV, men at de utsatte unge sjeldnere oppnår selvforsørgelse og oftere forblir uavklarte eller havner i marginaliserte livsbaner. Det synes å være utfordrende å finne og iverksette virksomme tiltak, tidlig innsats og fungerende i samspillet mellom tjenestene. En studie av tverrprofesjonelt samarbeid i barneskolen, viser at lærernes vurderinger av hvordan de mestrer å gi tilpasset opplæring, er knyttet til skolens og lærerkollegiets støtte og kompetanse i å håndtere utfordrende elevsituasjoner, mer enn til tverrprofesjonelt samarbeid med andre yrkesgrupper i og utenfor skolen, som helsesøster, sosiallærer, pedagogisk-psykologisk tjenester. Det kan være fordi lærerne er mest opptatt av sin kjerneaktivitet ? undervisning. En studie av en manualbasert modell for familiekoordinatorers oppfølging av utsatte familier, viste at koordinatorene kan ha bidratt til økt deltakelse for barna, mindre fattigdom og økt sosial inkludering. Etter ett år fant forskerne imidlertid ingen forskjell mellom resultatene for familier med oppfølging etter den manualbaserte modellen og oppfølging fra andre familiekoordinatorer. Det kan være familiekoordinatorene jobber nokså likt uansett manualbasert metodikk eller ikke. En studie av den manualbaserte intervensjonen Individual Placement and Support (IPS) viser at manualbaserte intervensjoner åpner for lokale tilpasninger av faggruppene som tar dem i bruk. En analyse av bruken av arbeidsmarkedstiltak for sosialhjelpsmottakere med og uten psykiske helseproblemer i perioden fra 2004-2009 (gjennom NAV-reformen) tyder på at de uten psykiske helseproblemer ble prioritert til deltakelse i tiltak, og denne skjevfordelingen ikke kan forklares med forskjeller i utdanningsnivå, arbeidsmotivasjon og opplevd mestringsevne. Derimot ser det ut til at Kvalifiseringsprogrammet, spesielt rettet mot sosialhjelpsmottakere, bidro til å redusere forskjellen. En studie basert på den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen fra 27 land, gjennomført i 2005, 2010 og 2015, viste at økte investeringer i aktive arbeidsmarkedstiltak kan være gunstig for det psykososiale arbeidsmiljøet i arbeidslivet, trolig ved at tiltakene bidrar til bedre match mellom ansattes kompetanse, evner og motivasjon, og virksomhetens behov.

-

The proposal concerns the establishment of an interdisciplinary core group to develop research-based and user-focused knowledge that supports coordinated assistance to enable integrated and coherent pathways to work for groups who struggle to find and retain a place in the ordinary labour market. This field of knowledge is important because coordinated efforts across public sectors and private organizations are needed in supporting pathways to work for marginalised groups. Coordination is needed between public services and employers because the work place is the key to employment. Coordination is needed between health services and labour and welfare services because somatic, mental and vocational rehabilitation often are parallel, not sequential, processes. The core group involves researchers from Oslo and Akershus University College and Inland Norway University of Applied Sciences - INN University in collaboration with the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV), international experts from acknowledged institutions in Europe and Beyond,and a panel of relevant users groups from health and welfare services. The research will be organized in work packages (WPs) that comprise multiple perspectives, multilevel analyses and mixed methods. The core group will investigate the trajectories of the individuals, organizing of integrated service provision, and collaboration with employers. The group will contribute to new insights into how individuals cope with long-term health problems, to service innovation through co-creation of services, and to knowledge based practice through RCT-evaluations of complex interventions. The group will stimulate development of innovative research design. The core group will be organized with a management team, a forum of principal investigators and WP-leaders, an international expert group and a reflective body of users. The core group will be linked to HiOA's Centre for Work Inclusion (KAI), established in partnership with NAV.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester