Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Fremtidens Nettselskap

Alternativ tittel: Fremtidens Nettselskap

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektnummer:

269358

Prosjektperiode:

2017 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet skal gjennom å bruke Agder Energi Nett (AEN) som pilot identifisere og beskrive de egenskaper nettselskaper må besitte for å levere i et framtidig marked. Prosjektet fokuserer på system-innovasjon framfor teknologi-innovasjon og adresserer utfordringene ved å beslutte, integrere og implementere nye teknologier. - Den sentrale problemstillingen er hva som kjennetegner organisasjonenes oppbygning, kompetanse og arbeidsform i fremtidens nettselskaper. - Prosjektet skal i piloten ta fram data og metode for nettselskapers kapabilitetsbygging for å evne å utnytte de nye teknologiene og gjennom etablerte samarbeidsfora diskutere og dele resultatene i den nasjonale industrien. For å muliggjøre en kort vei fra forskningsresultater til implementasjon har prosjektet etablert en metode med scenarie-gjennomføring, hvor scenariet skal løse et problem eller utnytte en mulighet i en organisasjonsenhet eller i grensesnittet mellom organisasjonsenheter. Scenariene skal munne ut i implementerbare løsninger med gevinstpotensialer, samtidig som prosjektet definerer og utvikler beskrivelser og planer for modning (videreutvikling) av de fire identifiserte, sentrale kapabilitetene analyse, samhandling, innovasjon og påvirkning. Det er i rapporteringsperioden arbeidet videre med modningskrav til disse fire sentrale kapabilitetene, formulert i såkalte modningsmatriser. Dette omfatter tekniske, organisatoriske, menneskelig og prosessuelle krav for ulike modenhetsnivåer. Ferdigstillelse av påbegynte case/scenarier, med tilhørende realisering og måling av gevinst, har vært i fokus. Et case som dreier seg om å forhindre oppføring av nye bygg for nært eksisterende høyspentlinjer, har blitt ferdigstilt i samarbeid med Arendal kommune. Andre kommuner tenker å gjøre tilsvarende basert på piloter tatt frem i prosjektet. Andre case har hatt fokus på gevinstrealisering, samhandling i virtuell organisasjon, droneinnovasjon og hva som trengs av ressurser og utvikling av arbeidsprosesser og organisasjonen for å levere i en fremtidig koordinerende DSO-rolle (DSO-pilot som er utløst av dette prosjektet) og i et fleksibilitetsmarked. Innovasjonsprosessen og prioriteringen av innovasjonsforslag i AEN er tydeliggjort. Dette har blitt etterfulgt av en innovasjonsundersøkelse som indikerer en tydelig bedring av selskapets innovasjonsevne gjennom prosjektperioden. Andre målinger tyder også på at selskapets evne og kapasitet for dataanalyse og samhandling har bedret seg i løpet av det siste året. Tydeliggjort og forankret er også rollebeskrivelse og modningskrav til hvordan selskapet skal håndtere dataanalyse, som spiller en viktig rolle på tvers av selskapets virksomhet. Forskningsresultater er sammenstilt for publikasjon. En har i rapporteringsperioden fått antatt to konferansebidrag og det arbeides med en journalartikkel.

En har gjennom hele prosjektperioden brukt konkrete case som utgangspunkt for å skape situasjoner som har muliggjort identifikasjon av de egenskaper nettselskap må utvikle for å møte den framtidige elektrifiseringen. Dette har muliggjort fortløpende utvikling av verktøy og løsning av problemstillinger rundt implementasjon av dataanalyse, virtuelle team, innovasjonsarbeid, arbeidsprosessutvikling og samhandling med leverandører. Denne arbeidsformen er nå innarbeidet i selskapet og dokumentert i en egen innovasjonsprosess som favner fra kontinuerlig forbedring og til større disruptive innovasjoner. Flere av de resultater som prosjektet har utviklet er fortløpende satt i produksjon og en vil videre forsøke å etablere et nytt prosjekt hvor fokus er mer rettet mot samarbeid på tvers av nettselskaper og aktører som vi bli sentrale i elektrifiseringen av samfunnet.

Økt tilgang av ny fornybar energi, ny teknologi, økt effektivisering, økt fleksibilitet og tettere integrasjon med kunder gir nye utfordringer som stiller nye krav til nettselskapenes kompetanse, plan og beslutningsprosesser. Politiske målsetninger muliggjort gjennom ny teknologi og digitalisering er drivere som vil gripe dypt inn i både nettselskapenes rolle og måten å drive virksomheten på. For å realisere framtidige muligheter må man effektivt omstille kompetanse, personell og organisering. Prosjektet fokuserer på system-innovasjon framfor teknologi-innovasjon og adresserer utfordringene ved å beslutte, integrere og implementere nye teknologier. Ny teknologi er allerede i dag i stor grad tilgjengelig. God anvendelse av nye teknologi er derimot et område med stort uforløst potensiale. Det sentrale spørsmålet prosjektet skal besvare er hva som kjennetegner et nettselskaps evne til å nyttiggjøre seg ny teknologi for å tilpasse seg nye roller i stadig endrede omgivelser. Dette gjøres ved å etablere samhandlingsarenaer i prosjektet med en utforskende arbeidsform hvor definerte scenarier, informasjonsbehov, prototyping, identifikasjon og utvikling av kapabiliteter finner sted. Dette gir en styrket mulighet til å få de riktige innspill tidlig i utviklingsprosessene. Sammenlignbare problemstillinger i oljebransjen har vist at nødvendig omstilling for å utnytte teknologien har blitt en akilleshæl og kostnadene har eksplodert. Dette har vært forårsaket av manglende evne til å omstille drift og ikke skyldes kapitalutgifter forbundet med teknologien. Norske nettselskaper står nå foran de samme utfordringer og dette prosjektet skal gjennom å utvikle en forståelse for kompetansebehovet, nødvendige evner og egenskaper i organisasjonene og nye måter å jobbe på i selskapene, bidra til at man er rustet til å møte denne utfordringen.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi