Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Bærekraftig Biogass - Økt markedspotensial, nye anvendelser og nye substrater for biogass og biogjødsel

Alternativ tittel: Sustainable Biogass - Increased market potential, New Applications and New substrates for biogass and biofertilizer

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektnummer:

269444

Prosjektperiode:

2017 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Samarbeidsland:

Siden oppstart våren 2017 er det gjennomført aktivitet i alle arbeidspakkene i henhold til plan for prosjektet. I arbeidspakke I er det gjennomført to større kartlegginger blant grøntprodusenter for å få oversikt over tilgang på biogassressurser fra grønnsaksproduksjon rundt Oslofjorden som potensielt kan være aktuell som substrat for biogassproduksjon. Disse dataene har blitt ferdig analysert i løpet av vinteren 2019, og det er gjennomført forsøk med mottak av substrat fra produsenter av noen hovedtyper grønnsaker. Det er gjennomført laboratorieforsøk og pilotforsøk på USN og NMBU for ulike typer substrater, i første rekke tørre biogassubstrater, som bla. hestegjødsel i kombinasjon med halmpellets, men også med substrater fra fruktpresserier. I arbeidspakke II er det testet ny metodikk for analyser og karakterisering av plast/mikroplast i biogjødsel, og det er gjennomført analyser av kontrollprøver tilsatt plast og sammenholdt med biogjødelprøver fra anleggene som deltar i prosjektet. Det er også gjennomført analyser av mikro- og makroplast i biogjødsel fra DMF, og på jorder der biogjødsel har blitt spredd. Som følge av analysene er det installert et nytt anlegg for å separere ut plast fra biogjødsel ved biogassanlegget på DMF. Det er gjort forsøk med opptak av mikroplast i meitemark under kontrollerte former på Nibio og målt innhold i avføring. I arbeidspakke III er ulike teknologier for rensing av CO2 fra biogass vurdert, og det er også gjennomført vurderinger av markedsbehov og krav til egenskaper for CO2 for ulik anvendelse. Det er gjort analyser av CO2 fra oppgradert biogass for å teste egenskapene. Det er i forbindelse med prosjektet installert et nytt drivhus for tomatdyrking ved DMF legget, og hvor CO2 nå blir ført inn i drivhuset som CO2 kilde for planteproduksjon. Produksjonen av tomater skjer nå i fullskala ved drivhuset, og det høstes både tomater og erfaringer fra kombinasjonen av tomatproduksjon og biogassproduksjon. Arbeidspakke IV har sammenstillet data fra de tre biogassanleggene i prosjektet for å kunne gjennomføre LCA-studier. Det er gjennomført en vurdering av PCR-regler for biogass og biometean som grunnnlag for miljødeklarasjon Type III. Det er laget et utkast til internasjonal PCR som skal brukes i utviklingen av EPD-er og det er samlet inn data og gjort analyser som har ledet frem til EPD-er for biogjødsel og biogass fra DMF. I arbeidspakke V blir det utviklet forslag til et nasjonalt system for opprinnelsesgarantier for biogass som skal testes i løpet av 2019. Møter har blitt gjennomført med en rekke interessenter, både fra myndigheter og bransjeforeninger i løpet av vinteren 2019. Det er gjennomført analyser av miljø- og ressurseffektiviteten til biogassproduksjon ved Greve, med fokus på både avfallstjenester, biogass- og biogjødselproduksjon og leveranser av bio-CO2. Det er gjennomført flere foredrag og kursopplegg for å formidle erfaringer og resultater fra prosjektet for relevante målgrupper, både nasjonalt og internasjonalt. Det er etablert en referansegruppe for prosjektet som hadde sitt første møte på DMF i august 2018 og som vil ha sitt siste møte i Oslo våren 2020. Prosjektet ble behørig presentert på den nordiske biogasskonferansen i Oslo i april 2019, med både foredrag og postere. For intern formidling er det etablert et system med hjemmesider under BaseCamp for å arkivere og formidle filer og informasjon. Det er også laget en egen hjemmeside for prosjektet og et felles foilsett for presentasjon eksternt. Det er laget en videofilm om biogass som del av en sirkulær samfunnsutvikling i samarbeid med Avfallsforsk, som ledd i formidlingen fra prosjektet. Kunnskapssenteret ved DMF er under etablering og vil bli et viktig element i formidling av kunnskap om biogass og sirkulærøkonomi fremover.

Prosjektet har gitt resultater som vil ha stor betydning for den videre utvikling av biogassvirksomheten for biogass-sektoren i Norge. Det er dokumentert potensial for å ta i bruk nye substrater som kan gi økt biogassproduksjon. Det er dokumentert utfordringer knyttet til bruk av plast for innsamling og gjenvinning av matavfall som vil bli benyttet til å finne bedre løsninger på avfallshåndteringen. DMF har installert nye løsninger for bedre utsortering av plast fra biogjødsel, noe som har slått positivt ut blant kommuner som ønsker å sende matavfall til biogassproduksjon. Prosjektet har utviklet og dokumentert tekniske løsninger for å bruke CO2-gass fra biogassanlegg til å styrke planteveksten i drivhus og mulige andre formål. Både miljømessig og økonomisk kommer løsningen godt ut. Biogassens systemeffektivitet innenfor sirkulærøkonomien er grundig dokumentert, og vil styrke mulighetene for å nå frem i både offentlige og private innkjøp av drivstoff og transportløsninger fremover.

Den overordnede ideen med prosjektet er å øke biogassproduksjonen i Norge, gjennom å sikre miljø- og ressursmessig optimale verdikjeder for biogass, samt styrke markedsposisjonen for biogass og biogjødsel. Dette skal oppnås gjennom fem konkrete innovasjoner: - Utvikle prosesser og systemer for å ta i bruk flere typer ressurser fra avfall, landbruk, grønt- og fiskerisektoren som substrat ved DMF og RBA. -Utvikle og iverksette metoder for å minimere innhold av skadelig elementer (mikroplast mm) eller farlige stoffer i bioresten fra DMF og RBA, samt sikre sporbarhet bakover i verdikjeden for å kunne garantere kvaliteten på bioresten. - Utvikle systemer og løsninger for CO2-håndtering ved biogassanlegg, gjennom å ta i bruk gassen i drivhus for planteproduksjon, samt andre relevante løsninger. -Utvikle metodikk og løsninger for miljødeklarering av biogass og biorest med basis i ISO 14025 for å dokumentere miljø- og ressursegenskapene knyttet til et biogassanlegg og dets produktportefølje (biorest som jordforbedringsmiddel eller biogjødsel, biogass som rågass eller oppgradert til drivstoff, elektrisitet eller varme, samt avfallstjenesten,dvs. behandling av matavfall og gjødsel). Miljødeklareringen vil kunne være et viktig beslutningsgrunnlag inn i private og offentlige anbudsprosesser. -Utvikle og iverksette system for opprinnelsesdeklarering av biogass der dette distribueres blandet med naturgass (tilsvarende som opprinnelsesgarantier for fornybar energiproduksjon i el-markedet), for å muliggjøre spesifikk etterspørsel for biogass og dermed bedre det økonomiske rammeverket for biogass. For biogassanleggene ligger de viktigste verdiskapingspotensialene i økt etterspørsel etter både biogass og biorest i årene fremover. I Statsbudsjettet for 2017 har Regjeringen foreslått å øke kravet til innblanding av biodrivstoff til 7%, og med en ytterligere opptrapping frem mot 2020. Etterspørselen etter biorest forventes også å øke for å erstatte torv i jord.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi

Temaer og emner

Bruk/drift av forskningsinfrastrukturPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningAnvendt forskningBioteknologiIndustriell bioteknologiEnergiBioteknologiLandbruksbioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matBioøkonomiBransjer og næringerLandbrukNaturmangfold og miljøPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningMiljøteknologiAnnen miljøteknologiBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeMiljøteknologiBransjer og næringerGlobale utfordringerTransport og mobilitetNaturmangfold og miljøMiljøteknologiNaturmangfold og miljøBærekraftig energiBransjer og næringerTransport og samferdselFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)LTP3 Bioøkonomi og forvaltningLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerPortefølje ForskningssystemetLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetEnergiEnergibruk i transport, biodrivstoffLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierBioteknologiPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Mat og bioressurserPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Innovasjon i stat og kommunePortefølje Energi og transportLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerKlimarelevant forskningPortefølje InnovasjonLTP3 Uttesting og kommersialisering av FoUMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, biodrivstoffFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergens