Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Cluster for Co-creative Service Design and Innovation

Alternativ tittel: Klynge for samskapende tjenestedesign og innovasjon

Tildelt: kr 12,5 mill.

Cluster for Co-Creative Service Design and Innovation (CCSDI) har i løpet av en femårsperiode vært et flerfaglig og tverrsektorielt nettverk med et overordnet mål om å utforske, evaluere og dokumentere samskapende tjenestedesign som tilnærming til tjenesteinnovasjon. Delmål har vært å: 1) generere kunnskap om hvordan tjenestedesign og samskaping kan fasilitere innvasjonsprosesser og om å sikre kvalitetene på etablerte metoder og verktøy, og videreutvikle disse for å adressere dagens behov og lukke kunnskapshull 2) formidle ervervet kunnskap til alle berørte interessenter lokalt og nasjonalt CCSDI har koblet ulike aktører sammen: Forskning-og utviklingsmiljø (universitet, forskningsinstitutt), offentlige helsetjenestetilbydere (kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, helseforetak), næringslivsaktører (designbyrå-og konsulentbyrå, teknologibedrifter, tjenesteleverandører) og frivilligheten/brukerorg.. Ved å koble aktører fra ulike sektorer-og fagområder har CCSDI basert seg på forskning i tillegg til erfaringsbasert kunnskap fra praksis. Aktørene har vært opptatt av å bidra til kompetanse-og kunnskapsutvikling, og til å lukke kunnskapshull. CCSDI forener samskaping med tjenestedesign og tjenesteinnovasjon, og siden oppstart har aktørene i CCSDI møttes til årlige workshops for å jobbe med sentrale tema for å utforske, dokumentere og evaluere hvordan samskapende tjenestedesign kan føre til vellykkede innovasjoner innen helse. Tidlig i prosjektet ble det gjennomført en semi-systematisk litteratur review som har vært noe av det forskningsbaserte grunnnlaget for de ulike temaene som nettverket har jobbet med. Dette har vært supplert med erfaringsbasert kunnskap fra praksis som aktørene selv har bidratt med. CCSDI identifiserte kunnskapshull behov, og gjennom en iterativ og samskapende designprosess utviklet og evaluerte vi «the CoReflect Toolkit". Dette er et konkret verktøykit der hensikten er evaluering av samskapende prosesser og ivaretar fokus på både prosess-og prosjektfremdrift, med mål om å forbedre prosesser og aktiviteter. Formålet er å gjøre innovasjonsprosesser mer konstruktive, formålstjenelige, effektive og ønskelige for de involverte partene. Refleksjon og evaluering er en sentral, undervurdert og nedprioritert del av design-og innovasjonsprosessen, og dette verktøyet er et hjelpemiddel for å få til det på en strukturert og brukervennlig måte. Toolkiten er nå tilgjengelig for alle, og er tilgjengelig på engelsk/norsk. Mer informasjon om The CoReflect Toolkit finnes på følgende ressurser: Medium.com: https://medium.com/@ccsdi/raising-the-bar-for-co-design-in-healthcare-introducing-the-coreflect-toolkit-5af48462023b Release of the CoReflect Toolkit: https://www.youtube.com/watch?v=CuJxihxw3VI The CoReflect Toolkit, evaluating Co-Creative sessions: https://www.youtube.com/watch?v=HwJpDHEWsxs The Toolkit in PDF: https://www.ccsdi.no/coreflect Miro template: https://miro.com/miroverse/coreflect-toolkit/ CCSDI har vært en viktig arena for nettverksbygging og for flerfaglig prosjektutvikling, og har utviklet flere prosjekt om tjenesteinnovasjon i helse som har lyktes med å få forskningsrådsfinansiering. Nettverket har skapt en felles konferanserarena og har arrangert konferanser der ulike aktører har møttes for å dele kunnskap, forskning og erfaringer om metoder, samskaping, og innovasjon innen helse. I løpet av prosjektperioden har CCSDI arrangert tre oppmøtebaserte/hybridkonferanser: 2019 Tjenestedesign i helse – hvordan samskaper vi fremtidens løsninger? Oppmøtebasert konferanse på Doga, Oslo 2020 From crisis to creativity & innovation: how people, healthcare & societies respond to global disruptions, and the impact for future solutions. Hybridkonferanse, Dokkhuset, Trondheim/digital live streaming 2022 CoReflection – reflections on service design, methods and innovation in health. Hybridkonferanse, Doga, Oslo/digital live streaming 2022 Digital inspiration day: Design in healthcare Digital konferanse, live streaming globalt. Arrangert av CCSDI med inviterte bidragsytere fra: • Ara Manawa, Auckland City Hospital, New Zealand • Helix Centre, London, UK • AHO, Oslo School of Architecture and Design, Norway • OCAD University Toronto, Canada I tillegg har nettverket vært en driver for forbedret og styrket samarbeid om undervisning og studentarbeid-og prosjekt mellom universitetsmiljøene, frivilligheten, offentlig sektor, næringslivet og instituttsektoren. Flere masterstudenter har skrevet masteroppgave eller prosjektoppgave tilknyttet CCSDI i løpet av prosjektperioden, og det har vært Phd stipendiater tilknyttet. CCSDI har utviklet en podcastserie "design & helse" for å løfte frem nye formidlings-og kunnskapsdelingsarenaer for de involverte miljøene. Vi har gjennomført 5 oppmøtebaserte/hybride 1-2 dagers workshoper, i hhv 2017, 2018, 2019, 2020 og 2022. Mellom de årlige workshopene har CCSDI tilrettelagt for kunnskaps-informasjons-og erfaringsdeling i form av mini-seminar og digitale wor

- kompetanseutvikling hos de ulike partnerne som har vært med i CCSDI om hvordan jobbe med utvikling av nye løsninger og innovasjoner i helse som er hensiktsmessige både med fokus på brukere, organisasjon, samfunn og teknologi - rammeverk for samskapende tjenesteinnovasjon innen helse - nytt metodeverktøy "The CoReflect Toolkit" er utviklet og tilgjengelig på markedet - bruk at metodeverktøyet "The CoReflect Toolkit" kan bidra til mer hensiktsmessige og effektive samarbeids-og utviklingsprosesser (er utviklet for helse, men er et generisk verktøy som kan benyttes i alle sektorer og bransjer) - økt samarbeid mellom offentlig sektor, næringsliv, frivilligheten, institutt og universitet - nye samarbeidsprosjekt om tjenesteinnovasjon innen helse der formålene er å adressere de store samfunnsutfordringene vi står overfor - fagutvikling og kunnskapsutveksling mellom ulike fag og sektorer

Norway faces an increasing demand for health care services and a shortage of personnel. Service innovation, digitalisation and technology introduction may enable the future provision of high quality health care. Many initiatives do however fail as they never pass the project stage. Successfully transforming health care services requires that innovations and approaches are developed drawing on research as well as different perspectives and experiences. Co-design represents an opportunity for involving a variety of actors in jointly exploring and developing innovations and new practices. The Cluster for Co-creative Service Design and Innovation (CCSDI) is an interdisciplinary and inter-sectoral cluster established to build up a nationally leading research and development environment addressing the challenges in the area. The cluster brings representatives from the primary and specialist health care and the service design sector together with researchers from service design, ICT, technology management, nursing science and medicine. This composition, supported by international experts, ensures that what is done is based on state of the art research and experiences from practice, closely related to on-going projects, and that findings can be integrated in practice and study programmes, disseminated to practitioners nationally and published internationally. Positioned at the intersection of co-design, service design and service innovation, the cluster makes use of an iterative approach modelled on innovation approaches. It involves cluster members in identifying and iteratively working on six key topics in work-groups to explore, document and evaluate how co-creative service design approaches may lead to successful service innovation in health care services. Through this five-year initiative CCSDI aims to develop new knowledge and competence on co-creative research-based service innovation that can help the health care services tackle the challenges they face.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester