Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Norwegian Primary Care Research Network

Alternativ tittel: Forskningsnettverk for primærhelsetjenesten

Tildelt: kr 65,3 mill.

Ca 70% av befolkningen er hos fastlegen sin hvert år. Likevel er det altfor lite forskning knyttet til fastlegene og deres pasienter. Infrastruktur som gir forskere effektiv tilgang til pasienter i primærhelsetjenesten og deres data har vært mangelvare. Mange pasienter ønsker å delta i studier, men får ingen anledning til dette. Dette resulterer i svært få studier, ofte med utilstrekkelig antall pasienter og/eller svært forsinket forskningsprosjekt. PraksisNett har som mål å endre denne situasjonen. Forskningsnettverk for primærhelsetjenesten er infrastrukturer for klinisk forskning som har stor suksess i utlandet. Dette sikrer effektiv inklusjon av pasienter som samtykker, og at studiene når sine mål til riktig tid. Basert på tall fra Storbritannia, tror vi at et norsk forskningsnettverk vil kunne bidra til mange flere studier i Norge. Forskningsnettverket vil motivere forskere til å utføre kliniske studier ved å understøtte forutsigbar og sikker tilgang til fastleger, pasienter og kliniske data. Vi er i gang med å etablere en infrastruktur med to gjensidig avhengige deler: A) en tjenestebasert infrastruktur som består av en koordinerende enhet og fire regionale forskningsnettverk som har kontrakt med 92 legesentre som dekker nesten 10% av befolkningen; og B) en avansert, sikret IT infrastruktur som forbinder de ulike enhetene i nettverket og legesentrene. Forskningsnettverk for primærhelsetjenesten er et felles, nasjonalt initiativ fra allmennmedisinske forskningsmiljøer. Et langsiktig mål er å koble det opp mot fremtidige tilsvarende nettverk for andre profesjoner i primærhelsetjenesten. Vi er i gang med forskningsprosjekter. Vi forventer at denne infrastrukturen vil resultere i et høyere antall studier og bedre studier, med mer internasjonalt forskningssamarbeid.

Currently, there is no research infrastructure available enabling researchers to conduct clinical trials or otherwise access patients or patient data from primary health care in Norway. This results in very few studies, often with insufficient numbers of patients and/or severely delayed project. This challenge is positioned high on the national agenda. Primary Care Research Networks (PCRNs) are successful infrastructures for clinical research internationally, ensuring effective inclusion of patients and targets met on time. While today, only 3-4 studies/year that involve Norwegian general practice are registered in clinicaltrials.gov, the Scottish PCRN facilitates more than 60 studies annually, in a country with population and geographic structure comparable to Norway. This illustrates the huge potential for Norway. The planned Norwegian PCRN will motivate researchers to conduct clinical studies by facilitating predictable and secure access to GPs, patients and clinical data. Our goals will be realized by a hierarchically organized infrastructure comprising two interdependent layers: A) A human resource-based infrastructure consisting of a coordinating node and four interlinked regional research networks with 90 associated clinical practices; and B) an advanced, secured IT infrastructure connecting nodes and clinical practices, and providing individual access to users for data extraction and processing. Both elements of the infrastructure were successfully piloted in 2016. The Norwegian PCRN is a conjoined, nation-wide initiative, matured over several years. A long term goal is to link PCRN with future corresponding networks for other primary care professionals. We expect this infrastructure to result in better and higher number of clinical studies in Norway, including more extensive international collaboration.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt