Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Integrated treatment of hepatitis C virus infection among patients with injecting drug abuse: a randomised controlled trial (INTRO HCV)

Alternativ tittel: Integrert behandling av hepatitt C hos pasienter med injiserende rusavhengighet: en randomisert kontrollert intervensjonsstudie (INTRO HCV)

Tildelt: kr 16,7 mill.

Pasienter med rusavhengighet har høy sykdomsbyrde i tillegg til at helsetjenestene har vært mindre tilgjengelig enn for befolkningen for øvrig. I tillegg er det mindre kunnskap om helsetilstanden i denne gruppen, og om hvordan helsetjenester påvirker helseutfall. Rapporter fra klinikker som gir legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Norge tyder på at mer enn halvparten av pasientene i LAR har hatt kronisk hepatitt C virus infeksjon (HCV). Kronisk hepatitt C øker risikoen for alvorlige komplikasjoner som leversvikt og død i løpet av to til tre tiår. Selv om det finnes effektiv behandling mot hepatitt C, hadde kun en tredel av de som har kronisk hepatitt C fått behandling for dette da vi startet i 2017. For å imøtegå utfordringene med hepatitt C, var vi en gruppe som gikk sammen for å etablere en ny integrert behandlingsmodell. Hypotesen vår var at en integrert behandlingsmodell kunne nå betydelig flere personer enn standard behandling. Den integrerte behandlingsmodellen besto i å starte behandling parallelt med annen oppfølging for ruslidelse med en forenklet modell som krevde mindre blodtaking, minimalt med reisetid, håndtering av helsepersonell som personene allerede kjente, og koordinering opp mot annen behandling for å gjøre det enklest mulig å følge opp. Dette satte vi i gang i både Bergen og Stavanger. Vi testet dette med en randomisert studie med 298 personer der halvparten fikk integrert behandling og den andre halvparten fikk standard behandling ? alle med moderne direktevirkende medikamenter. Resultatene stemte godt med hypotesene vi hadde. Blant de som fikk integrert behandling startet 98% opp med behandling for hepatitt C mens 77% startet opp blant de som fikk standard behandling. Gjennomsnittlig startet behandlingen opp over dobbelt så raskt hos de som fikk integrert behandling. Videre så vi at 83% av de som fikk integrert behandling ble virusfrie (kurert for hepatitt C) sammenlignet med 64% av de som fikk standard behandling. Gjennomsnittlig ble tid fram til personene ble virusfrie halvert hos de som fikk integrert behandling. Det var ingen alvorlige hendelser som ble antatt å være relatert til behandlingen. Vi så at behandlingen virket godt både for kvinner og menn, blant de som fikk legemiddelassistert rehabilitering og de som fikk kommunale tjenester, blant de yngste og de eldste rusavhengige, både hos de med stabil og ustabil boligsituasjon, og blant de som fortsatt injiserte rusmidler. Dersom en slik behandlingsmodell oppskaleres, vil dette kunne bidra til å gjøre det mulig å eliminere hepatitt C; både lokalt, nasjonalt og på sikt også internasjonalt.

Patients with drug addiction have a high disease burden, generally have more difficulties in obtaining adequate health care compared with the general population, on top of knowledge gaps on health status and how to deliver ¬proper treatment and follow-up. Reports from clinics delivering opioid substitution therapy (OST) in Norway indicate that more than half of the patients receiving OST have a chronic hepatitis C virus infection (HCV). Chronic HCV substantially increases the risk of severe complications such as liver failure and death within two to three decades. However, only around 14% of OST patients with chronic HCV have received HCV treatment yet. Thus, there is a need for new approaches to reach more of patients with drug addiction in need of treatment while ensuring high-quality care. To succeed in this, a model of health care focusing on interdisciplinarity, accessibility, close and frequent follow-ups, seems to be necessary. Such a model has been adopted by Department of Addiction Medicine in Bergen and OST in Stavanger, which is unique in a national and international perspective. This makes it an excellent platform to test out integration of HCV treatment aiming to improve health and life span of a vulnerable group, and at the same time gathering knowledge which traditionally has been difficult to obtain. We will conduct a large randomised controlled clinical trial where we will assess integrated HCV treatment within the OST clinics compared to standard treatment. We will develop a regional OST data registry and biobank as part of the data collection, which will contribute to future research and evidence on drug addiction. The large regional collaboration in this research project between several institutions in Bergen, Stavanger and Sandnes including specialist and municipal primary health care, strong involvement of user organisations, as well as researchers from Bergen, Stavanger and Oslo, could establish a model for potential future national scale-up.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering