Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Innovasjonsregion Telemark 2017-2019

Alternativ tittel: Innovation region Telemark

Tildelt: kr 10,7 mill.

Innovasjonsregion Telemark skal hjelpe bedriftene i utvikling av metodikk, tilføre kompetanse som bedrer innovasjonsprosessene og forankre bruk av virkemiddelapparatet strategisk i bedriftene. Innovasjonsregion Telemark tilbyr et proaktivt veilederkorps som gjennom ulike virkemidler søker å hjelpe bedrifter til kunnskapsbasert utvikling med utgangspunkt i bedriftenes strategi innenfor temaene: Klima, miljø og energi - Grønn industrivekst Kultur, reiseliv og opplevelser - Bærekraftig opplevelsesnæring Helse og velferd - Innovativ helsenæring Innovasjonsregion Telemark videreutvikler arbeidet med kompetansemegling for bedrifter og nettverk. Et bredt sammensatt korps av veiledere fra regionale kunnskapsmiljø arbeider sammen om å tilby bedriftene relevant kunnskap og kompetanse. Utfordringene som skal løses blir stadig mer komplekse og krever samarbeid. Fortsatt konkurransekraft og lønnsomhet i virksomhetene er avhengig av kontinuerlig fornying av kunnskap og kompetanse. Dette er en oppgave de ikke er i stand til å løse alene. Bedriftene må læres opp i å delta på samarbeidsarenaer og jobbe sammen med andre om komplekse problemstillinger.

Kompetansemeglerne er i gjennom flere ulike virkemiddel i inngrep med bedrifter og virksomheter. Innovasjonsregion Telemark bidrar til styrke kompetansemeglernes kompetanse og nettverk slik at de på best mulig måte settes i stand til å mobilisere forskningssvake virksomheter til å ta i bruk forskning i sitt innovasjonsarbeid. Universitet og instituttsektoren i regionen medvirker i prosjektet og styrker sin rolle som relevante fagmiljøer og samarbeidspartnere for bedriftene. Kompetansemeglerne er brobyggere mellom bedriftenes operative oppgaver som en del av næringsliv og instituttene og universtetssektoren (akademia) sin oppgave i å bygge kunnskap og kompetanse. Prosjektet er en viktig arena der sentrale aktører (Forskningsrådet, Forskningsrådets regionale representanter, USN, forskningsinstitutt, innovasjonsselskap, klynger og andre) utveksler erfaringer og kompetanse. Dette bidrar til å styrke sammenhengen mellom regional og nasjonal innsats for forskningsbasert innovasjon.

Telemark har landets høyeste andel av doktorgrader blant forskerpersonalet i næringslivet. Fylket har også har en FoU-innsats per sysselsatt som ligger over landsgjennomsnittet. FoU-veksten i næringslivet er høyere enn landsgjennomsnittet de siste ti årene. Med unntak av næringslivets FoU-aktivitet i Skien og Porsgrunn, er likevel aktiviteten lav i Telemark. Mange bedrifter mangler strategisk tenkning om bruk av forskningsbasert innovasjon. En konsekvens av dette er at virksomheter i Telemark utnytter de offentlige virkemidlene i Forskningsrådet og Skattefunn i liten grad. Det er en utbredt oppfatning at virkemiddelapparatet i Norge og i Telemark er fragmentert og lite koordinert. Mange aktører med tildels overlappende mandat gjør at det blir gråsoner. Det er behov for kompetansemeglere med god kunnskap om ulike kompetansemiljø og innsikt i virkemiddelapparatet. I tillegg er det nødvendig med forståelse for bedriftenes utfordringer for å gi god veiledning, og føre bedriftene inn i forskningsbasert innovasjon. Innovasjonsregion Telemark skal innta en tydeligere rolle, og få en tydeligere profil ved at antall meglere og miljø reduseres, og ved at målformulering spisses og blir klarere: Flere små og mellomstore bedrifter (målgruppebedrifter) skal nyttiggjøre seg forskningsbasert innovasjon.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene