Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i Møre og Romsdal

Alternativ tittel: Mobilization for Research-based Innovation in Møre og Romsdal

Tildelt: kr 12,4 mill.

Mobiliseringsprosjektet i Møre og Romsdal (MobPro) har som målsetning at flere av regionens bedrifter og kommuner øker sine evner til å fornye og konkurrere ved hjelp av systematisk og forskningsbasert innovasjon. Kravet om hurtig fornyelse og forbedringer i et næringsliv som i høy grad opererer på en global konkurransearena, krever entreprenørskap, utvikling og anvendelse av ny kunnskap og teknologi. Også kommunenes roller som tjenesteyter og tilrettelegger for samfunnsutvikling, krever innovasjon. Kompetansemegling kombinert med forprosjektmidler, er virkemiddel for å få bedrifter og kommuner til å ta i bruk forskningsbasert innovasjon. Tre kunnskapsparker i henholdsvis Kristiansund, Molde og Ålesund, samt Møreforsking, er engasjert for å drive kompetansemegling. I tillegg har høgskolene i Volda og Molde samt NTNU i Ålesund, egne personer som driver kompetansemegling. Siden desember 2019 har kompetansemeglingen resultert i 20 nye forprosjekter finansiert av MobPro. I tillegg har kompetansemeglerne vært involvert i å mobilisere kvalifiseringsprosjekter i Regionalt Forskningsfond og til prosjekter finansierte av Forskningsrådet, primært Skattefunn. MobPro har dessuten vært pådriver i prosessen med å etablere et innovasjonsprosjekt mellom kommunesektoren og næringsliv. Alle prosjektene som MobPro har bidratt i realiseringen av, handler om fornyelser av produkter, prosesser og forretningsmodeller, og har klare ambisjoner om mer forskning i neste fase. MobPro samarbeider nært med Forskningsrådets regionale ansvarlige og Innovasjon Norge om å holde informasjonsmøter og særskilte prosjektverksteder med deltakelse fra bedrifter, kommuner, næringsklynger og FoU-miljø. MobPro arbeider tett sammen med de fire næringsklyngeprosjektene i fylket og FoU-miljøene og bidrar til å koble ulike aktører i det regionale innovasjonssystemet til kunnskapsdeling og innovasjon.

Mobiliseringsprosjektet i Møre og Romsdal (MobPro) har ført til at flere virksomheter bruker systematisk og forskningsbasert innovasjon. Det bidrar til å effektivisere driften, skaper nye produkter og tjenester og styrker konkurransekraften. Kompetansemegling kombinert med forprosjektmidler, er velegnet virkemiddel for å mobilisere bedrifter og kommuner til forskningsbasert innovasjon. I 2020 resulterte kompetansemeglingen til 20 nye forprosjekter finansiert av MobPro. I tillegg er gitt veiledning til flere av de 35 innvilgede prosjektene i Regionalt Forskningsfond i Møre og Romsdal. Også i prosjekter finansierte av Forskningsrådet IPN og IPO prosjekter samt Skattefunn, har kompetansemeglere vært involvert. Siden 2017 er det gitt bevilgning til 79 forprosjekter i MobPro. Vår oversikt viser at ca 45% av disse blir videreført i større FoU-prosjekter, primært til RFF og Forskningsrådet.

Nærheten til og bruken av «havrommet» er grunnlaget for det sterke næringslivet i Møre og Romsdal. De maritime og marine næringsklyngene har ledende bedrifter innenfor hele verdikjeden og konkurrerer på en global konkurransearena. Også ferdigvarebransjen og petroleumsbaserte næringer har sterke bedrifter og fagmiljø i regionen. Fire etablerte næringsklynger, Blue Maritime, iKuben, Legasea og Norwegian Rooms, representerer 400 bedrifter, de fleste lokalisert i Møre og Romsdal. Viktige konkurransefaktorer er innovasjon med utvikling og anvendelse av ny kunnskap. Også kommunenes rolle som tjenesteyter og tilrettelegger for samfunnsutvikling, krever i økende grad kunnskapsbasert innovasjon. De opererer på mange samfunnsområder og må innrette seg etter skiftende rammebetingelser og sine særegne behov. Bærekraftige løsninger og bruk av digitale innretninger er toneangivende drivere i innovasjonsarbeidet. Dette fremheves også i de to FoI-strategiene i regionen. Møre og Romsdal må evne og videreutvikle de praksisnære prosessene som preger vårt nærings- og arbeidsliv i kombinasjon med systematisk FoI-arbeid. MobPro vil arbeide for å mobilisere til forskningsbasert innovasjon både i næringslivet og i kommunal sektor. Følgende virkemidler vil bli brukt: - Kompetansemegling - En til en eller i nettverksmøter/prosjektverksted der flere bedrifter/kommuner og FoU-miljø deltar. Fagfolk fra tre regionale innovasjonsselskap, Møreforsking, de to høgskolene ihhv. Volda og Molde samt NTNU i Ålesund inngår i kompetansemeglerteamet. - Forprosjekter - I bedrifter og kommuner som er i et tidlig prosjektforløp med forskningsbasert innovasjon og som i liten grad har benyttet FoU tidligere. - Mobilitet - For utveksling av fagfolk mellom bedrift/kommune og en FoU-institusjon. Samspill med virkemiddelapparatet i regionen er også en viktig aktivitet, særlig i forhold til RFF, forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene