Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

VIT - virkemidler for FoU og innovasjon i Troms

Alternativ tittel: VIT

Tildelt: kr 9,8 mill.

VIT, Virkemidler for FoU og innovasjon i Troms, er finansiert gjennom FORREGION-programmet og Troms og Finnmark fylkeskommune. Prosjektet er tuftet på strategien «Arktisk innovasjon, FoUoI-strategi for Troms». VIT har fire satsingsområder; rom/jord, marine ressurser, reiseliv og leverandørindustri. Virkemidlene i prosjektet er forprosjekt, kompetansemegling og næringslivsmentor, og målgruppen er bedrifter i Troms-regionen. Forprosjekt i bedrift er et viktig lavterskel virkemiddel for bedrifter uten eller med liten erfaring fra forskersamarbeid. VIT har en målsetning om å bidra til syv forprosjekter i 2020. Det er fire kompetansemeglere tilknyttet VIT. Disse dekker hvert sitt geografiske område. Bedriftene i Troms-regionen får dermed gratis bistand til å finne riktig virkemiddel og forskningsmiljø. Næringslivsmentor har vært en populær ordning siden den ble lansert under VRI-perioden. Under denne ordningen frikjøpes næringsliv for å kunne bidra inn i UoH-sektoren. Næringslivsmentorer har vært med å skape mye publisitet rundt både UiT og VIT, og flere av mentorene har hatt stor betydning for universitetets næringslivssamarbeid. Målet å tilsette seks næringslivsmentorer.

Se vedlagt årsrapport.

VIT er Troms sitt FORREGION-prosjekt, og er en videreføring av VRI-programmet. En kartlegging utført av NORUT viser at mobilisering og samhandling har hatt effekt i regionen. Kartleggingen viste blant annet at flere bedrifter bruker forskning, at offentlige aktører, forskningsmiljøer og bedrifter i større grad samarbeider, samt at hindringer for å ta i bruk virkemidler er mindre enn tidligere. Samtidig viser tall fra Norges Forskningsråd at FoU-intensiteten i næringslivet i Troms, forstått som totalt egenutført FoU pr. sysselsatt, fortsatt er relativt svak. Gjennom ulike virkemidler arbeider VIT for å skape sterkere relasjoner mellom næringslivet i Troms og FoU-miljøer. Målet er å stimulere til økt forskningsbasert innovasjon, for å på denne måten styrke virksomhetene i regionen. VIT bidrar til å operasjonalisere Troms fylkeskommunes strategi «Arktisk innovasjon; FoU-strategi for Troms». Strategien har fire satsningsområder: Rom/jord, Marine ressurser, Reiseliv og Leverandørindustri. «Arktisk innovasjon» peker på tre fortrinn for regionen: Politisk fokus på nordområdene, Naturgitte fortrinn og Kunnskap. Alle disse fortrinnene forutsetter bærekraft, og bærekraftbegrepet står dermed sentralt i strategien. Troms fylkeskommune søker nå om en 1-årig forlengelse av VIT. I forlengelsesperioden vil VIT fortsette arbeidet med mobilisering til forskningsbasert innovasjon. Samtidig skal det forberedes for et felles FORREGION-prosjekt med Finnmark - ettersom de to fylkene skal slås sammen 01.01.2020. Med bakgrunn i læringen fra VITs to første prosjektår, og for å få ny kunnskap om ulike virkemidler, vil det gjøres enkelte justeringer av prosjektet i forlengelsesperioden.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene