Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobiliseringsprosjektet i Finnmark 2017-2019 - FORREGION

Alternativ tittel: Mobiliseringsprosjektet i Finnmark 2017-2019 - FORREGION

Tildelt: kr 8,9 mill.

Økt samarbeid med FoU-miljø har bidratt til å styrke innovasjonsevnen og konkurransekraften for næringslivet i Finnmark. Mobiliseringsprosjektet har tatt i bruk virkemidler som stimulerer næringslivet til økt bruk av FoU i sitt utviklingsarbeid og har hatt Finnmark fylke som geografisk avgrensning, mål- og virkeområde. Mobiliseringsprosjektet har rettet seg mot to innsatsområder: 1) Bedrifter i verdikjedene tilknyttet naturressurser og naturgitte fortrinn og 2) Styrking av bedriftsnettverk og klynger. Gjennom nettverksmøter og forprosjekter er flere av klyngene våre styrket. Vi ser i tillegg at flere av Finnmarksbedriftene har et større fokus på forskning i sine utviklingsprosjekter. UiT har økt sin relevans som kunnskapsprodusent for næringslivet, blant annet gjennom vår finansiering av næringslivsmentorene, men også gjennom studentmobilitet. Dette har bidratt til at studenter i større grad har fått kjennskap til næringslivet i Finnmark. Vi tror og håper at en virkning av dette er at flere studenter velger å bli igjen i Finnmark etter endt studie. Dette vil på sikt kunne bidra til å bygge/sikre kompetansen i Finnmarksbedrifter. Vi ser etter endt prosjektperiode konkrete resultater av alle de nettverksmøtene som ble gitt tilsagn til i FORREGION Finnmark. Flere av forprosjektsøknadene har sitt utspring i nettverksmøtene og flere av forprosjektene har ledet til andre større prosjekt. Det har vært et godt prosjekt for Finnmark, men det er fortsatt bedrifter og miljøer i Troms og Finnmark som har stort potensiale for FoU-drevet innovasjonsarbeid og flere kompetansemiljøer har stort vekstpotensial. En regionalt tilpasset satsing som stimulerer slike bedrifter og miljøer til i sterkere grad å ta i bruk FoU i sitt utviklingsarbeid, er derfor fortsatt nødvendig i det nye storfylket. Satsing på næringsrettet forskning er et viktig strategisk grep for fortsatt vekst og utvikling.

Prosjektet har gitt næringslivet et økt fokus på forskning i sine utviklingsprosjekter og derigjennom mulig bidratt til å sette i gang prosjekter som ellers ikke ville funnet sted. Prosjektet har også gitt bedrifter erfaring med hva forskning er, noe som har bidratt til å gjøre dette mindre "farlig" i videre prosjektarbeid. Dette er viktig da det senker terskelen for å benytte FoU, og vil videre kunne gjøre at bedrifter skaper produkter og tjenester som ellers ikke ville blitt til uten samarbeid med FoU. Prosjektet har også bidratt til at offentlig sektor har fått et større fokus på FoU som et viktig verktøy i næringsutvikling, både internt og eksternt. Ved å ha et fokus på mobilitet, og særlig næringslivsmentorene har vi bidratt til at universitetet og næringslivet har kommet tettere på hverandre. Dette har bidratt til at universitetet vil kunne skape kunnskap som er mer relevant for omgivelsene.

Prosjektet skal bidra til økt samarbeid med FoU-miljø og derigjennom styrke innovasjonsevnen og konkurransekraften til næringslivet i Finnmark. Prosjektet skal fortsette å ta i bruk virkemidler som stimulerer næringslivet til økt bruk av FoU i sitt utviklingsarbeid. Prosjektbeskrivelsen presenterer prioriteringer og arbeidsmåter i Finnmark fylkes regionsatsing for 2020. Prosjektet har Finnmark fylke som geografisk avgrensning, mål- og virkeområde. FORREGION Finnmark retter seg mot to innsatsområder: 1) Bedrifter i verdikjedene tilknyttet naturressurser og naturgitte fortrinn og 2) Styrking av bedriftsnettverk og klynger. Langsiktige mål i RUP Finnmark fordrer at kompetanse og evnen til innovasjon økes. Gjennom prosjektets to første år er kapasitet, kompetanse og interesse for samarbeid med FoU styrket i næringslivet. Det er imidlertid et stort potensiale for at enda flere bedrifter og miljøer i Finnmark jobber med FoU-drevet innovasjonsarbeid og flere kompetansemiljøer har stort vekstpotensial. En regionalt tilpasset satsing som stimulerer slike bedrifter og miljøer til i sterkere grad å ta i bruk FoU i sitt utviklingsarbeid, er derfor fortsatt nødvendig i Finnmark. Satsing på næringsrettet forskning er et viktig strategisk grep for fortsatt vekst og utvikling.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene