Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ACCESS Life Course Database: Upgrade and Expansion

Alternativ tittel: Databasen ACCESS Life Course

Tildelt: kr 11,8 mill.

Alders- og livsløpsstudier er et viktig forskningsområde for samfunnsvitenskapelige og helsefaglige disipliner. Slike studier, der de samme personer følges over lengre tid, har vært mangelvare, særlig i norsk samfunnsvitenskapelig forskning. Med infrastrukturprosjektet ACCESS Upgrade får forskere og studenter tilgang til oppdaterte longitudinelle livsløpsdata for mer enn 11 000 kvinner og menn i Norge. Dataene som ligger til grunn for infrastrukturen kommer fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG). Studien kombinerer survey- og registerdata som belyser viktige områder av folks liv: arbeid og pensjonering, familierelasjoner, fritid, helse og helseatferd, omsorg, livskvalitet, mm. Dataene som inngår i infrastrukturen gir enestående muligheter for å følge individer gjennom forskjellige livsfaser, analysere endringer i ulike roller gjennom livet, studere betydningen av livshendelser over tid og utforske konsekvenser av politiske reformer og demografiske og økonomiske endringer. ACCESS Upgrade bidrar dermed til å styrke datagrunnlaget for den empiriske alders- og velferdsforskningen i Norge og til å øke kunnskap til bruk i politikkutforming for utvikling av velferdssamfunnet. Gjennom infrastrukturen får forskere tilgang til dataene på nye måter som både er fleksible, sikre og brukervennlige. ACCESS Upgrade vil også legge til rette for tematiske møteplasser mellom forskere, studenter og andre interessenter. Portalen for NorLAG-dataene (norlag.nsd.no) ble lansert allerede halvveis i etableringsfasen til infrastrukturen (27. januar 2020). Med det ble den første harmoniserte versjonen av samtlige surveydata (fra tre runder med datainnsamling: 2002, 2007 og 2017) og årlige registerdata (fram til 2017) gjort tilgjengelig for forskere, undervisere og studenter. Arbeidet med kvalitetssikring og dokumentasjon av dataene har pågått kontinuerlig etter dette, og har resultert i publisering av tre oppdaterte versjoner av datamaterialet (2021, 2022 og 2023). Den siste versjonen (https://doi.org/10.18712/norlag_v4) inkluderer oppdaterte registerdata frem til 2022. Lanseringen av denne fjerde versjonen av datagrunnlaget våren 2023 markerte avslutningen av infrastrukturens etableringsfase og overgangen til driftsfasen. I prosjektets etableringsfase har hovedfokuset vært på kvalitetssikring og dokumentasjon av studien og datamaterialet, samt brukertesting, evaluering, utbedring og videreutvikling av tekniske løsninger. Dette arbeidet har foregått i regelmessig dialog med ulike brukergrupper og prosjektets campusgruppe, som har bestått av personer tilknyttet undervisningen i kvantitative metoder ved norske universiteter. I 2022 ble det også lansert en egen campusfil spesielt tilrettelagt for undervisning. Studien og dataene har i tillegg til dokumentasjonen som er tilgjengelig i portalen, blitt dokumentert gjennom en vitenskapelig artikkel publisert i 2021 i International Journal of Epidemiology: Cohort Profile: The Norwegian life course, ageing and generation study (NorLAG) (doi/10.1093/ije/dyaa280/6120386) og i en dokumentasjonsrapport publisert våren 2023 (https://hdl.handle.net/11250/3065140). Brukere og andre interesserte holdes oppdatert om utviklingen i infrastrukturen gjennom workshops, foredrag, nyhetsbrev og nettsiden (NorLAG-portalen). Fra 1. mai 2023 gikk prosjektet inn i driftsfasen hvor både brukerstøtte og kommunikasjon, samt vedlikehold av de tekniske løsningene i portalen som sikrer lagring og deling av data vil videreføres. Vertskapet for infrastrukturen er delt mellom Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, som står bak NorLAG studien, og SIKT – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.

This infrastructure project represents an upgrade and expansion of the ACCESS Life Course Database, which aims at facilitating free access to up-to-date, quality assured longitudinal, social science, life course data. Adding new survey and register information constitutes an expansion of the previous ACCESS infrastructure from two to three survey waves and from 10 to 20 years of register data. An important endeavor is to enable increased sharing of these data and integrate them With previous waves. This requires comprehensive data management: data must be cleaned, validated, documented, harmonised with previous waves of survey and register data, and organised and stored in a manner that optimises use for external users. Such efforts require concerted action, a combination of in-depth scientific knowledge and technological innovations in data archiving, embedded in a collective infrastructure. Project partners NOVA and NSD propose a clear sequence of data curation and procedural steps for the establishment phase of the upgraded ACCESS infrastructure: Project management, Data processing, Data documentation, Data storage and sharing solutions, and User communication and involvement. This way, ACCESS Upgrade provides a powerful tool for research and education in Norway, as well as for international research collaborations addressing challenges associated with population ageing. The infrastructure will provide a platform for data sharing between research communities in Norway, which is important for moving a field forward in a way that neither group can do on its own. To facilitate use beyond research, and contribute to evidence-based policy making, ACCESS Upgrade will incorporate specific dissemination activities to engage civil society, industry, policy makers and other stakeholders.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder