Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ACCESS Life Course Database: Upgrade and Expansion

Alternativ tittel: Databasen ACCESS Life Course

Tildelt: kr 11,8 mill.

Livsløpsstudier er et viktig forskningsområde for samfunnsvitenskapelige og helsefaglige disipliner. Slike studier, der de samme personer følges over lengre tid, har vært mangelvare i norsk forskning. Med infrastrukturprosjektet ACCESS Upgrade får forskere og studenter tilgang til oppdaterte longitudinelle livsløpsdata for mer enn 11 000 kvinner og menn i Norge. Dataene som ligger til grunn for infrastrukturen kommer fra den Norske studien om Livsløp, Aldring og Generasjon (NorLAG). Studien kombinerer survey og registerdata som belyser viktige områder av folks liv: helse og helseatferd, arbeid og pensjonering, familierelasjoner, fritid, omsorg og livskvalitet. Dataene gir enestående muligheter for å følge individer gjennom ulike livsfaser, for å analysere endringer i ulike roller gjennom livet og betydningen av livshendelser over tid. De vil også gjøre det mulig å analysere konsekvenser av politiske reformer og av demografiske og økonomiske endringer. ACCESS Upgrade vil dermed styrke datagrunnlaget for den empiriske velferdsforskningen og gi økt kunnskap til bruk i politikkutforming for utvikling av velferdssamfunnet. Forskere vil få tilgang til dataene på nye måter som både er fleksible, sikre og brukervennlige. Infrastrukturen skal også legge til rette for tematiske møteplasser mellom forskere, studenter og andre interessenter. Den 27. januar 2020 ble den nye NorLAG-portalen (norlag.nsd.no) lansert. Dermed har forskere og studenter fått tilgang til samtlige data fra NorLAG ? både surveydata fra tre runder med datainnsamling (for årene 2002, 2007 og 2017) og årlige registerdata fram til 2017 ? allerede halvveis i etableringsfasen av ACCESS Upgrade. Datahåndtering, kvalitetssikring og design har stått sentralt i 2018 og 2019. Kvalitetssikringen av dataene har fortsatt i 2020 og vil fortsette fremover. I 2020 har hovedfokuset vært på dokumentasjon av studien og datamaterialet, samt evaluering, utbedring og videreutvikling av tekniske løsninger. Studien og dataene har blant annet blitt dokumentert gjennom en vitenskapelig publikasjon i det anerkjente (nivå 2) tidsskriftet International Journal of Epidemiology: Cohort Profile: The Norwegian life course, ageing and generation study (NorLAG) (doi/10.1093/ije/dyaa280/6120386). Vertskapet for infrastrukturen er delt mellom Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, som står bak NorLAG studien, og Norsk Senter for Forskningsdata (NSD), Norges nasjonale arkiv for forskningsdata.

This infrastructure project represents an upgrade and expansion of the ACCESS Life Course Database, which aims at facilitating free access to up-to-date, quality assured longitudinal, social science, life course data. Adding new survey and register information constitutes an expansion of the previous ACCESS infrastructure from two to three survey waves and from 10 to 20 years of register data. An important endeavor is to enable increased sharing of these data and integrate them With previous waves. This requires comprehensive data management: data must be cleaned, validated, documented, harmonised with previous waves of survey and register data, and organised and stored in a manner that optimises use for external users. Such efforts require concerted action, a combination of in-depth scientific knowledge and technological innovations in data archiving, embedded in a collective infrastructure. Project partners NOVA and NSD propose a clear sequence of data curation and procedural steps for the establishment phase of the upgraded ACCESS infrastructure: Project management, Data processing, Data documentation, Data storage and sharing solutions, and User communication and involvement. This way, ACCESS Upgrade provides a powerful tool for research and education in Norway, as well as for international research collaborations addressing challenges associated with population ageing. The infrastructure will provide a platform for data sharing between research communities in Norway, which is important for moving a field forward in a way that neither group can do on its own. To facilitate use beyond research, and contribute to evidence-based policy making, ACCESS Upgrade will incorporate specific dissemination activities to engage civil society, industry, policy makers and other stakeholders.

Aktivitet:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt