Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Future distribution and transmission electrical grid components lab

Alternativ tittel: Høyspenningslaboratorier for fremtidens kraftkomponenter

Tildelt: kr 29,3 mill.

ElpowerLab vil være en nasjonal og internasjonal ressurs for forskning for fremtidens kraftkomponenter og relaterte temaer. Forskningsinfrastrukturen vil bli gjort tilgjengelig for nasjonale og internasjonale forskere, og industri. Målet er å utvikle pålitelige, komponenter for elektrifisering av samfunnet og fremtidens energisystemer ved å øke forståelsen for grunnleggende høyspenningsfenomener og aldringsmekanismer som er relevante for den belastningen som forventes i fremtiden. ElpowerLab består av en samling spenningspuls- og strømkilder for å emulere påkjenninger fra kraftelektronikk og dynamiske laster, ultraraske kameraer og karakteriseringsutstyr for å undersøke høyspenningsfenomener på nanosekund tidsskala og et karakteriseringslaboratorium for å undersøke elektriske, mekaniske og kjemiske egenskaper i materialer. ElpowerLab vil bidra med å løse følgende FoU-utfordringer: - Hva vil forventede elektriske belastningsmønstre og påkjenninger i fremtidens strømnett være? - Hvordan påvirker innføringen av distribuerte fornybare kilder påkjenninger og belastningsmønstre? - Hvordan vil elektrifiseringen av samfunnet øke driftspåkjenningene? - Hvilke teknologier vil gi de forventede påkjenningene? - Forståelse av aldrings- og pre-nedbrytningsfenomener i relevante materialer, isolasjonssystemer og komponenter, og hvordan disse påvirkes av relevante påkjenninger og belastningsmønstre. - Design og utvikling av passende testteknikker og protokoller for fremtidens primærkomponenter. - Legge til rette for kunnskapsbasert utvikling av pålitelige, høytytende materialer og komponenter som motstår fremtidens belastninger. Detaljer om utstyr og tilgang finnes på www.sintef.no/projectweb/elpowerlab.

The project seeks to establish a national and international resource for research on the future electric grid components and related topics. The laboratory facility will be made available to national and international researchers and industry. The aim is to develop reliable electric power apparatuses for future energy systems by increasing the understanding of fundamental high voltage breakdown phenomena and aging mechanisms relevant to electrical load patterns and stresses expected in future power (and renewables) grids. The following R&D challenges are identified: - What will be the anticipated electrical load patterns and stresses in future power grids? - How will the introduction of distributed renewable sources affect the stress and load patterns? - How will the electrification of the transport sector increase the service stress? - What are the key technologies needed that will provide the anticipated stresses? - An understanding of the aging and pre-breakdown phenomena in relevant materials, insulation systems and components, and how these scale/ are influenced by relevant stresses and load patterns. - Design and development of appropriate testing techniques and protocols for primary components in the future grid. - Provide knowledge bases for development of reliable and high-performing materials and components that can withstand the future stresses from renewables and the power grid.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder