Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

FORREGION 2017-2019: Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i Buskerud

Alternativ tittel: FORREGION: Mobilization 2017-2019

Tildelt: kr 11,5 mill.

Det ble et annerledes år for prosjektet på grunn av Covid 19 pandemien. Pandemien ga store utfordringer for næringslivet og vi ser at kometansemeglerne fikk en viktig rolle overfor bedriftene. Forregion i Buskerud har i 2020 hatt stor aktivitet innenfor de fire tematiske satsingsområdene; Nye anvendelse av teknologi, Miljø og energi, Reiseliv og opplevelsesnæring og Helse- og velferdsteknologi. Hovedmålsetningen er å hjelpe små- og mellomstore bedrifter til økt anvendelse av forskningsdrevet innovasjon. Prosjektets tre virkemidler, kompetansemegling, nettverksmøter og forprosjekter, utfyller hverandre godt. Kompetansemegling har vært hovedvirkemiddel i 2020. Kompetansemeglerne har vært i kontakt med i om lag 150 bedrifter, det er gjennomført 14 nettverksmøter og det er meglet til 13 forprosjekter i Forregion. Meglere har vært involvert i 16 søknader som er sendt RFF Viken og i tillegg meglet til flere av forskningsrådets utlysninger. Det er sendt 25 skattefunnsøknader og resultatene viser i tillegg at kompetansemeglerne er i dialog med flere bedrifter om å benytte denne rettighetsbaserte ordningen. Vår er erfaring er at det er tidkrevende å mobilisere forskningsumodne bedrifter, men at jevn og forutsigbar satsing på kompetansemegling gir resultater. Kompetansemeglernes aktivitet har også i 2020 bidratt betydelig til flere innovasjonsprosjektsøknader til andre deler av virkemiddelapparatet. Viken fylkeskommune erfarer at prosjektet begynner å bli godt kjent i Viken og flere av innovasjonsaktørene som næringsklyngene, næringshagene, næringsforeningene, innovasjonsselskapene og inkubatorene støtter opp omkring målsetninger og aktiviteter vi har i prosjektet.

Det er meglet i 15o bedrifter Det er gjennomført 14 nettverksmøter Det er innvilget 13 forregionsøknader om forprosjekt Det er innsendt 16 prosjekter til RFF Viken der kompetansemegler har vært involvert. I tillegg har vi følgende effekter: Økt fokus på verdien av samhandling mellom FoU aktører og bedrifter i Viken. Små- og mellomstore bedrifter innenfor de fire satsingsområdene har fått økt kompetanse til å gjennomføre forskningsbaserte innovasjonsprosjekter. Økt samhandling mellom klynger, gründere og Fou-miljøer i Viken Flere tildelinger fra Forskningsrådet av forskningsprosjekter der SMBer i Viken er deltagere. God uttelling i RFF Viken der Forregion har vært involvert Synergieffekter med andre programsatsinger i Viken.

Buskerud fylkeskommune (BFK) skal gjennom forlengelse av mobiliseringsprosjektet fortsette å bidra til økt forskningsbasert innovasjon i små- og mellomstore bedrifter innenfor definerte tematiske områder; nyere anvendelser av teknologi, helse- og velferdsteknologi, miljø og energi og reiseliv og opplevelsesnæringer i Viken. Satsingsområdene i FORREGION Buskerud er forankret i både FOU og innovasjonsstrategi 2017-2020 og Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2020. Prosjektet viderefører bruk av tre virkemidler; kompetansemegling, nettverksmøter og forprosjektmidler. Erfaringer fra 2017-2020 viser at det er ressurskrevende å jobbe med forskningsumodne bedrifter. Kompetansemeglingsbudsjettet økes derfor i 2020. Dette vil gjøre det mulig å jobbe tettere med bedrifter som har vært gjennom forprosjekt i FORREGION, samtidig som vi holder trykket oppe mot nye bedrifter i målgruppen. Det er viktig å følge opp bedrifter med tildelt forprosjekt i FORREGION slik at vi får disse til å videreutvikle kontakt med FoU miljøet de har hatt samarbeid med. Forprosjekter har vært et svært godt virkemiddel for små og mellomstore bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Det legges opp til mer arbeid for gode forprosjekter med potensial for videreutvikling til hovedprosjekter i 2020. Noen ønskede og forventede resultater og effekter ved videreføring av mobiliseringsprosjektet i 2020: 1)Fylkeskommunens målrettede mobilisering for forskningsdrevet innovasjon bidrar til økt fokus på verdien av samhandling mellom FoU aktører og bedrifter. 2) Små- og mellomstore bedrifter innenfor de fire satsingsområdene får økt kompetanse til å gjennomføre forskningsbaserte innovasjonsprosjekter. 3) Økt antall SkatteFUNN prosjekter i Buskerud .4) Flere søknader fra Buskeruds små- og mellomstore bedrifter til regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer og flere tildelinger fra Forskningsrådet der SMBer i Buskerud er deltagere. 5) Økt verdiskapning og flere arbeidsplasser

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene