Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til forskingsbasert innovasjon i Sogn og Fjordane 2017-2019

Alternativ tittel: Mobilization for research-based innovation in Sogn og Fjordane 2017-2019

Tildelt: kr 9,7 mill.

Bakgrunnen for prosjektet er Forskingsrådet si ordning Regional satsing for forskingsbasert innovasjon 2017-2019 (FORREGION) og framhald i 2020, saman med fylket sitt behov for å mobilisera sterkare til bruk av FoU for å nå måla om berekraftig verdiskaping. Det regionale hovudmålet var 1% vekst i folketalet kvart år. Prosjektet er spesielt forankra i verdiskapingsplanen, der målet er 100 fleire arbeidsplassar i året. Prosjektet bygger på røynslene frå tre tidlegare VRI-program, røynslene frå 2017 og 2018, og anna FoU-arbeid knytt til RFF Vestlandet, Forskingsrådet og EU sine FoU-program. Søknaden er tilpassa vårt regionale innovasjonssystem. Me er eit lite fylke i FoU-samanheng. Historisk er det få bedrifter i fylket som brukar FoU. Derfor vil me også satsa sterkt på rekruttering, som del av mobiliseringa. Vi vil prioritera verdikjedebedriftene for næringane fornybar energi og energisparing, landbruk, reiseliv og sjømatnæringa. VRI4 skal mobilsera bedrifter til auka bruk av FoU for biologisk og teknologisk utvikling av nye løysingar for grøn omstilling og berekraft i desse næringane og inkludert verdikjedene. Her er det stort potensial for auka innovasjonsaktivitet og samarbeid med FoU-miljø. Vi vil ta i bruk verkemidlane kompetansemekling, nettverksmøte, mobilitet og FoU-prosjekt (forprosjekt). FoU-startpakken er skifta ut med ordninga Forskar til låns. I arbeidsgruppa er sett saman med personar med kompetanse innan både regionale, nasjonale og internasjonale FoU-program. Vi har også med ein representant frå Høgskulen på Vestlandet og næringslivet ved Njøs Frukt- og bærsenter. Dette vil sikra god samordning i høve delmåla. Samarbeid med programsatsingane i verdiskapingsplanen, vekstselskapa, Kunnskapsparken og UiH og FoU-miljøa, vil sikra oss mange gode møteplassar med bedriftene, for kommunikasjon og informasjon. I 2020 vil vi ha omfattande samarbeid og samordning med MobiFORSK (FORREGION) Hordaland. Hovudmålet i VRI4 2020 er å mobilisere og stimulere til meir forskingsbasert innovasjon, for større verdiskaping, konkurransekraft og berekraft i bedrifter. Næringslivet skal i større grad ta i bruk forskingsbasert kunnskap. Prosjektet skal redusere barrierar næringslivet har for å ta i bruk forskingsbasert kunnskap. Delmåla er mange og gode søknader til regionale, nasjonale og internasjonale FoU-program. I VRI4 har vi mange FoU-verkemiddel som vi kan tilby bedriftene. Vi vil få på plass kompetansemeklarar, som kan informera om aktuelle FoU-støtteordningar og FoU-miljø. Vi vil ha midlar til nettverksmøte, for å diskutera løysingar på problem. Samarbeid om møteplassar blir viktig. Vi vil ha midlar å tilby til små FoU-prosjekt, som kan bidra til utvikling av støtte FoU-prosjekt seinare og vi vil ha midlar til å finansiera at studentar frå Høgskulen på Vestlandet får støtte til studentoppgåver. I VRI4 vi hatt ein pilot, FoU-startpakken sidan 2017. Me den kan vi tilby bedrifter og nettverk med FoU potensiale støtte til å starta opp nye utviklingsprosessar og små analysar heilt fram til søknad om FoU-støtte. Me har god røynsle med FoU-startpakken, og trur at vi no skal sjå resultat frå denne. Partnarane i arbeidsgruppa er Forskingsrådet ved regionansvarleg, Innovasjon Norge og EU-nett Sogn og Fjordane/ Stiftinga Vestlandsforsking, Høgskulen på Vestlandet og Njøs Næringsutvikling. Vestland fylkeskommune har prosjektleiinga.

Etter fire år med mobilisering til FoU ved hjelp av Forskingsrådet sine verkemiddel i FORREGION, så har mange bedrifter fått tilbod om hjelp til å kome i possisjon til FoU. Men, det strøymer ikkje på med bedrifter som treng denne type hjelp. Vi har lært at vi må ta godt hand om dei vi får sjansen til å hjelpa. Vi har derfor lagt vekt på pedagogiske metodar, som trinnvise utviklingsprosessar, slik at dei veit kvar dei er i løypa til ei kvar tid. Vi har også vore opptekne av å gi alle korrekt opplæring, t.d. i høve statsstøtteregelverket, og å gi alle bediftene ei god erfaring med FoU, slik at dei vil prøve til att seinare. Vi vonar at vi har oppnådd dette for mange av bedriftene. I så fall har VRI4 hatt ein god misjon i fylket, og ein vil kunne sjå nytte av prosjektresultata i både bedrifter og samfunn seinare.

Bakgrunnen for prosjektet er Forskingsrådet si ordning Regional satsing for forskingsbasert innovasjon 2017-2019 (FORREGION) og framhald i 2020, saman med fylket sitt behov for å mobilisera sterkare til bruk av FoU for å nå måla om berekraftig verdiskaping. Det regionale hovudmålet er 1% vekst i folketalet kvart år. Prosjektet er spesielt forankra i verdiskapingsplanen, der målet er 100 fleire arbeidsplassar i året. Prosjektet bygger på røynslene frå tre tidlegare VRI-program, røynlsene frå 2017 og 2018, og anna FoU-arbeid knytt til RFF Vestlandet, Forskingsrådet og EU sine FoU-program. Søknaden er tilpassa vårt regionale innovasjonssystem. Me er eit lite fylke i FoU-samanheng. Historisk er det få bedrifter i fylket som brukar FoU. Derfor vil me også satsa sterkt på rekruttering, som del av mobiliseringa. Vi vil prioritera verdikjedebedriftene for næringane fornybar energi og energisparing, landbruk, reiseliv og sjømatnæringane. VRI4 skal mobilsera bedrifter til auka bruk av FoU for biologisk og teknologisk utvikling av nye løysingar for grøn omstilling og berekraft i desse næringane og inkludert verdikjedene. Her er det stort potensial for auka innovasjonsaktivitet og samarbeid med FoU-miljø. Vi vil ta i bruk verkemidlane kompetansemekling, nettverksmøte, mobilitet og FoU-prosjekt (forprosjekt). I tillegg vil halde fram med piloten FoU-startpakken, som vi kallar "Ei bru til FoU" I arbeidsgruppa er sett saman med personar med kompetanse innan både regionale, nasjonale og internasjonale FoU-program.Vi har også med ein representant frå Høgskulen på Vestlandet og næringslivet ved Njøs Næringsutvikling. Dette vil sikra god samordning i høve delmåla. Samarbeid med programsatsingane i verdiskapingsplanen, vekstselskapa, Kunnskapsparken og UiH og FoU-miljøa, vil sikra oss mange gode møteplassar med bedriftene, for kommunikasjon og informasjon. I 2020 vil vi ha omfattande samarbeid og samordning med MobiFORSK (FORREGION) Hordaland.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene