Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

BYFORSK - Sustainable diverse cities: Innovation in integration

Alternativ tittel: Bærekraftig mangfold i byer: innovasjon i integrering

Tildelt: kr 11,5 mill.

Hvordan håndterer byer økt immigrasjon og større kulturelt mangfold? Hvordan kan vi leve sammen i byer med slike forskjeller? Sustainable diverse cities: Innovation in integration utforsker hvordan møter oppstår, arter seg og hvordan integrerende samhandling kan bidra til deltakelse og medvirkning i rettferdige byer. Dagens byer består av innbyggere med ulik etnisk og nasjonal bakgrunn, tilknytning og fremtidsplaner. Bærekraftig byutvikling krever at innbyggerne kan leve med forskjeller og utnytte de sosiale og økonomiske muligheter forskjeller gir. Samtidig må innbyggernes adgang til byens mange steder, deltakelse og mulighet til å være med å utforme byen sikres, uavhengig av etnisk bakgrunn. I dette prosjektet samarbeider forskere, ulike organisasjoner, kommuner og bedrifter og produserer ny og anvendbar kunnskap om integrering. Den økte tilstrømmingen av asylsøkere i forbindelse med den såkalte flyktningkrisen i Middelhavet i 2015, var viktig i oppstarten av prosjektet, og førte til mange nye og kreative tiltak som ville bidra til at folk møttes og ble kjent. Prosjektet har derfor studert både pop-uptiltak og lavterskeltilbud, samt godt planlagte og langsgående tiltak innenfor kreative næringer og i kunst og kulturfeltet for øvrig. Det har vi gjort sammen med samarbeidspartnere i byene Bodø og Tromsø i Norge og Halsnæs i Danmark. Nå er vi mest opptatt av å analysere, skrive om og formidle fra det vi har lært på ulike måter og for ulike målgrupper. Det gjør vi også i stor grad sammen med samarbeidspartnere. Prosjektet studerer hvordan byrom brukes av innbyggere og har gjort et forsøk med digital kartlegging av bruk av byrom. Vi analyserer hvor møter finner sted, og hvordan nye møter mellom mennesker kan føre til deltakelse og tilhørighet. Vi utforsker betingelsene for at møter fører til integrerende samhandling. Det forutsetter oppmerksomhet på samspillet mellom etnisitet, kjønn, alder, utdanning og klasse. Vi spør videre hvordan møter og samhandling i organisasjoner og aktiviteter kan føre til deltakelse, medbestemmelse og utvikling av bærekraftige byer. Vi utforsker også hvilke muligheter og utfordringer dette representerer for kommuner og frivillige organisasjoners planlegging og organisering, i en situasjon preget av endring for. Prosjektet er formelt et samarbeid mellom UIT Norges arktiske universitet, Nordlandsforskning, Snakk for deg sjøl AS, PurpleDinner, Norsk Folkehjelp Sør-Tromsøya, Bodø Røde Kors, Kirkens Bymisjon Bodø: Batteriet, HATS, Roskilde Universitets Center, Gæstfrie Halsnæs, Tromsø Kommune, Bodø kommune, ArtZone, NIBIO, Jussi Koitela, University of Cambridge og SPINX Organization. Vi samarbeider også med Perspektivet Museum, Tromsø idrettsråd, Medkvinner i Tromsø mfl. Aktiviteter og resultater i 2020- 2021 I 2020 ? 21 har vi presentert prosjektet på en rekke fysiske og digitale arrangement og vi har kommunisert dette på facebook og vår hjemmeside. Det viser at prosjektet, til tross for begrensede muligheter til fysiske møter, fortsatt skaper møteplasser i byen og utforsker hvordan slike skapes og bidrar til å skape rettferdige byer. Prosjektets hjemmeside oppdateres jevnlig og inneholder gode ressurser, presentasjoner av case, korte videoer, kronikker og tekster om aktiviteter og resultater. Sida gir også en oversikt over aktiviteter og formidling: https://www.cit-egration.no/aktiviteter . Feltarbeid har fortsatt vært begrenset pga koronasituasjonen og vi har avlyst/unnlatt å planlegge seminar, og konferanser der prosjektets resultater skulle presenteres har blitt avlyst og utsatt. Forskerne i prosjektet har jobbet med analyser av casene i denne perioden. Vi har skrevet og skriver videre på flere vitenskapelige artikler- og bokkapitler om møter og improvisasjon, broderi, Flere farger, om urbane integreringspolicier, migrasjon og kjønn og migrasjon om pandemi. Ikke minst har vi jobbet hardt med å ferdigstille en egen antologi på norsk fra Cit-egrationprosjektet. Boka er rette mot ei brei målgruppe og vil bli ferdig til prosjektets avslutningsarrangement i mai 2022. Før det vil vi lansere et eget spesialnummer med bidrag fra prosjektet i Nordic Journal of Migration Research ? det gleder vi oss til!

-

Cit-egration`s main objective is to produce new applicable knowledge on innovative multicultural integration activities that help us to live with difference, enhance integrative interaction and develop just cities - granting diverse populations rights to physical spaces, participate in urban life, and shape the city as equals. The study assesses new approaches to integration in terms of understanding the complex dynamics of diverse integration initiatives; how they work, and what kinds of interactions they may provide with regard to people in different socio-economic and juridical situations. This implies specifying the social, spatial (including physical and climatic), cultural and organisational conditions under which different initiatives can add to processes of integration and development of just cities. To better understand and plan for integration in urban spaces, we ask: 1) How do migrants use urban space for cross-cultural interaction? 2) Under what conditions do integration initiatives encourage cross-cultural interactions? 3) How do encounters and interactions transfer into participation and development of cities? 4) What are challenges and solutions to planning for integration in the context of changing organizational patterns of voluntary organizations? The project analyses and develops innovations in integration from two key northern cities with significant immigrant populations: Bodø and Tromsø. The research questions will be answered in close cooperation with actors involved in integration initiatives, including voluntary organisations, local government, private persons, and entrepreneurial businesses. Together we will study and analyse, test and develop innovations in integration, and aims to generate knowledge and solutions that support social, economic and environmental responsibility. A wide range of new tools and methods to be developed in the project, based on skills and competence represented by the ?in-house? artists and cultural workers.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell