Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Cultural, psychosocial and sociodemographic determinants of self-harm and suicidal behavior in Sami and Greenlandic adolescents;

Alternativ tittel: Kulturelle, psykososiale og sosiodemografiske prediktorer av selvskading og selvmordsatferd hos samiske og grønlandske ungdommer

Tildelt: kr 3,4 mill.

Selvmordsatferd og selvskading er to viktige områder i ungdommers helse. Forekomsten av selvskading i tenårene er høy og selvmord er etter ulykker den hyppigste dødsårsak blant ungdommer globalt sett. Urfolksungdom og spesielt i de arktiske områdene har en høy forekomst av selvmord. Samtidig viser statistikken en stor grad av variasjon mellom ulike urfolksgrupper. Kunnskap om selvskading og selvmordsatferd blant arktisk- og urfolksungdom er sparsom selv om dette er et av de hyppigste psykisk helseproblem. Formålet med studien er å undersøke selv-skading og selvmordsatferd i to arktiske ungdomsbefolkninger; samisk og grønlandsk ungdom og hvilke faktorer som påvirker denne type atferd. Ved å benytte de samme spørsmålene i Ungdomshelseundersøkelsen i Nord-Norge (UHNN/NAAHS) og i Well-being among Youth (WBYG) på Grønland, kan man sammenligne både forekomst og faktorer som påvirker fenomenet. Utvalget består av 378 grønlandske og 450 samiske 15-16 åringer. Studiens formål er å bidra til en bredere forståelse av selvskading og selvmordsatferd blant urfolks ungdom og spesielt i de arktiske strøk. Betydningen av kulturelle, psykososiale og sosiodemografiske forklaringsfaktorer vil bli undersøkt for å kunne forbedre forebyggende tiltak for denne type atferd. Resultatene så langt viser at både samisk- og grønlandsk ungdoms selvmordsatferdatferd påvirkes av forholdet til foreldrene, selvmord blant venner og forekommer hyppigst på landsbygda og hos jenter.Noen faktorer skiller samisk og grønlandsk ungdom. Samisk ungdoms selvmordsatferd påvirkes av å bo i familier med steforeldre, mens det hos grønlandsk ungdom er det å bo utenfor familien som øker risikoen. Grønlandsk ungdoms selvmordsatferd er også knyttet til lavere skoleprestasjoner. Resultatene er hittil publisert i vitenskapelige tidsskrift og vil bli presentert på konferansen NUNAMED på Grønland i 2022 i tillegg til sosiale media som Facebook, Twitter, Instagram, ungdomsmagasiner og publikasjoner for foreldre på grønlandsk/samisk, dansk/norsk og engelsk.

-

Suicidal behavior and self-harm are major health problems among adolescents. Rates of self-harm are high in teenage years and suicide is the second most common cause of death after accidental death in young people worldwide. Indigenous and Arctic populations are in a disadvantaged position particularly when it comes to suicidal behavior, but with great variety. The knowledge about self-harm among Arctic and Indigenous adolescents is sparse in spite of this being a frequent mental health problem among young people in general. The aim of the study is to study self-harm and suicidal behavior and their cultural, sociodemographic and psychosocial determinants in two Arctic adolescent populations; the Sami and the Greenlandics. In collaboration the Norwegian Arctic Adolescent Health Study and the Well- being among Youth in Greenland have similar questions in the surveys among adolescent groups, which have made comparisons possible. From Greenland, 378 students aged 15-16 years old are compared to 450 Sami students at the same age. The study will contribute to the understanding of suicidal behavior and self-harm among indigenous adolescents and in particular in the Arctic. Cultural, psychosocial and sociodemographic determinants will be investigated with the intention to better plan for preventive programs for this type of behavior. The findings will be disseminated in media, lectures, conferences and scientific papers.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning